Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه پذیرش اجتماعی با مهارت های اجتماعی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (20 صفحه - از 91 تا 110)

کلیدواژه ها :

رشته تحصیلی ،پذیرش اجتماعی ،مهارت¬های اجتماعی ،اطمینان به¬ خود ،شبستر

Major ،social acceptance ،confident ،social skills ،Self

کلید واژه های ماشینی : دانشگاه آزاد اسلامی شبستر ، دانشجویان ، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ، پذیرش اجتماعی ، بررسی رابطه پذیرش اجتماعی ، رابطه پذیرش اجتماعی با مهارت ، مهارت‌های اجتماعی ، میزان مهارت‌های اجتماعی کناره‌گیری دانشجویان ، میزان پذیرش اجتماعی ، رابطه

این¬تحقیق با هدف بررسی رابطه مهارت¬های اجتماعی با پذیرش اجتماعی دربین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شبستر و هم¬چنین تبیین آن از طریق عوامل گوناگون انجام شده است. هدف اصلی شناخت میزان پذیرش اجتماعی در بین دانشجویان و نیز مقایسه آن بر اساس عواملی از قبیل جنسیت و رشته تحصیلی در کنار بررسی رابطه ¬آن با مهارت¬های اجتماعی¬بود. علاوه بر آن، تبیین ارتباط آن با استفاده از مدل رگرسیونی به¬ منظور تبیین هرچه بیشتر نیز مدنظر بود. روش تحقیق ازنوع همبستگی بود. با استفاده از پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون– مارلو و پرسشنامه محقق ساخته برای اندازه¬گیری سایر متغیرها نظیر مهارت¬های اجتماعی طراحی شده بود، اطلاعات از گروه نمونه 400 نفری که با روش تصادفی– طبقهای از بین دانشجویان انتخاب شده بودند، گردآوری ¬شد. نتیجه¬ها که با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی¬پیرسون، آنالیزواریانس و آزمون¬تفاوت میانگین انجام¬شده، نشان دادکه پذیرش اجتماعی درحد نسبتا بالائی است. این میزان دربین دانشجویان دختر وپسر متفاوت نیست. هم¬چنین رشته تحصیلی تفاوتهای بارزی را نشان می¬دهد. مهارت¬های اجتماعی مناسب دانشجویان، مهم¬ترین عامل مرتبط با پذیرش اجتماعی آنان است.

خلاصه ماشینی:

"این تحقیق با هدف بررسی میزان پذیرش اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شبستر و هم‌چنین رابطه آن با مهارت‌های اجتماعی انجام شده است. راضیه طبائیان در مطالعه‌ای تحت عنوان"تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر افزایش مهارت‌های اجتماعی و بهبود روابط با همگنان درکودکان پسر مبتلا به اختلال بیش فعالی مقطع ابتدائی" را مورد بررسی قرار داده که در نشریه دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان چاپ شده است. تأثیر گروه همسالان در پیشرفت تحصیلی و اجتماعی دانش‌آموزان بالغ بر 40 سال است که مورد توجه محققان بوده، در زنجیره روابط تعاملات اجتماعی آن‌ها در مدرسه مورد بحث قرار گرفته است(Johnson, 2000: 1)، و ونتزل 2 و کالدول 3 نشان داده‌اند که بین دوستی‌های دو جانبه و پذیرش همسالان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر و دختر پایه‌های 6 و 8 مدارس راهنمایی رابطۀ مثبت و معناداری وجود داردWentzel & Caldwell, 1997: 1198-1209)). این میزان که بر اساس آزمون تک متغیره تفاوت میانگین، با اطمینان بیش از 99/99 درصد معنی‌دار است، نشان دهنده بالا بودن میزان پذیرش اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شبستر است. با در نظر گرفتن این که هم متغیر پذیرش اجتماعی و هم ابعاد پنج‌گانه متغیر مهارت‌های اجتماعی (مهارت‌های مناسب، مهارت‌های نامناسب، مهارت‌های تکانشی، مهارت‌های اطمینان به خود و مهارت‌های کناره‌گیری) در مقیاس فاصله‌ای اندازه‌گیری شده‌اند، به ‌همین دلیل برای بررسی ارتباط آن‌ها از آزمون r پیرسون استفاده شده است. آزمون فرضیه ششتم این تحقیق نشان داد که بین مهارت‌های اجتماعی اطمینان به‌ خود و پذیرش اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شبستر ارتباط معنی‌داری وجود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.