Skip to main content
فهرست مقالات

زبان و فرهنگ عامیانه در اشعار حمید مصدق

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 109 تا 126)

کلیدواژه ها :

حمید مصدق ،زبان و فرهنگ عامیانه ،شعر

Poetry ،Hamid Mossadegh ،language and colloquial elements

کلید واژه های ماشینی : مصدق ، زبان ، عناصر زبان عامیانه ، شعر حمید مصدق ، فارسی ، زبان و فرهنگ عامیانه ، زبـان ، عناصر زبان عامیانه در شعر ، واژگان ، زبان عامیانه در شعر مصدق

شعر فارسی در سیر تاریخی خویش از عوامل بسیاری تاثیر پذیرفت که از جمله آنها عناصر زبان عامیانه است ، البته تاثیر این عناصر در همه ادوار ادب فارسی به یک اندازه نیست . زبان عامیانـه بـه عنـوان گونـه ای زبـان زیرمعیـار دربردارنـدة عناصـر گوناگونی است که به مقدار قابل توجهی در شعر شاعران معاصر نمود یافته است . حمید مصـدق از جملـه شـاعران نـوگرای معاصر، به پیروی از نیما، به مقدار قابل توجهی، از عناصر زبان عامیانه در اشعارش بهره برده اسـت . کـاربرد اشـکال مختلـف عناصر زبان عامیانه در شعر مصدق گذشته از آنکه موجب تشخص زبان شعر وی شده ، روانی و سـادگی کـلام او را نیـز بـه همراه داشته است . زبان و فرهنگ عامیانه به کاررفته در دفاتر شش گانه مصدق را میتـوان در هفـت گـروه تقسـیم کـرد: ١- واژگان عامیانه ، ٢- واژگان رایج و محاوره ای ٣- کنایه و مثل ٤- تلفظهای عامیانه ٥- تلمیح به قصه های عامیانه ٦- باورهـا و رسوم عامیانه ٧- واژگان محلی. بسامد موارد مذکور در دفاتر مصدق یکسان نیست . این عناصر در دو دفتر «درفـش کاویـان » و «آبی خاکستری سیاه » بسیار اندک است ، فضای حماسی حاکم بر این دو دفتر را میتوان از جمله عوامل کاهش این عناصر دانست ؛ از سویی دیگر تغزل و عشقی صمیمی، ملموس و زمینـی محتـوای اغلـب اشـعار مصـدق در چهـار دفتـر «سـالهای صبوری»، «شیر سرخ »، «در رهگذار باد» و «از جداییها» را تشکیل میدهد و این امر به کاربرد زبانی آشنا همراه با بهره بردن از عناصر زبان عامیانه انجامیده است .

خلاصه ماشینی:

"فراوانی کاربرد زبان عامیانه در ثلث اشعار حمید مصدق عنوان درفش کاویان آبی، خاکستری، سیاه دررهگذار باد از جداییها سالهای صبوری شیر سرخ واژگان عامیانه 2 3 8 4 12 14 واژگان محاوره ای و رایج 3 3 14 6 20 21 کنایه - 2 3 7 9 12 مثل - - 1 2 2 1 تلفظ عامیانه 1 3 - - 1 1 تلمیح به داستانهای عامیانه - - 2 - 2 - باور و رسوم عامیانه - - - - - - واژگان محلی - - - - - 2 مجموع 6 11 28 19 46 51 با توجه به فراوانیهای مذکور در جدول فوق چنین برداشت میشود که بهره گیری مصدق از زبان و فرهنـگ عامیانـه ، در همـۀ مجموعه های شعرش یکسان نیست . واژگان محاوره ای و رایج به عنوان یکی از فراوانترین و نزدیکترین عنصر بـه عناصـر زبـان عامیانـه در اشـعار مصدق ، در ذیل عناصر زبان عامیانه مورد بررسی قرار گرفت ، البته واژه های بیگانه نیز در ذیل این گروه بررسی شد. گذشته از آن ، این عناصر در اشعار مصـدق گـاه کـاربردی بلاغـی مییابد که از آن جمله میتوان به کاربرد کنایه ، مثل و تلمیح به قصه های عامیانه اشاره کرد، همچنین مصدق گاه از زبان عامیانه بـه عنوان ابزاری برای خلق آرایه هایی چون تضاد، تناسب و ایهام بهره برده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.