Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش و ارائه راهکار جهت بهبود آن (مطالعه موردی: شرکت نفت فلات قاره ایران)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 179 تا 208)

کلیدواژه ها :

آموزش ضمن خدمت ،مدیریت دانش ،نفت فلات قاره ایران.

کلید واژه های ماشینی : شرکت نفت فلات‌قاره ایران ، مدیریت دانش ، کارکنان ، مدیران ، آموزش ضمن خدمت ، خدمت کارکنان شرکت نفت فلات‌قاره ، کارکنان شرکت نفت فلات‌قاره ایران ، شرکت نفت فلات‌قاره ایران رابطه ، نفت فلات‌قاره ایرا ، دیریت دانش

در عصر دانایی محور منابع انسانی آموزش دیده میتواند به اجرای موفقیت آمیز پروژههای مدیرت دانش در سازمان و به تسهیل خلق ، انتقال، ذخیره و به کارگیری دانش کمک کنند. پژوهش حاضر به بررسی رابطـه آمـوزش ضـمن خدمت با مدیریت دانش در شرکت نفت فلات قاره ایران میپردازد و درنهایت ماحصل کـار بـه ارائـه راهحـل هـای سازنده در تسهیل این دو فرایند بینجامد. این مطالعه ، پژوهشی همبستگی است که در آن جامعه آماری کارکنـان ستادی شرکت نفت فلات قاره ایران مستقر در شهر تهران ٢٢٤ نفر حائز شرایط بودند که ١٤٠ نفر به عنوان نمونـه آماری به صورت تصادفی ساده بر اساس فرمول کرجسی و مورگان از کارکنان و کارشناسـان رسـمی بـا تحصـیلات کارشناسی و بالاتر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق سـاخته آمـوزش ضـمن خـدمت ٢٩ سوالی و پرسشنامه مدیریت دانش ٢٥ سوالی با پایایی هرکـدام بـه ترتیـب ٠.٩١ و ٠.٨٠ ارزیـابی شـد. همچنـین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (درصد، فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون تی تک متغیری، آزمون و ضریب همبستگی پیرسون) استفادهشده است . یافته های پژوهش نشان میدهـد کـه : ١. وضـعیت آمـوزش ضـمن خدمت کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران در زیر مولفه های؛ فردی ، سازمانی ، برنامه ریزی و حرفه ای و مـدیریت دانش با مولفه های خلق ، تسهیم ، به کارگیری و ذخیره دانش (مدل نیومن ،١٩٩٩) در حد نسبتا مطلوب قرار دارنـد. ٢. بین آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش در شرکت نفت فلات قاره ایران رابطه همبستگی مستقیم و مثبتـی (٠.٦٨٤ ) وجود داشت ٣. بین آموزش ضمن خدمت و هرکدام از چهار مولفه مدیریت دانش رابطـه مسـتقیم و مثبتی وجود دارد. در پایان با توجه به بهره گیری از نتایج تحقیق و مبـانی نظـری پـژوهش راهکارهـایی کـاربردی جهت ارتقای اثربخش بودن آموزش ضمن خدمت در راستای استقرار مدیریت دانش در سازمان ارائه گردید.

خلاصه ماشینی:

"ازجمله تحقیقات مرتبط ؛ خامدا (١٣٨٨)، که در تحقیق خود به بررسی رابطه بین مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی با مدیریت دانش پرداخته و اگرچه به طور مستقیم به بررسی مؤلفه های ب کاررفته ضمن خدمت این تحقیق نبوده اما او نتیجه مییرد که در سازمان موردمطالعه مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی در سطح نامطلوبی قرار دارد و همچنین بین مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی و 1- Edwards مؤلفه های آن با مدیریت دانش رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد و تأثیر مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی بر مدیریت دانش صرفا از طریق مؤلفه تحلیل نیازهای آموزشی و آموزش توجیهی اعمالشده است اما تأثیر سایر مؤلفه ها بر مدیریت دانش تائید نشده است وکاردوسو و همکاران ١،(٢٠١٢)در بررسی عوامل کلیدی مدیریت دانش در سازمان های اجتماعی اقتصادی"به طور مستقیم اذعان دارد؛ آموزش به عنوان یکی از متغیرهای اصلی برای موفقیت در کاربرد رسمی و غیررسمی مدیریت دانش در نظر گرفته شد. - پیشنهاد میشود با توجه به این که نتایج یافته های تحقیق در مورد آموزش ضمن خدمت و مدیریت دانش شرکت نفت فلات قاره ایران بیانگر وضعیت نسبتا مطلوب است در پژوهش های بعدی آسیب شناسی این وضعیت مورد مطالعه قرار گیرد. زمستان ١٣٩٣ بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش و ارائه راهکار جهت بهبود آن China: a review", Journal of Technology Management in China, Vol. 5 Iss: 2 pp."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.