Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ابعاد اجتماعی ذهنیت فلسفی مدیران

نویسنده:

(20 صفحه - از 29 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : مدیران، ابعاد اجتماعی ذهنیت فلسفی، ذهنیت فلسفی مدیران، بررسی ابعاد اجتماعی ذهنیت، اجتماعی، ذهن، سازمان، تعمق، مدیریت، فنی

مهمترین شاخص اثربخشی رهبری، مهارتهای مدیران است. بررسی و مطالعه مهارتهای مدیران یکی از موضوعات اساسی در ابعاد نظری و تحقیقی علوم اجتماعی، بویژه جامعه‌شناسی سازمانها تلقی می‌شود. مهارتهای مدیران شامل سه زمینه مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی است. ذهنیت فلسفی مدیران، تعریف عملیاتی مهارتهای ادراکی است که خود شامل سه بعد جامعیت، تعمق و قابلیت انعطاف‌پذیری است. این تحقیق، گزارش اجمالی پژوهش پیمایشی (Survey Study) درباره بررسی ابعاد اجتماعی ذهنیت فلسفی مدیران است که در بهار سال 1377 انجام گرفته است. منظور از ابعاد اجتماعی موارد ذیل است: الف) تفکیکهای اجتماعی شامل جنس و سطح تحصیلات مدیران ب) سازمانهای اجتماعی شامل چهار مؤسسه اداری دولتی ج) ساخت اجتماعی شامل دو شهر نجف‌آباد و سمیرم د) سابقه مدیریتی داده‌های پژوهش مربوط به 200 مدیر از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از برنامه کامپیوتری SPSS در محیط Windowsاستخراج و تحلیل شده است. با توجه به شرایط آماری، برای تست فرضیات بیست‌گانه تحقیق از آزمونهای غیرپارامتری و تحلیل واریانس غیرپارامتری استفاده شده است.

خلاصه ماشینی:

"منظور از ابعاد اجتماعی موارد ذیل است: الف) تفکیکهای اجتماعی شامل جنس و سطح تحصیلات مدیران ب) سازمانهای اجتماعی شامل چهار مؤسسه اداری دولتی ج) ساخت اجتماعی شامل دو شهر نجف‌آباد و سمیرم د) سابقه مدیریتی داده‌های پژوهش مربوط به 200 مدیر از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از برنامه کامپیوتری SPSS در محیط Windowsاستخراج و تحلیل شده است. 4ـ مبتنی کردن انتظارات بر جریان فرضیه استنتاجی قیاسی نمودار (1) اهمیت موضوع تحقیق ذهنیت فلسفی مدیران مهارتهای ادراکی مدیران مهارتهای مدیران جامعه‌شناسی مدیریت (جامعه‌شناسی سازمانها جامعه‌شنـاسی ـ بعد قابلیت انعطاف: 1ـ رها شدن از جمود روانشناختی 2ـ ارزشیابی افکار و نظریات جدا از منبع آنها 3ـ دیدن مسایل با جهات متعدد 4ـ شکیبایی در قضاوتهای موقتی و مشروط 1ـ بعد جامعیت مدیر سازمان، زمانی جامعیت فکری دارد که دارای چهار نشانه باشد: الف) نگریستن به موارد خاص در ارتباط با زمینه‌ای وسیع مدیری موفقتر است که هر کدام از اجزا و عناصر سازمان را در ارتباط با کل مورد قضاوت قرار دهد. برای مطالعه ابعاد اجتماعی ذهنیت فلسفی مدیران به چهار بعد عمده شامل تفکیک اجتماعی (جنس مدیران و سطح تحصیلات مدیران)، سازمان اجتماعی (سازمانها و ادارات محل کار مدیران)، ساخت اجتماعی (شهر نجف‌آباد و سمیرم)، سابقه مدیریتی توجه شده است. (جدول 1) با توجه به مباحث پیشین در خصوص نشانه‌های دوازده‌گانه ذهنیت فلسفی، که هر چهار نشانه به تعریف عملیاتی یکی از ابعاد جامعیت، تعمق و انعطاف‌پذیری پرداخته، نتایج تحقیق گویای این است که در مقایسه نشانه‌های مذکور به ترتیب، نشانه‌های نگریستن به موارد خاص (نشانه اول ، کشف امور اساسی (نشانه ششم) و ارتباط مسایل آنی با اهداف درازمدت (نشانه دوم) در مراتب اهمیت اول تا سوم مورد توجه هستند (با این توضیح که به ترتیب، نشانه‌های مذکور دربردارنده حد نصاب میانگینهای 77/20، 67/20 و 79/19 بوده‌اند)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.