Skip to main content
فهرست مقالات

میرزا آقاخان کرمانی و نقد سنت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (34 صفحه - از 99 تا 132)

چکیده:

نوشتار پیش رو تلاشی است در تفسیر و بازخوانی برخـی از آثـار میرزاآقاخان کرمانی به مثابه یکی از چهرههای برجسته نسل نخست روشنفکری ایران. پرسش آن است که او چگونه به سنت مینگرد و با چه رویکردی با ابعاد گوناگون سنت متکثّر در ایـران روبـه رو میشود؟ در پاسخ به این پرسش با خوانش برخـی آثـار او شـیوة مواجهه او با سنت مورد بازبینی و تحلیل قرار خواهد گرفـت . بـا مراجعه به گوشه هایی از نوشته های آقاخـان کرمـانی نشـان داده خواهد شد که علیرغم این تصـور کـه او روشـنفکری ضدسـنت قلمداد میشود، به سنت یا دست کم وجوهی از آن دلبسته است . او با برخوردی گزینشی با سنت مواجه میشود و البته در جهتی معکوسسنت مداران، در پی آن است که بخـش هـایی از میـراث گذشته که با حرکت ایران به سوی تجدّد در تنـاقض اسـت را بـه پرسش بگیرد. بررسی نقاط قوت و ضـعف دیـدگاههـای آقاخـان کرمانی پیرامون سنت از این منظـر واجـد اهمیـت اسـت کـه او روشنفکری است نوگرا که در تلاش برای گشـودن راه تجـدّد در ایران، بحران درافتادن با میـراث قـدیم را در اندیشـه ، در مسـیر زنـدگی ودر مـرگ خـویش مـنعکس کـرده اسـت . ایـن مقالـه به صورت توصیفی ـ تحلیلـی و مبتنـیبـر جمـع آوری اسـنادی و دادههای ثانوی است .

کلیدواژه ها:

سنت ،روشنفکر ،تجدد ،نوگرایی ،سنت گرایی

کلید واژه های ماشینی:

کرمانی ، آقاخان کرمانی و نقد سنت ، سنت ، میرزا آقاخان کرمانی و نقد ، آقاخان کرمانی ، سـنت ، ایران ، کرمـانی ، آقاخـان کرمـانی بـه سنت ایران ، اندیشۀ میرزا آقاخـان کرمـانی بـه


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.