Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی تحلیلی بر عملکرد هنرستانهای کار دانش، موردی از ارزشیابی کیفیت بروندادهای هنرستانهای کار دانش منطقه 2 شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (45 صفحه - از 119 تا 163)

کلیدواژه ها :

ارزشیابی ،نظام آموزشی ،کیفیت ،برونداد ،هنرستانهای کاردانش ،مهارت آموزی ،مدارس مهارت آموزی

کلید واژه های ماشینی : ارزشیابی کیفیت بروندادهای هنرستانهای کار، ارزشیابی، کیفیت بروندادهای هنرستانهای کار دانش، بروندادهای، دانش، کاردانش، هنرستانهای کاردانش، آموزش، هنرستانهای کار، دانش‌آموختگان

این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی، کاربردی و ارزشیابی است که با هدف ارزشیابی کیفیت عملکرد (بروندادها) هنرستانهای کاردانش منطقة 2 شهر تهران اجرا شده است. منابع گردآوری اطلاعات در مرحله «تدوین معیارهای قضاوت» شامل متخصصان و اساتید، هنرآموزان، مدیران و معاونان هنرستانها، کارشناسان کاردانش و فنی?حرفه?ای و در مرحله «ارزشیابی کیفیت بروندادها» شامل سه زیر جامعة: مدیران هنرستانها، دانش‌آموختگان و کارفرمایان است که با بهره‌گیری از روش سرشماری و نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته‌ است. برای انجام دادن پژوهش، با اقتباس از «تجارب موجود در سطح ملی و بین المللی»، «الگوی عناصر سازمانی» و «نظام نشانگرهای آموزش و پرورش»، عوامل(7 عامل) و نشانگرهای مورد نیاز (45 نشانگر) در دو طبقه «بروندادهای اقتصادی» و «بروندادهای غیراقتصادی»، تدوین شده است. سپس با بهره‌گیری از «پرسشنامه معیارهای قضاوت» و کاربرد «فن دلفی» «معیارهای قضاوت»، تدوین شده است. با بهره‌گیری از عوامل و نشانگرهای تدوین شده، ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه، با در نظرگرفتن روایی(روایی محتوا) و پایایی(آلفای کرونباخ) تهیه شده است. پس از گرد‌آوری داده‌ها، با بهره‌گیری از معیارهای قضاوت، وضع موجود بروندادها ارزشیابی شد.در نهایت از 7 عامل مورد بررسی، 5 عامل «برونداد واسطه‌ای (پیشرفت و افت تحصیلی)»، «تحقق اهداف اجتماعی ـ آموزشی»، «دانش‌آموختگان (دانش، مهارت، خلاقیت)»، «اشتغال» و «کارآفرینی» در سطح «نامطلوب» و 2 عامل «ادامه تحصیل » و «رضایت کارفرمایان» نیز در سطح «نسبتا‌مطلوب» ارزشیابی شده است و در هر دو طبقه «بروندادهای اقتصادی» و « بروندادهای غیر اقتصادی» وضعیت موجود در سطح «نامطلوب» و در نهایت عملکرد این هنرستانها در سطح «نامطلوب» ارزشیابی شده است. در ادامه، برای بهبود وضعیت موجود، پیشنهادها و راهکارهایی ارائه شده است. از نتایج این ارزشیابی می‌توان در برنامه‌ریزیهای آتی هنرستانهای کاردانش و بهبود کیفیت همه جانبه آنها استفاده کرد.

خلاصه ماشینی:

"وی بر این باور است که پیامدهای اقتصادی، مستقیما بر بازار کار تأثیر می‌گذارند، در حالی که پیامدهای غیر اقتصادی که تأثیری غیر مستقیم، نامحسوس و پشتیبان بر بازار کار دارند از این رو لذا در این پژوهش با توجه به الف) عوامل زیربنایی مورد استفاده در نظامهای ارزشیابی سایر کشورهای جهان؛ ب) اقتباس از الگوی عناصر سازمانی50؛ ج) ادبیات موجود دربارة نظام نشانگرها و ارزشیابی بروندادهای نظام آموزش مهارتی؛ د) بهره‌گیری از نظر متخصصان ارزشیابی آموزشی و کارشناسان فنی حرفه ای و کاردانش سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، برای ارزشیابی عملکرد (کیفیت بروندادهای) هنرستان‌های کاردانش از هفت عامل و45 نشانگر در دو گروه کلی بروندادهای اقتصادی و بروندادهای غیر اقتصادی استفاده شده است51. پرسش سوم پژوهش: به طور کلی، عملکرد هنرستانهای کاردانش جامعة مورد بررسی ازچه مطلوبیتی برخودار است؟ جدول شماره12 نتیجه کلی ارزشیابی عملکرد هنرستانهای جامعة هدفبروندادهای غیر اقتصادیکیفیت عواملبروندادهای اقتصادیکیفیت عواملمیانگینامتیازقضاوتمیانگینامتیازقضاوتعواملبرونداد واسطه ای(پیشرفت و افت تحصیلی)11نامطلوبعواملاشتغال و بیکاری11نامطلوبتحقق اهداف(اجتماعی ـ آموزشی)48/11نامطلوبکارآفرینی11نامطلوبدانش آموختگان(دانش، مهارت، خلاقیت)57/11نامطلوبرضایت کارفرمایان75/12نسبتامطلوبادامه تحصیل22نسبتامطلوبنتیجه کلی ارزشیابی بروندادهای اقتصادینامطلوبنتیجه کلی ارزشیابی بروندادهای غیر اقتصادینامطلوبنتیجه کلی ارزشیابی عملکرد هنرستانهای جامعة هدفنامطلوب وضعیت کلی عوامل بروندادی هنرستانهای کاردانش جامعه هدف با توجه به عملیات() بامیانگین «29/1» در سطح «نامطلوب» ارزشیابی شده است و بدین ترتیب به پرسش سوم پژوهشی، پاسخ داده می‌شود. Vocational schools in Turkey: An administrative and organizational analysis, Journal of International Review of Education, 46(3/4), pp. Columbus: The National Center for Research in Vocational Education, The Ohio State University, ERIC Document Reproduction Service No(ED 284 978)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.