Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین پایگاههای قدرت با اثربخشی و عملکرد رؤسای دانشکده ها و مدیران گروههای تربیت بدنی دانشگاههای دولتی کشور از دید خود و اعضای هیئت علمی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 123 تا 136)

کلیدواژه ها :

عملکرد ،اثربخشی ،پایگاه‌های قدرت ،منابع قدرت مدیر

کلید واژه های ماشینی : پایگاه‌های قدرت، مدیران، اطلاعات، دیدگاه اعضاء هیأت‌علمی پایگاه‌های قدرت، اعضاء هیأت‌علمی، عملکرد، پایگاه‌های قدرت مورد استفاده مدیران، انواع پایگاه‌های قدرت مورد استفاده، دیدگاه اعضاء هیأت‌علمی، دانشکده‌ها و مدیران گروههای تربیت‌بدنی

در این پژوهش پایگاه‌های قدرت مورد استفاده رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های آموزشی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه‌های دولتی از دیدگاه خود و اعضای هیأت علمی و تأثیر آن بر اثربخشی مدیران مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه آماری شمال 328 نفر از مدیران، معاونان، اعضای هیأت علمی 10 دانشکده و 17 گروه آموزشی تربیت بدنی و ورزشی بودند.تعداد 52 نفر مدیران و 215 نفر اعضای هیأت علمی پرسشنامه‌های ارسالی را عودت دادند.برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پژوهش، مدیران و معاونان دو پرسشنامه قدرت از دیدگاه خود و ویژگی‌های فردی، و اعضای هیأت علمی چهار پرسشنامه قدرت از دیدگاه خود، عملکرد و اثربخشی و ویژگی‌های فردی را تکمیل و عودت دادند.دامنه سنی مدیران بین 31 تا 55 سال و اعضاء هیأت علمی بین 26 تا 65 سال بود.مدرک تحصیلی 4%مدیران کارشناسی، 15%کارشناسی ارشد و 81%دکترا و اعضاء علمی، 26%دارای مدرک کرشناسی، 53%کارشناسی ارشد و 21%دکترا بودند.از دیدگاه مدیران، پایگاه‌های قدرت مورد استفاده خود به ترتیب شامل، قدرت تخصصی، اطلاعات، شخصی، قانونی، پاداش، رابطه، اجبار و از دیدگاه اعضاء هیأت علمی پایگاه‌های قدرت مورد استفاده مدیران به ترتیب شامل، قدرت تخصصی، اطلاعات، پاداش، شخصی، رابطه، قانونی و اجبار بوده است.ضمنا بین انواع پایگاه‌های قدرت مورد استفاده مدیران ازنظر خود و اعضاء هیأت علمی تفاوت معنی‌ار مشاهده شد#$#.بین انواع پایگاه‌های قدرت مورد استفاده مدیران با عملکرد آنان از دیدگاه اعضاء هیأت علمی همبستگی معنی‌داری وجود داشت‌#$#.ضرایب هبستگی نشان داد که بین عملکرد با پایگاه‌های قدرت‌''''''''تخصصی‌‘‘، ''''''''اطلاعات‌‘‘و ''''''''شخصی‌‘‘و''''''''پاداش‌‘‘رابطه مستقیم و با پایگاه‌''''''''قانونی‌‘‘، ''''''''رابطه‌‘‘و''''''''اجبار‘‘، رابطه معکوس بود.همبستگی بین اثربخشی با پایگاه‌های قدرت‌''''''''تخصصی‌‘‘، ''''''''اطلاعات‌‘‘، ''''''''شخصی‌‘‘، ''''''''قانونی‌‘‘، ''''''''پاداش‌‘‘، ''''''''رابطه‌‘‘ و اجبار، از دیدگاه اعضاء هیأت علمی معنی‌دار بود.#$#.ضرایب همبستگی نشان داد، بین اثربخشی با پایگاه‌های قدرت‌''''''''تخصصی‌‘‘، ''''''''اطلاعات‌‘‘، ''''''''شخصی‌‘‘و''''''''پاداش‌‘‘رابطه مستقیم و با پایگاه‌های قدرت‌''''''''قانونی‌‘‘، ''''''''رابطه‌‘‘و''''''''اجبار‘‘رابطه معکوس وجود داشت.

خلاصه ماشینی:

"پیشینه تحقیق فرنچ و ریون(1959{L nevaR hcnerF L})از اولین محققانی بودند که تقسیم‌بندی پایگاه‌های قدرت را انجام دادند، و با توجه به اینکه قبل از آنان تحقیقات وسیعی در این ارتباط انجام نشده، از طرفی ساختار، وظایف و رسالت‌های سازمان‌ها با یکدیگر متفاوت بود، لذا پژوهشگران متعددی سعی داشتند تا کاربرد انواع منابع قدرت و میزان بهره‌گیری مدیران سازمان‌های مختلف را تعیین و تأثیرات آن‌ها را بر عملکرد و اثربخشی مدیران و سازمان‌ها روشن و واضح نمایند. روش تحقیق تعیین رابطه بین پایگاه‌های قدرت با عملکرد و اثربخشی رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور از دیدگاه خود و اعضای هیأت علمی هدف اصلی این پژوهش بود. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول (1):نتایج معنی‌درا بودن عملکرد مدیران با پایگاه‌های قدرت #$#9-بین انواع پایگاه‌های قدرت مورد استفاده مدیران(منابع قدرت تخصصی، اطلاعات، شخصی، قانونی، پاداش، رابطه و جبار)با مؤلفه‌ها یا حیطه‌های شش گانه عملکرد(آموزشی، مدیریتی، تخصصی، اداری و مالی، پژوهشی و روابط انسانی)همبستگی معنی‌دار وجود داشت‌01/0#$#{L p L}. جدول(4):نتایج همبستگی بین عملکرد و اثربخشی مدیران بحث و نتیجه‌گیری #$# بحث و نتیجه‌گیری 1-بین انواع پایگاه‌های قدرت مورد استفاده مدیران از دیدگاه خود و اعضاء هیأت علمی تفاوت معنی وجود داشت. تجزیه رگرسیون بین انواع پایگاه‌های قدرت مورد استفاده مدیران با مؤلفه‌''''''''مدیریتی‌‘‘عملکرد رابطه معنی‌دار نشان داد که این رابطه با قدرت تخصصی، اطلاعات، شخصی، پاداش، رابطه مستقیم و با قدرت قانونی، رابطه و اجبار رابطه معکوس داشت. نکته قابل توجهی که باید متذکر شد، این است که بین پایگاه‌های قدرت تخصصی، اطلاعات، پاداش، شخصی مدیران با مؤلفه‌های عملکرد رابطه مثبت معنی‌دار و با پایگاه‌های قدرت قانونی، رابطه و اجبار رابطة معنادار معکوس وجود داشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.