Skip to main content
فهرست مقالات

میزان کاربست نتایج طرح‌های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از نگاه مجریان طرح‌ها

نویسنده:

(22 صفحه - از 47 تا 68)

کلیدواژه ها :

پژوهشگران ،طرحهای پژوهشی ،شیلات و آبزیان ،عملیاتی شدن طرحهای پژوهشی

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، نتـایج طـرح هـای تحقیقاتی ، نتایج طرح‌های تحقیقاتی سازمان تحقیقات ، طرح ، نتـایج طـرح هـای تحقیقـاتی ، کاربست نتایج طرح‌های تحقیقاتی سازمان ، پژوهش ، میزان کاربست نتایج طرح‌های تحقیقاتی ، مجریان ، کـه نتـایج طـرح هـای تحقیقـاتی

هدف: پژوهش حاضر با هدف دستیابی به شواهد کمی درباره میزان استفاده یا عدم استفاده از نتایج پژوهش‌های پایان‌ یافته در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انجام‌ شده است. این مطالعه درعین‌ حال، مهم‌ترین دلایل استفاده یا عدم استفاده از نتایج طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته را بر اساس نظرات مجریان این طرح‌ها مشخص می‌سازد. در حال حاضر به‌ طور متوسط سالانه بیش از 2000 طرح تحقیقاتی در مؤسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به این سازمان انجام می‌شود، اما اطلاعات و آمار دقیقی در دست نیست که نشان دهد این طرح‌ها تا چه میزان اجرا می‌شوند. روش:برای انجام پژوهش، از روش پیمایشی و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 228 طرح پژوهشی است که به‌ صورت تصادفی، از مجموع 650 طرح انجام‌ شده در حوزه شیلات و آبزیان طی بازه زمانی 1380 تا 1390 انتخاب شده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ازنظر 66 درصد از مجریان، نتایج طرح‌های تحقیقاتی آن‌ها عملیاتی شده و 27 درصد هم مشخص ‌ساخته‌اند که از نتایج طرح‌هایشان استفاده نشده است و 3 درصد پاسخ نداده‌اند و 4 درصد هم در این مورد اظهار بی‌ اطلاعی کرده‌اند. نتیجه‌ گیری: پژوهش‌های انجام‌ شده در حوزه شیلات و آبزیان نشان می‌ دهد که میزان به‌ کارگیری نتایج طرح‌ها وضعیت قابل قبولی دارند. چرا که از جامعه آماری تصادفی (135 طرح بررسی‌ شده)، حدود 66 درصد طرح‌های تحقیقاتی از دیدگاه مجریان، عملیاتی شده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"این مقاله برگرفته از نتایج یک پروژه تحقیقاتی است که زیرمجموعه طرح تحقیقاتی کلانی است با عنوان "بررسی میزان بـه کـارگیری نتـایج طـرح هـای تحقیقـاتی در سـازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی طی سال های ١٣٨٠ تا ١٣٩٠ از نگاه مجریان آن ها"، که در سال ٩٣-١٣٩٢ انجام شده است . اکنـون پـس از گذشت سال ها از فعالیت این مؤسسـات و مراکـز تحقیقـاتی و اجـرای تعـداد زیـادی طـرح تحقیقاتی ، این سؤال مطرح می شود که چه تعداد از این طرح ها عملا به مرحله اجرا و بهـره برداری رسیده اند و در صورت عملیاتی شدن یا عملیاتی نشدن آن ها، مهم ترین دلایل آن ها 1- Lemay 2- Sa چیست ؟ استفاده از نتـایج تحقیقـات در عرصـه عمـل و نیـز کـم و کیـف انتقـال یافتـه هـای تحقیقاتی در کشور ما یکی از چالش های مهم به شمار می آید. در پاسخ به نخستین پرسش اساسی پژوهش مبنی بـر میـزان استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی انجام شده ، اطلاعات مندرج در جـدول ٣ (سـتون هـای اول و دوم ) نشان می دهد که از مجموع ١٣٥ نفر پاسخ دهنـده ، تعـداد ٤٦ نفـر (٣٤ درصـد) اظهار داشته انـد کـه نتـایج طـرح هـای تحقیقـاتی آن هـا بـه میـزان "بسـیار زیـاد" و "زیـاد" مورداستفاده قرار گرفته است . مروری بر چارت سازمانی سازمان نیـز نشـان مـی دهـد درحالی که تـرویج بخشـی از سـازمان تحقیقـات ، آمـوزش و تـرویج کشـاورزی اسـت ، در مراکز استان ها که بالقوه استفاده کننـده اصـلی نتـایج طـرح هـای تحقیقـاتی هسـتند، بخـش ترویج زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی استان فعالیت می کند و این مسئله باعث ناهماهنگی بین سازمان به عنوان متولی طرح های تحقیقاتی با بخش ترویج به عنوان مروج و انتقا دهنده نتایج تحقیقات و دستاوردهای پژوهشی به بهره برداران شده است ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.