Skip to main content
فهرست مقالات

زبان و فرهنگ عامیانه در اشعار حمید مصدق

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 109 تا 126)

کلیدواژه ها :

شعر ،حمید مصدق ،زبان و فرهنگ عامیانه

کلید واژه های ماشینی : مصدق، زبان، عناصر زبان عامیانه، شعر حمید مصدق، فارسی، زبان و فرهنگ عامیانه، زبـان، عناصر زبان عامیانه در شعر، واژگان، زبان عامیانه در شعر مصدق

شعر فارسی در سیر تاریخی خویش از عوامل بسیاری تاثیر پذیرفت که از جمله آنها عناصر زبان عامیانه است ، البته تاثیر این عناصر در همه ادوار ادب فارسی به یک اندازه نیست . زبان عامیانـه بـه عنـوان گونـه ای زبـان زیرمعیـار دربردارنـدة عناصـر گوناگونی است که به مقدار قابل توجهی در شعر شاعران معاصر نمود یافته است . حمید مصـدق از جملـه شـاعران نـوگرای معاصر، به پیروی از نیما، به مقدار قابل توجهی، از عناصر زبان عامیانه در اشعارش بهره برده اسـت . کـاربرد اشـکال مختلـف عناصر زبان عامیانه در شعر مصدق گذشته از آنکه موجب تشخص زبان شعر وی شده ، روانی و سـادگی کـلام او را نیـز بـه همراه داشته است . زبان و فرهنگ عامیانه به کاررفته در دفاتر شش گانه مصدق را میتـوان در هفـت گـروه تقسـیم کـرد: ١- واژگان عامیانه ، ٢- واژگان رایج و محاوره ای ٣- کنایه و مثل ٤- تلفظهای عامیانه ٥- تلمیح به قصه های عامیانه ٦- باورهـا و رسوم عامیانه ٧- واژگان محلی. بسامد موارد مذکور در دفاتر مصدق یکسان نیست . این عناصر در دو دفتر «درفـش کاویـان » و «آبی خاکستری سیاه » بسیار اندک است ، فضای حماسی حاکم بر این دو دفتر را میتوان از جمله عوامل کاهش این عناصر دانست ؛ از سویی دیگر تغزل و عشقی صمیمی، ملموس و زمینـی محتـوای اغلـب اشـعار مصـدق در چهـار دفتـر «سـالهای صبوری»، «شیر سرخ »، «در رهگذار باد» و «از جداییها» را تشکیل میدهد و این امر به کاربرد زبانی آشنا همراه با بهره بردن از عناصر زبان عامیانه انجامیده است .

خلاصه ماشینی:

"فراوانی کاربرد زبان عامیانه در ثلث اشعار حمید مصدق عنوان درفش کاویان آبی، خاکستری، سیاه دررهگذار باد از جداییها سالهای صبوری شیر سرخ واژگان عامیانه 2 3 8 4 12 14 واژگان محاوره ای و رایج 3 3 14 6 20 21 کنایه - 2 3 7 9 12 مثل - - 1 2 2 1 تلفظ عامیانه 1 3 - - 1 1 تلمیح به داستانهای عامیانه - - 2 - 2 - باور و رسوم عامیانه - - - - - - واژگان محلی - - - - - 2 مجموع 6 11 28 19 46 51 با توجه به فراوانیهای مذکور در جدول فوق چنین برداشت میشود که بهره گیری مصدق از زبان و فرهنـگ عامیانـه ، در همـۀ مجموعه های شعرش یکسان نیست . واژگان محاوره ای و رایج به عنوان یکی از فراوانترین و نزدیکترین عنصر بـه عناصـر زبـان عامیانـه در اشـعار مصدق ، در ذیل عناصر زبان عامیانه مورد بررسی قرار گرفت ، البته واژه های بیگانه نیز در ذیل این گروه بررسی شد. گذشته از آن ، این عناصر در اشعار مصـدق گـاه کـاربردی بلاغـی مییابد که از آن جمله میتوان به کاربرد کنایه ، مثل و تلمیح به قصه های عامیانه اشاره کرد، همچنین مصدق گاه از زبان عامیانه بـه عنوان ابزاری برای خلق آرایه هایی چون تضاد، تناسب و ایهام بهره برده است ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.