Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و تحلیل الگوهای استراتژی دانش در سازمان های دفاعی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (20 صفحه - از 103 تا 122)

کلیدواژه ها :

دانش ،معیار ارزیابی ،گونه شناسی ،استراتژی دانش

کلید واژه های ماشینی : استراتژی دانش ، دانش ، تحلیل الگوهای استراتژی دانش ، الگوهای استراتژی دانش در سازمان ، سازمان ، اسـتراتژی ، مشخصـا سـازمان هـای دفـاعی ، سـازمان ، الگوهای استراتژی دانـش در سـازمان ، استراتژی دانـش در سـازمان هـای

گونه شناسیهای متنوعی به فراخور زمینه های موردی توسط صاحب نظران ، برای اسـتراتژی دانـش ارائـه شده است ؛ اینکه کدام یک از این گونه شناسیها بهتر می تواند سازمان ها و مشخصـا سـازمان هـای دفـاعی را در شناخت و انتخاب مناسب استراتژی دانش سازمانی یاری نماید، موجب گردید تا در این مقاله با مراجعـه به جامعه خبرگی، ضمن شناسایی معیارهای معناداری، بررسی، تحلیل و رتبه بندی الگوهای استراتژی دانـش صورت گیرد. یافته ها که با استفاده از تکنیک تاپسیس به دست آمد، نشان مـیدهـد الگوهـای اسـتراتژی دانـش «زک»؛ «بیرلی و چاکرابارتی»؛ و «بیرلی و دالی» بر مبنای معیارهای شش گانـه «سـادگی»، «جامعیـت »، «توانـایی درک تغییرات »، «برخورداری از چارچوب مفهومی»، «قابلیت کاربرد» و «توانایی شناسایی ویژگـیهـای ممتـاز» در مقایسه با سایر الگوهای استراتژی دانش در رتبه های اول تا سوم هستند. این مقاله چـارچوب نسـبتا جـامعی را در اختیار مدیران و محققان عرصه تدوین استراتژی دانش سازمان های دفـاعی قـرار مـیدهـد تـا بتواننـد نوع شناسی های قویتری را جهت شناخت و تدوین استراتژی دانش سازمانی انتخاب و به کارگیرند.

خلاصه ماشینی:

"١٨ چکیده گونه شناسیهای متنوعی به فراخور زمینه های موردی توسط صاحب نظران ، برای اسـتراتژی دانـش ارائـه شده است ؛ اینکه کدام یک از این گونه شناسیها بهتر می تواند سازمان ها و مشخصـا سـازمان هـای دفـاعی را در شناخت و انتخاب مناسب استراتژی دانش سازمانی یاری نماید، موجب گردید تا در این مقاله با مراجعـه به جامعه خبرگی، ضمن شناسایی معیارهای معناداری، بررسی، تحلیل و رتبه بندی الگوهای استراتژی دانـش صورت گیرد. / شکل شماره ٥: مدل سه بعدی کستن (٢٠٠٧) بر این اساس : − سازمان هایی که گرایش به جستجو، جمع آوری و توسعه دانـش بـه صـورت فعـال دارنـد و در آن هـا تمایل به انباشت دانش در افراد به جای انباشت در ابزارهای ذخیره سازی رسـمی و یـا در یـک شـبکه داخلی ، بیشتر است ، لذا در سلول ١ قرار میگیرند؛ − سازمان های دارای رویکرد فعال در جمع آوری و توسعه دانش و نیز سازمان هایی کـه ذخیـره سـازی و انباشت دانش آن توسط ابزارهای فناوری اطلاعات صورت میگیرد، در سلول ٢ قرار دارد؛ − سازمان ها دارای رویکرد غیرفعال در جمع آوری و توسعه دانش ، در سلول ٣ قرار میگیرند؛ − سازمان هایی که از استراتژی «پیرو بودن » تبعیت مینمایند، در آن ها توسعه دانش سـازمانی نیـز از ایـن قاعد مستثنا نیست . تجزیه وتحلیل داده ها و یافته های تحقیق یافته ها از آنجائی که هدف این پژوهش ، تحلیل و رتبه بندی گونه شناسی متنوع استراتژیهای دانش بـر اسـاس معیارهای مدنظر در سازمان های دفاعی است ، لذا چارچوب مفهومی و فرآیندی برابر شکل ٧ تهیـه گردیـد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.