Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (34 صفحه - از 81 تا 114)

چکیده:

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف ، امکان تخصیص بهینـه منـابع توسـط سـرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم میکند. بدین منظور با توجه به اهمیـت جهـانیشـدن بخـش خـدمات و بازرگانی و درنتیجه افزایش سـرمایه گـذاری مسـتقیم خـارجی، در ایـن پـژوهش سـعی شـده بـا اسـتفاده از شاخص های ضریب مکان، تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه - گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر در سالهای ١٣٨٤، ١٣٨٦، ١٣٨٨ و ١٣٩٠ پرداختـه شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در این بخش در سال ١٣٨٤ در خـدمات حمـل ونقـل آبـی، در سال ١٣٨٦ خدمات حمل ونقـل جـادهای، در سـال ١٣٨٨ حمـل ونقـل هـوایی و در سـال ١٣٩٠ در خـدمات

خلاصه ماشینی:

"بدین منظور با توجه به اهمیـت جهـانیشـدن بخـش خـدمات و بازرگانی و درنتیجه افزایش سـرمایه گـذاری مسـتقیم خـارجی، در ایـن پـژوهش سـعی شـده بـا اسـتفاده از شاخص های ضریب مکان، تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه - گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر در سالهای ١٣٨٤، ١٣٨٦، ١٣٨٨ و ١٣٩٠ پرداختـه شود. ازاین رو، در این پژوهش سعی شده طیق نظریه مزیت نسبی و با اسـتفاده از شـاخص ضـریب مکان ١ (محاسبه هر شاخص ، به صورت نسبت مقدار همان شاخص در استان بوشهر به کشور ایـران) در سـالهـای ١٣٨٤، ١٣٨٦، ١٣٨٨ و ١٣٨٩ بـه شناسـایی و تعیـین اولویـت هـای سـرمایه گـذاری در فعالیت های خدمات و بازرگانی بر اساس کدهای سه رقمی ISIC پرداخته شود. ٣- روش پژوهش در این پژوهش ، به منظور تعیین مزیت رقابتی داخلی فعالیت های صنعتی استان بوشهر، آمارهای لازم هر بخش از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمان برنامه ریزی و بودجـه اسـتانداری اسـتان بوشـهر اسـتخراج و بـا اسـتفاده از دادههـای خـام لازم و موجـود در منـابع مـذکور، شـاخص هـای معرفی شده در بخش سوم محاسبه و جهت اولویت بندی فعالیت هـای موجـود در هـر بخـش در هـر سال از تلفیق تحلیل عاملی ١ و تاکسونومی عددی ٢ استفاده شده است ."

کلیدواژه ها:

مزیت نسبی ، شاخص ضریب مکان ، بخش خدمات و بازرگانی ، تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی

کلید واژه های ماشینی:

بخش خدمات و بازرگانی ، فعالیت کد اولویت فعالیت کد ، کد ، شاخص ، اولویت فعالیت کد اولویت فعالیت ، بازرگانی در استان بوشهر ، سرمایه‌گذاری بخش خدمات و بازرگانی ، تعیین اولویت ، خـدمات ، تولید


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.