Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر اثر بخشی دولت بر کاهش فرار مالیاتی مطالعه موردی کشورهای منتخب

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 63 تا 90)

کلیدواژه ها :

فرار مالیاتی ،روش داده های تابلویی ،اثربخشی دولت ،بار مالیاتی ،روحیه مالیاتی

کلید واژه های ماشینی : فرار مالیاتی ، کاهش فرار مالیاتی ، اثربخشی دولت بر کاهش فرار ، تولید ناخالص داخلی ، کاهش فرار مالیاتی مطالعه موردی ، اثربخشی دولت ، پرداخت مالیات ، جمعیت ، اثربخشی دولت بر فرار مالیاتی ، نسبت فرار مالیاتی به تولید

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر فرار مالیاتی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2010-2000 می باشد. بدین منظور با بهره گیری از اقتصادسنجی داده های تابلویی از نسبت فرار مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته و بار مالیاتی، روحیه مالیاتی، اثربخشی دولت، درجه باز بودن اقتصاد، سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات، تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو حاکی از آن است که مهمترین متغیر اثرگذار بر فرار مالیاتی در کشورهای منتخب، اثربخشی دولت می باشد. همچنین نتایج بیانگر آن است که اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، روحیه مالیاتی، ، درجه باز بودن اقتصاد و سهم نسبی بخش های صنعت و خدمات بر فرار مالیاتی منفی و معنادار می باشد. همچنین اثر متغیرهای بار مالیاتی و نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت بر فرار مالیاتی مثبت و معنادار است.

خلاصه ماشینی:

"بدین منظور با بهره گیری از اقتصادسنجی داده های تابلویی از نسبت فرار مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته و بار مالیاتی، روحیه مالیاتی، اثربخشی دولت ، درجۀ باز بودن اقتصاد، سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات ، تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است . همچنین نتایج بیانگر آن است که اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ، روحیه مالیاتی، درجۀ باز بودن اقتصاد و سهم نسبی بخش های صنعت و خدمات بر فرار مالیاتی منفی و معنادار میباشد. جدول (١) - خلاصه مطالعات تجربی خارجی تعداد مؤلف سال عنوان پژوهش دوره روش نتایج زمانی کشورها اثر متغیرهای درآمد سرانه ، درجه باز بودن اقتصاد و بهبود نهادهای اجتماعی و بنگاه های اجتماعی بر کوشش تورگلر و کوشش مالیاتی در اقتصادسنجی 1 2004 ١١٠ کشور مالیاتی مثبت و معنادار و اثر همکاران کشورهای در حال پانل متغیرهای سهم نسبی بخش توسعه کشاورزی و فساد منفی و معنادار است . در مدل ارائه شده در این پژوهش فرار مالیاتی به عنوان متغیر وابسته و بار مالیاتی، روحیه مالیاتی، اثربخشی دولت ، درجه باز بودن اقتصاد، سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی، نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.