Skip to main content
فهرست مقالات

روابط بین نیروی انسانی، بودجه هزینه شده، مساحت اماکن و تاسیسات بر افزایش فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دانشگاه ها

نویسنده:

ISC (15 صفحه - از 65 تا 79)

کلیدواژه ها :

نیروی انسانی ،بودجه ،فوق برنامه ورزشی ،اماکن و تاسیسات ورزشی‌ (1)- Step wise

کلید واژه های ماشینی : مساحت اماکن و تاسیسات ورزشی ، فعالیت‌های فوق‌برنامه ورزشی دانشگاه‌ها ، افزایش فعالیت‌های فوق‌برنامه ورزشی ، میزان سابقه مدیریت مدیران فوق‌برنامه ، مدیران فوق‌برنامه ورزشی ، دانشجویان ، مدیریت مدیران فوق‌برنامه ورزشی ، مدیران ، فوق‌برنامه ورزشی ، برنامه‌های ورزشی

امروزه بدون شک هر دانشگاهی در هر نقطه‌ای از جهان دارای برنامه خاصی جهت ورزش دانشجویان است‌ لیکن این موضوع که،منابع انسانی و مالی،اماکن و تاسیسات،مدیریت و برنامه‌ها،بایستی چگونه باشد،مسئله‌ای‌ است که در هر کشور،بسته به امکانات اقتصادی،انسانی،نیروی متخصص و نگرش آنان به ورزش متفاوت است. پژوهش حاضر،روابط بین نیروی انسانی،بودجه هزینه شده،مساحت اماکن و تاسیسات ورزشی بر افزایش فعالیت‌ های فوق برنامه ورزشی دانشگاه‌های وزارت علوم،تحقیقات و فناوری را مورد مطالعه قرار می‌دهد. بدین منظور پرسشنامه‌ای مشتمل بر 28 سوال ترکیبی از نوع باز و بسته تدوین و جهت پاسخگویی به مدیران‌ تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه‌ها ارسال گردید. به منظور مشخص نمودن سهم هریک از متغیرها پیش بین(تعداد کل نیروی انسانی،کل بودجه هزینه شده، مساحت اماکن و تاسیسات ورزشی،جنسیت،سابقه خدمت،سن،سابقه مدیرایت،مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی‌ مدیران فوق برنامه ورزشی)بر متغیر ملاک(تعداد کل شرکت کنندگان در مسابقات،تعداد کل مسابقات برگزار شده،تعداد کل کلاسهای آموزشی،تعداد کل دانشجویان شرکت کننده در فعالیتهای تفریحی-فراغتی از رگرسیون چند متغیره روش مرحله به مرحله‌1استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تعداد نیروی انسانی،مدرک تحصیلی مدیران فوق برنامه ورزشی و کل بودجه‌ هزینه شده با تعداد دانشجویان شرکت کننده در مسابقات رابطه معنادار وجود دارد.با افزایش میزان سابقه‌ مدیریت مدیران فوق برنامه ورزشی،میزان فعالیت دانشگاهها در زمینه برگزاری مسابقات افزایش می‌یابد.بین‌ سایقه مدیریت مدیران وتعداد کلاسهای اموزشی(یادگیری)رابطه معکوس وجود دارد.بین مساحت اماکن و تاسیسات ورزشی با میزان فعالیت‌های تفریحی-فراغتی دانشجویان رابطه مستقیم بوده و رابطه بین سابقه خدمت‌ مدبیران فوق برنامه ورزشی با میزان فعالیتهای تفریحی-فراغتی معکوس می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"به منظور مشخص نمودن سهم هریک از متغیرها پیش بین(تعداد کل نیروی انسانی،کل بودجه هزینه شده، مساحت اماکن و تاسیسات ورزشی،جنسیت،سابقه خدمت،سن،سابقه مدیرایت،مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی‌ مدیران فوق برنامه ورزشی)بر متغیر ملاک(تعداد کل شرکت کنندگان در مسابقات،تعداد کل مسابقات برگزار شده،تعداد کل کلاسهای آموزشی،تعداد کل دانشجویان شرکت کننده در فعالیتهای تفریحی-فراغتی از رگرسیون چند متغیره روش مرحله به مرحله‌1استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تعداد نیروی انسانی،مدرک تحصیلی مدیران فوق برنامه ورزشی و کل بودجه‌ هزینه شده با تعداد دانشجویان شرکت کننده در مسابقات رابطه معنادار وجود دارد. جدول(8)رگرسیون چندگانه ارتباط بین متغیرهای ملاک و پیش بین تعداد کل‌ دانشجویان شرکت کننده در مسابقات سال تحصیلی 81-80 (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور مشخص نمودن سهم هریک از متغیرهای پیش بین(تعداد کل نیروی انسانی،کل بودجه هزیه‌ شده،مساحت اماکن و تاسیسات ورزشی،جنسیت،سابقه خدمت،سابقه مدیریت،سن،مدرک تحصیلی و رشته‌ تحصیلی مدیران فوق برنامه ورزشی)بر متغیر مالک(تعداد کل شرکت کنندگان در مسابقات)از رگرسیون چند متغیره روش مرحله به مرحله استفاده گردیده است. جدول(9):رگرسیون چندگانه ارتباط متغیرهای ملکه و پیش بین تعداد کل مسابقات برگزار شده‌ در سال تحصیلی 81-80 (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج رگرسیون اریه شده در جدول فوق الذکر نشان می‌دهد که از بین 9 متغیر پیش بین،من متغیر سابقه‌ مدیریت مدیران برنامه رزشی با تعدا کل مسابقات برگزار شه رابطه وجود دارد. جدول(11)رگرسیون چندگانه ارتباط بین متغیرهای ملاک و پیش بین تعداد کل دانشجویان شرکت کننده در فعالیت‌های‌ تفریحی-فراغتی سال تحصیلی 81-80 (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج رگرسیون جدول فوق نشان داد که از بین 9 متغیر پیش بین،میان متغیرهای مساحت اماکن و تاسیسات ورزشی و سابقه خدمت مدیران فوق برنامه ورزشی رابطه وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.