Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تغییرات عوامل آمادگی جسمانی، حرکتی در طول نیمسال اول در دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 47 تا 60)

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان ، کلاس‌های آمادگی جسمانی ، آمادگی جسمانی ، آمادگی جسمانی و شنا ، استقامت ، آزمون ، آزمون ، شرکت در کلاس‌های آمادگی ، گی جسمانی ، دانشکده تربیت‌بدنی

تحقیق حاضر تأثیر شرکت در کلاس‌های آمادگی جسمانی و شنا در نیم سال اول را بر روی آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان سال اول دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم مورد بررسی قرار داد.دانشجویان دختر نیمسال اول دانشکده تربیت بدنی که تعداد آنان 59 نفر بود و در نیمسال اول واحدهای عملی شنا و آمادگی جسمانی را انتخاب نموده بودند، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند.25 آزمودنی از این جامعه به طور تصادفی انتخاب شدند و قابلیت‌های جسمانی حرکتی آنان شامل استقامت قلبی تنفسی، توان انفجاری دست برتر، استقامت عضلات شکم، انعطاف‌پذیری تنه(آزمون باز شدن تنه) تعادل، توازن غیر هوازی، سرعت و چابکی در ابتدا و انتهای نیمسال مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق جهت بررسی تفاوت معنی‌دار میانگین نمرات آزمودنی‌ها در هر یک از آزمون‌ها در پیش آزمون و پس آزمون از آزمون‌{L t L}وابسته در سطح 005/0-{L a L}استفاده گردید.یافته‌های تحقیق نشان داد که شرکت در کلاس‌های آمادگی جسمانی و شنا در نیمسال اول باعث افزایش معناداری در استقامت قلبی تنفسی و بهبود(000/0-{L p L})و استقامت عضلانی در عضلات شکم (002/0-{L p L})و کاهش توان بی‌هوازی(025/0-{L p L})شده است اما قابلیت انعطاف‌پذیری تنه(941/0-{L p L})و تعادل (656/0-{L p L})تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های تحقیق نشان داد که شرکت در کلاس‌های آمادگی جسمانی و شنا در نیمسال اول باعث افزایش معناداری در استقامت قلبی تنفسی و بهبود(000/0-{L p L})و استقامت عضلانی در عضلات شکم (002/0-{L p L})و کاهش توان بی‌هوازی(025/0-{L p L})شده است اما قابلیت انعطاف‌پذیری تنه(941/0-{L p L})و تعادل (656/0-{L p L})تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. جدول 1-آزمون‌{L t L}نمونه‌های وابسته مربوط به متغیر استقامت قلبی-تنفسی #$# جدول 2-آزمون‌{L t L}نمونه‌های وابسته مربوط به متغیر قدرت دست برتر #$# (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3-آزمون‌{L t L}نمونه‌های وابسته مربوط به متغیر قدرت عضلات شکم #$# جدول 4-آزمون‌{L t L}نمونه‌های وابسته مربوط به متغیر انعطاف‌پذیری #$# جدول 5-آزمون‌{L t L}نمونه‌های وابسته مربوط به متغیر تعادل #$# جدول 6-آزمون‌{L t L}نمونه‌های وابسته مربوط به متغیر توان غیر هوازی #$# (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 7-آزمون‌{L t L}نمونه‌های وابسته مربوط به متغیر سرعت #$# جدول 8-آزمون‌{L t L}نمونه‌های وابسته مربوط به متغیر چابکی بحث و نتیجه‌گیری هدف این تحقیق بررسی تغییرات عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی در طول نیمسال اول در دانشجویان دختر دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم بود. علیرغم اینکه این اختلاف در جهت کاهش توان انفجاری در آزمودنی‌ها است اما مقایسه 074/0 {L p L}و 05/0#$#منجر به پذیرش فرض صفر می‌شود و با اطمینان بیش از 95% نتیجه می‌گیریم که شرکت در کلاس‌های آمادگی جسمانی و شنا تفاوت معنی‌داری را در توان انفجاری دست برتر در دانشجویان نیمسال اول دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم بوجود نیاورده است. نتیجه‌گیری به کلی می‌توان از انجام این تحقیق چنین نتیجه گرفت که شرکت در کلاس‌های آمادگی جسمانی و شنا در میزان استقامت قبلی تنفسی، استقامت عضلات شکم، سرعت و توان غیر هوازی دانشجویان دختر نیمسال اول دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تأثیر معنی‌دار داشته و در سایر قابلیتها مثل چابکی، توان انفجاری دست برتر، انعطاف‌پذیری تنه و تعادل اثر معنی‌داری در آزمودنیهای فوق مشاهده نگردید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.