Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای سبک زندگی مصرفی در میان دو گروه زنان شاغل و زنان خانه دار در شهر میانه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (14 صفحه - از 57 تا 70)

کلیدواژه ها :

سبک زندگی مصرفی ،زنان¬خانه¬دار ،زنان شاغل

Employed Women ،Housewives ،consuming lifestyle

کلید واژه های ماشینی : سبک زندگی ، زنان ، بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی مصرفی ، زنان شاغل ، زنان شاغل و زنان خانه‌دار ، مقایسه سبک زندگی زنان شاغل ، سبک زندگی زنان شاغل ، مصرف ، زنان شاغل و خانه‌دار ، بررسی سبک زندگی زنان شاغل

سبک زندگی یکی از مهم‌ترین پدیده¬های مورد بررسی در حال حاضر بوده که اشاره به مجموعه رفتارها، الگوها، طرز فکر و اندیشه افراد یا گروه‌ها در زندگی روزمره داردکه این عوامل موجب تمایز افراد و گروه‌ها می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی مصرفی زنان شاغل و زنان خانه¬دار در شهر میانه می¬باشد. بررسی موارد پیشرو، با تکیه‌بر نظریات بوردیو، زیمل و وبر صورت گرفت. جامعه تحقیق شامل زنان شاغل و غیر شاغل شهر میانه می¬باشد که کلیه زنان متاهل و سرپرست خانواده را در برمی-گیرد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر به دست آمد. روش نمونه‌گیری، به شیوه‌ طبقه‌ای تصادفی بوده¬ است¬که بدین منظور ابتدا زنان شاغل را از زنان غیرشاغل جدا کرده و سپس از میان هرکدام از گروه‌ها 200 نفر به شکل تصادفی انتخاب¬گردید. روش تحقیق به‌صورت پیمایشی بوده¬است. ابزار سنجش متغیرها، پرسشنامه سبک زندگی محقق ساخته ¬بود که در تدوین آن از نظریه‌های جامعه¬شناسان و مولفه‌های مورد استفاده سایر محققان درتحقیقات خود بهره¬گرفتیم. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سبک زندگی مصرفی زنان شاغل با زنان خانه¬دار تفاوت معناداری دارد. بدین ¬نحوکه میانگین مولفه¬های سبک زندگی (مدیریت بدن، الگوی خرید لباس، الگوی تغذیه¬ای، انتخاب محل سکونت) زنان شاغل بیشتر از زنان خانه¬دار می¬باشد البته در رابطه با مولفه فعالیت ¬فراغتی، میانگین زنان خانه¬دار بیشتر از زنان شاغل می¬باشد.

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق سبک زندگی مصرفی جامعه زنان شهر میانه به صورت مقایسه دو گروه زنان شاغل و خانه‌دار، مورد بررسی قرار گرفت. Veal Cockerham مریم رفعت جاه(1387) در مقاله ای با عنوان«تاثیر موقعیت شغلی برسبک زندگی زنان شاغل» نشان داد که هر چه موقعیت شغلی و سرمایه‌ اقتصادی زنان مورد مطالعه ارتقا پیدا می‌کند، روابط اجتماعی آن‌ها کاهش می‌یابد، هم‌چنین، میزان اوقات فراغت زنان رده‌های متوسط شغلی، نسبت به شاغلان رده‌های پایین و بالای شغلی بیشتر بوده است، این مطالعه نشان داد؛ زنانی که دارای موقعیت شغلی بالا بوده‌اند، نسبت به زنان رده‌های شغلی پایین، از سبک زندگی مصرف‌گرایی فاصله گرفته و توجه به جنبه‌های فایده‌ای و کاربردی کالاها بیشتر می‌شود. و آزمون‌های مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد بین سبک زندگی زنان شاغل و غیر‌شاغل تفاوت وجود دارد، این تفاوت در ابعاد سبک زندگی (روابط اجتماعی، مدیریت بدن، الگوی خرید) کاملامشهود است. جدول شماره (1): میزان آلفای کرونباخ (مولفه‌های سبک زندگی) ابعاد ضریب آلفا تعداد گویه مدیریت بدن 788/0 8 الگوی تغذیه 724/0 7 الگوی خرید لباس 810/0 6 فعالیت فراغتی 741/0 6 انتخاب محل سکونت 709/0 4 کل گویه‌ها 914/0 31 به‌ منظور تجزیه وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری spss استفاده شد. جدول شماره (5 ): آزمون t مستقل برای مقایسه سبک زندگی زنان شاغل و غیر شاغل نام متغیر وضعیت اشتغال میانگین df t Sig (2-tailed) الگوی تغذیه شاغل خانه‌دار 90/11 22/9 398 15/9 000/0 الگویی خرید شاغل خانه‌دار 46/10 24/9 398 91/3 001/0 فعالیت فراغتی شاغل خانه‌دار 25/9 32/10 398 47/3- 001/0 محل سکونت شاغل خانه‌دار 08/7 27/6 398 005/3 003/0 مدیریت بدن شاغل خانه‌دار 27/12 04/11 398 52/3 000/0 همان‌ طور که در جدول شماره (5) مشاهده می شود، برای بررسی معنی‌داری تفاوت‌های میانگین مولفه‌های سبک زندگی دربین زنان شاغل و خانه‌دار از آزمون t مستقل استفاده شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.