Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر درس شیوه بهره گیری از کتابخانه بر نتایج بازیابی اطلاعات دانشجویان دانشگاه کاشان

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 179 تا 208)

کلیدواژه ها :

بازیابی اطلاعات ،شیوه بهره گیری از کتابخانه ،دانشگاه کاشان

کلید واژه های ماشینی : نتایج بازیابی اطلاعات دانشجویان دانشگاه ، اطلاعات ، بازیابی اطلاعات دانشجویان دانشگاه کاشان ، درس شیوه بهره‌گیری از کتابخانه ، تأثیر درس شیوه بهره‌گیری ، دانشجویان ، آزمون ، آزمون ، تدریس درس شیوه بهره‌گیری ، نمرات

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر درس «شیوه بهره گیری از کتابخانه و منابع آن» بر نتایج بازیابی اطلاعات دانشجویان دانشگاه کاشان است. مؤلفه های بهره گیری در این تحقیق عبارتند از میزان پاسخ گویی دانشجویان به سؤالات آزمون در دو گروه گواه و آزمودنی که پس از مقایسه نمرات دو گروه به نتایجی دست یافت. پژوهش به روش تجربی انجام شد. به این ترتیب که ابتدا پیش-آزمونی از هر دو گروه به عمل آمد و سرانجام پس از تدریس درس شیوه بهره گیری از کتابخانه به گروه آزمودنی طی ده جلسه ای که اختصاص یافته بود پس آزمونی به صورت تئوری و عملی از هر دو گروه به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و سنجش معنی داربودن تفاوت مشاهد شده از آزمون T با رعایت درجه آزادی مناسب استفاده و فرضیه تحقیق در سطح اطمینان 1% و 5% آزموده شد

خلاصه ماشینی:

"هدف و فایده پژوهش هدف اصلی پژوهش تعیین تأثیر یا عدم تأثیر احتمالی تدریس"درس شیوه بهره‌گیریاز کتابخانه و منابع آن"بر نتایج بازیابی اطلاعات دانشجویان دانشگاه کاشان است که درصورت مثبت بودن"تأثیر"اهمیت بیشتری به این واحد درسی برای کلیه رشته‌هایآموزشی به صورت اجباری داده شود. توزیع فراوانی پاسخ‌های صحیح به سؤالات نظری پس آزموندر گروه آزمایش و میانگین آنها(به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 3 نشان می‌دهد که میانگین درصد پاسخ‌های صحیح افراد 20 سؤال نظریپس آزمون 7 درصد است ضمن اینکه بیشترین میانگین پاسخ‌های صحیح به صورتتفکیک شده مربوط به موضوع فهرست‌نویسی و کمترین میزان پاسحگویی مربوط به آشنایی با مراجع است. مقایسه نمره‌های گروه آزمودنی پیش و پساز اجرای متغیر مستقل در آزمون نظری (به تصویر صفحه مراجعه شود) باتوجه به این ترتیب که مقدار t جدول با درجه آزادی 19 و سطح اطمینان 5 درصد و 1درصد به تربیب برابر با1/73 و 2/54 است و t محاسبه شده9/7 از t جدول بزرگ‌تراست،بنابراین فرضیه پژوهشی تأیید و نتیجه می‌شود که متغیر مستقل که تدریس درسبهره‌گیری از کتابخانه و منابع آن بر نتایج بازیابی از کتابخانه و منابع آن مؤثرواقع شده و موجب اختلاف معنی‌داری در نمرات آنها پس از مداخله تجربی شده است. مقایسه نمره‌های گروه آزمودنی و گواه در پس آزمون(عملی) (به تصویر صفحه مراجعه شود) باتوجه به اینکه t محاسبه شده در جدول 8 از t جدول با درجه آزادی 38 بزرگ‌تراست،بنابراین می‌توان گفت که بین نمرات دو گروه اختلاف معنی‌دار وجود دارد ومداخله تجربی در آزمون عملی تأثیر چشمگیری داشته است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.