Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیه کار آفرینی در دانش آموزان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 164 تا 187)

کلیدواژه ها :

جو سازمانی ،روحیة کارآفرینی ،جو مدرسه

کلید واژه های ماشینی : کارآفرینی، بررسی رابطه جو سازمانی مدارس، جو سازمانی، مدرسه، مقطع متوسطه شهر اصفهان، پژوهش بررسی رابطه جو مدرسه، روحیه کارآفرینی، جو سازمانی مدرسه، جو مدرسه با روحیه کارآفرینی، روحیة کارآفرینی

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه جو مدرسه با روحیه کارآفرینی در دانش‌آموزان دختر پایه‌های دوم و سوم مقطع متوسطه شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نمونه‌های آماری شامل، 180 مدیر و دبیر زن شاغل در دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان و150 دانش آموز دختر پایه‌های دوم و سوم متوسطه بوده که از طریق نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شده است. به منظورگردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه جو سازمانی و پرسشنامه محقق ساختة روحیه کارآفرینی استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه‌ها به ترتیب 84/0و87/0برآورد شده است. تجزیه وتحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSSانجام پذیرفته و نتایج نشان داده است: 1) میان جو سازمانی و روحیه کارآفرینی در سطح 05/0P≤ رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد.2) جو مدارس دخترانه مقطع متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 85-84 بیشترگرایش به باز بودن دارد. 3) شاخصهای روحیه کارآفرینی (خلاقیت، عزت‌نفس، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل درونی، آینده‌نگری و خطرپذیری) در دانش‌آموزان بالاتر از میانگین است. 4) میان شاخصهای جو سازمانی (صمیمیت، عدم جوشش، بازدارندگی) با روحیه کارآفرینی درسطح05/0p رابطه معناداری وجود دارد، اما میان سایر شاخصهای جوسازمانی (روحیه، کناره‌گیری، نفوذ، تأکید بر تولید، مراعات) با روحیه کارآفرینی رابطه معنادار وجود ندارد. 5) میان جو هنرستانها و دبیرستانها در ایجاد روحیه کارآفرینی رابطه معنادار وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"میسینا20 (1993) نیز در پژوهش خود به ارتباط مثبت و معنا‌دار میان جو سازمانی با تواناییها و ویژگیهای شخصیتی پرستاران اشاره دارد و بالاخره کدیور (1378)، ضمن بررسی جو سازمانی مدارس راهنمایی شهر تهران اذعان می‌دارد که، جو مدرسه در حکم بستری برای رشد شخصیت دانش‌آموز و روحیة کارکنان از اهمیت برخوردار است. شاخص باز بودن بر اساس الگوی پرسشنامه توصیفی جو سازمانی امتیاز بعد عدم جوشش (امتیاز بعد روحیه+ امتیاز بعد اعتماد)= میزان باز بودن پرسش دوم: میزان شاخصهای روحیة کارآفرینی در بین دانش‌آموزان دختر پایه‌های دوم و سوم مقطع متوسطه شهر اصفهان چه اندازه است؟ برای بررسی میزان شاخصهای روحیة کارآفرینی در میان دانش‌آموزان از آزمون t تک متغیره استفاده شده است. جدول 8- مقایسه میانگین نمره ابعاد روحیة کارآفرینی با میانگین فرضی3ابعادروحیه کار‌آفرینیSSetPخلاقیت75/3574/0046/001/16001/0عزت‌نفس80/3534/0043/051/18001/0منبع کنترل درونی31/3565/0046/072/6001/0انگیزه پیشرفت98/3553/0045/085/21001/0آینده‌نگری82/3502/0041/011/20001/0ریسک‌پذیری32/3482/0039/089/5001/0 پرسش سوم: آیا بین جو سازمانی مدرسه با روحیة کارآفرینی در دانش‌آموزان رابطه معنا‌دار وجود دارد؟ برای تعیین رابطه میان جو سازمانی مدرسه با روحیة کارآفرینی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. با توجه به ارتباط مثبت میان جو سازمانی با روحیة کارآفرینی، مسئولان نظام آموزشی در سطح کلان و مدیران و معلمان در سطح خرد با اتخاذ تدابیری مناسب می‌توانند به ایجاد جوی مثبت در مدارس بپردازند، جوی که زمینة مناسب را برای رشد و توسعه شاخصهای روحیه کارآفرینی فراهم کند. Quality Control in Educational Research: Metrolition, New Dehli."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.