Skip to main content
فهرست مقالات

تلفیق محتوای آموزشی با فرهنگ ایرانی - اسلامی در آموزش زبان انگلیسی از طریق بازی های دیجیتال

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (26 صفحه - از 77 تا 102)

کلیدواژه ها :

آموزش زبان انگلیسی ، بازیهای آموزش ،ی دیجیت ،ال، تعام ،ل ، فرهن ،گ ایران ،ی - اسلامی ، فناوریهای نوین آموزش

کلید واژه های ماشینی : آموزش ، ارتباطات ، تلفیق محتوای آموزشی با فرهنگ ، اخلاق ، آموزش زبان انگلیسی ، فراگیران ، تلفیق ، زبان انگلیسی ، زبان انگلیسی از طریق بازی ، زبـان

در جوامع امروزی، فناوری، یادگیری و یاددهی درآمیخته هستند و به شکل پیوسـته در تغییر و تحول می باشند. تجربة زندگی واقعی در نوع خود برای تهیة محتوای آموزش نوین به مرجعی تبدیل شده است . درهمین راستا و برای گسترش آموزش عالی ، حرکت در مـسیر صحیح اخلاقی و علمی بیش ازپیش لازم و ضروری به نظر می رسد. ازآنجایی کـه ارتباطـات سیار در ترکیب با رسانه هایی همچون بازی زمینة ثبات تعاملات میـان انـسانهـا را فـراهم می آورند، در پژوهش حاضر آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان رابط بین المللی ، بـه شـیوة ترکیبی برای تقویت ارتباطات ملت ها و فرهنگ های مختلف و با هدف فراهم ساختن بـستر دوستی دربین آنها دنبال شد. در مقالة حاضر، با کاربرد شیوة آموزش غوطه وری، محتـوای دانشگاهی به زبان انگلیسی به ١٤٠ دانشجوی زن و مرد ایرانی از ردة سنی ٢٦-٢١ سـال و با سطح متوسط مهارت زبانی ، بـا تلفیـق آمـوزش رسـمی و در دو نمونـة بـازی آموزشـی دیجیتالی ازپیش ساخته و بومی در یک نیمسال تحصیلی آموزش داده شد. طرح انجـام ایـن پژوهش از نوع چندبعدی و ترکیبی متـشکل از آزمـونهـای تکـوینی حـین انجـام فراینـد یاددهی و یادگیری، آزمون تلخیصی در پایان پژوهش و پرسشنامة نگرش بود. تحلیل کمـی و کیفی نتایج حاصل از اطلاعات گردآوریشـده بیـانگر تـأثیر معنـادار محتـوای انگلیـسی غیررسمی متکی بر فرهنگ اسلامی - ایرانی بر عملکرد فراگیران، بـه هنگـام یـادگیری زبـان ____________________________تاریخ دریافت : ٢٥. .١٣٩٢ تاریخ پذیرش : ١٣٩٢.١٢.٤ انگلیسی و ارتقای توان ارتباطی آنان ازطریق این زبـان بـود؛ ازایـن رو، مـی تـوان محتـوای دیجیتالی فرهنگ بومی محور را نوعی واسط برای کوتاهترنمودن مسیر یـادگیری زبـانهـای خارجی و تسهیل در تعـاملات درراسـتای دوسـتی بـا مردمـان جهـان در ایـن چـارچوب پنداشت .

خلاصه ماشینی:

"٢. هدف تحقیق دست اندرکاران آموزش عالی کاربرد بازی های رایانه ای را در این حوزة کاری غیرعملـی و انجامناپذیر می دانند (کویپرز 2 ، ٢٠١١)؛ بنابراین ، هدف از انجام این پژوهش بهره گیـری مطلـوب از فناوری ارتباطات سیار و عرضة بازی دیجیتال ازطریـق ایـن فنـاوری درپـی ایجـاد محیطـی تعاملی و جذاب برای یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان رابط بـین المللـی 3 دربـین مخاطبان آموزش عالی با پیروی از فرهنگ بومی بود تـا بتـوان عـلاوهبـر حفاظـت از فرهنـگ Lifelong learning Kuipers English as a lingua franca ایرانی - اسلامی فراگیران، در ایجاد زمینه برای رشد و پویایی آموزه های اخلاقی به سـایر مـردم جهان درراستای حفظ دوستی گام برداشت . بنابراین ، با هد یت صحیح شیوة گردآوری ، تهیه و تدوین محتوای مناسب آموزشی با توجه به فرهنگ و تلفیق آنها با رسانه های نوین همچون فناوری ارتباطـات و بـازیهـای دیجیتـال، می توان انگیزة فراگیران را برای یادگیری زبان انگلیسی و ارتباط بـا جهانیـان در بـستر مناسـب یاددهی و یادگیری به لحاظ کمی و کیفی بالا برد؛ به این ترتیـب ، فراگیـران بـا حرکـت در مـسیر صحیح زندگی می توانند در همکاری و تعامل با سـایر همتایانـشان مـشوقی بـرای آنـان بـرای حرکت در این مسیر باشند (شکل ٣): شکل ٣- عوامل مؤثر بر یادگیری ترکیبی درواقع ، هدایت صحیح ارتباطات سیار در یادگیری زبان انگلیسی سبب می شود تا به شـکل کلی همگان در هر زمان و مکان با محتوا سـر و کـار داشـته باشـند و بـه طورخـاص، بـا بیـان سنت های موجود در جوامع اسلامی به زبان انگلیسی نزد دیگران، ذهن خود را به نحـوة رفتـار در موقعیت های متفاوت حساس تر کنند و آنان را به کاربرد این اصول در زندگی ترغیب نماید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.