Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تنوع‌سازی کسب و کار بر عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک درجه تمرکز صنعتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 65 تا 86)

درسال‌های اخیر، ارتباط بین عملکرد و تنوع شرکت موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی شده است. استراتژی‌های تنوع در کسب و کار شرکت‌ها می‌توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تأثیر قرار دهند. هدف این مقاله بررسی تأثیر تنوع‌سازی کسب‌وکار بر عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف از شاخص هرفیندال_هریشمن برای اندازه‌گیری تنوع‌سازی کسب‌وکار، برای ارزیابی عملکرد از شاخص کیوتوبین و برای ارزش شرکت از ارزش بازار هرسهم در پایان سال استفاده گردیده است. نمونه مورد بررسی شامل 125 شرکت در غالب 7 صنعت، در دوره زمانی 1381-1390 است. به منظور بررسی صحت فرضیه‌های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده‌های تلفیقی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال_هریشمن و عملکرد شرکت‌های مورد بررسی در صنایع رقابتی رابطه مستقیم و معنادار، در صنایع نیمه‌متمرکز رابطه معکوس و معنادار و در صنایع متمرکز رابطه معکوس و غیرمعناداری وجود دارد. و بین شاخص هرفیندال_هریشمن و ارزش شرکت‌های مورد بررسی در صنایع رقابتی، نیمه متمرکز و متمرکز رابطه معکوس و غیرمعناداری وجود دارد. در نتیجه می‌توان گفت که تنوع‌سازی کسب و کار، بر عملکرد شرکت‌های مورد پژوهش تأثیر مثبت و معنادار و بر ارزش شرکت‌های مورد پژوهش تأثیر منفی و غیرمعناداری داشته است.

خلاصه ماشینی:

"جدول (17) نتایج آزمون فرضیه اول (صنایع رقابتی) متغیر EGLS ضرایب آمارهt احتمالt هرفیندال-هریشمن 01238/50 68/2 0081/0 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام 22678/12- 14/4- 0001/0 نسبت مخارج سرمایه‌ای 131822/0- 45/1- 1490/0 اندازه شرکت 565531/0- 43/4- 0000/0 تمرکز مالکیت نهادی 018187/0 24/0 8113/0 اندازه صنعت 34757/20 68/8 0000/0 اهرم مالی 013313/0 18/0 8586/0 رشد فروش 058622/0 26/1 2099/0 متغیر ثابت 410488/3 17/4 0001/0 AR(1) 599189/0 56/3 0005/0 ضریب تعیین 82/0 ضریب تعیین تعدیل شده 780/0 آماره دوربین- واتسون 88/1 آمارهF 91587/22 احتمال آمارهF 0000/0 لذا با توجه به این‌که در صنایع رقابتی شاخص هرفیندال- هریشمن تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد داشته است، بنابراین فرضیه اول پژوهش در صنایع رقابتی تأیید می‌شود. جدول (19) نتایج آزمون فرضیه اول (صنایع متمرکز) متغیر EGLS ضرایب آمارهt احتمالt هرفیندال-هریشمن 1498/1- 85/0- 3965/0 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام 9352/6- 48/5- 0000/0 نسبت مخارج سرمایه‌ای 0983/0- 88/0- 3782/0 اندازه شرکت 4731/0- 92/3- 0001/0 تمرکز مالکیت نهادی 90/9- 45/2- 0147/0 اندازه صنعت 4928/5 41/7 0000/0 اهرم مالی 0643/0 77/1 0767/0 رشد فروش 0219/0 98/2 0030/0 متغیر ثابت 8806/3 76/5 0000/0 AR(1) 6441/0 10/11 0000/0 ضریب تعیین 87/0 ضریب تعیین تعدیل شده 85/0 آماره دوربین- واتسون 19/2 آمارهF 49925/44 احتمال آمارهF 000000/0 لذا با توجه به این‌که در صنایع متمرکز شاخص هرفیندال- هریشمن تأثیر منفی و بدون معنایی بر عملکرد داشته است، بنابراین فرضیه اول پژوهش در صنایع ‌متمرکز نیز رد می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.