Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین سبک های رهبری مربیان تیم های ملی کشتی جهان با میزان نگرش به موفقیت آنان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 101 تا 116)

کلید واژه های ماشینی : مربیان کشتی جهان ، سبک‌های رهبری مربیان کشتی جهان ، درصد مربیان کشتی جهان ، درصد مربیان کشتی جهان موقعیت ، سبک‌های رهبری مربیان کشتی ، سبک‌های رهبری مربیان کشتی ایران ، سبک رهبری انسان‌گرایی ، موفقیت مربیان کشتی کشورهای جهان ، سبک رهبری ، موفقیت مربیان کشتی جهان

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین سبک های رهبری مربیان کشتی جهان با میان موفقیت آنان در کسب عناوین قهرمانی بود. جامعه آماری 133 نفر بودند که 79 نفر از آنها ( 60%) نمونه های تحقیق را تشکیل دادند. روش تحقیق از نوع همبستگی بود که به وسیله آن رابطه سبک های رهبری (وظیفه گرا - انسان گرا) و میزان موفقیت و نگرش به موفقیت مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار اندازه گیری را دو پرسشنامه سبک رهبری (انسان گرا - وظیفه گرا) باردنز و متزکاس (1969)، و نگرش به موفقیت رادسیپ (1984)، بود. اعتبار و روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصین تربیت بدنی و علوم ورزشی و ثبات و پایانی سوال ها از طریق آماری کرانباخ بررسی و محاسبه شد. تجزیه داده ها با استفاده از روش آماری توصیفی (فراوانی، میانگین، درصد)، و رابطه بین متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و برای مقایسه میانگین ها از آزمون های کروسکال - والیس، کای اسکوار استفاده شد و سطح معنی داری P<0.05) ) در نظر گرفته شد. نتایج توصیفی پژوهش نشان داد که: 1- حدود 62 درصد مربیان کشتی جهان از نظر سبک رهبری انسان گرایی در سطح ضعیف و 38 درصد بقیه در سطح متوسط قرار گرفتند. 2- حدود 32.5 درصد مربیان کشتی جهان از نظر سبک رهبری وظیفه گرایی در سطح عالی و 65 درصد در سطح متوسط و حدود 3 درصد در سطح ضعیف قرار داشتند. 3- بیشترین فراوانی در ارتباط با نگرش به موفقیت ، به میزان حدود 75 درصد مربیان کشتی جهان موقعیت « برد - برد» را به موقعیت « برد - باخت» ترجیح می دادند. 4- در بحث آزمون های فرضیه های تحقیق نتایج نشان داد بین سبک های رهبری انسان گرایی و وظیفه گرایی مربیان کشتی جهان تفاوت و بین میزان نگرش به موفقیت مربیان کشتی کشورهای جهان ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین بین نگرش به موفقیت مربیان کشتی جهای با سبک های رهبری ارتباط معنی دار مشاهد شد و میزان موفقیت با سبک رهبری انسا ن گرایی دارای ارتباط بود.

خلاصه ماشینی:

"4-در بخش آزمون‌های فرضیه‌های تحقیق نتایج نشان داد بین سبک‌های رهبری انسان‌گرایی و وظیفه‌گرایی‌ مربیان کشتی جهان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد همچنین بین نگرش به موفقیت مربیان کشتی جهان با سبک‌های رهبری ارتباط معنی‌داری مشاهده شد و میزان موفقیت با سبک رهبری انسان‌گرایی دارای ارتباط بود. جدول شماره(1):توزیع فراوانی نتایج مربوط به سبک رهبری انسان‌گرایی‌ مربیان کشتی جهان (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان‌گونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود براساس نتایج پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس،(1969)؛ در نیمرخ رهبری امتیاز از(5-1)به معنی توجه به انسان در سطح ضعیف و امتیاز(10-6)سطح متوسط و امتیاز(15-11)سطح عالی را نشان می‌دهد،بنابراین براساس این طبقه‌بندی،8/61 درصد مربیان کشتی جهان‌ از نظر سبک رهبری انسان‌گرایی در سطح ضعیف و 2/38 درصد بقیه در سطح متوسط قرار گرفته‌اند. نتایج بدست آمده در جدول شماره(9)آمده است: جدول شماره(9):نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای تعیین بین نگرش به موفقیت‌ و سبک‌های رهبری مربیان (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانگونه که در جدول(9)،نشان می‌دهد بین نگرش به موفقیت با سبک رهبری انسان‌گرایی ارتباط معنی‌داری به‌ میزان 46/0 در سطح آلفای 027/0 وجود دارد. بنا بر نتایج این تحقیق و تحقیقات دیگران(فرح‌بخش 1374،عامری 1381،ریدر پارک 1987)،که بین سبک رهبری‌ در ارتباط با پیروان تفاوت معنی‌داری مشاهده ننموده‌اند،چنین می‌توان نتیجه گرفت که مربیان برای رسیدن به‌ سطح(مربی‌گری تیم ملی)نیاز دارند که نسبت به شرایط موقعیتی تصمیم درست را در رهبری ورزشکاران را بگیرند. هدف سوم:ارتباط بین نگرش به موفقیت مربیان کشتی جهان با سبک‌های رهبری بین نگرش به موفقیت با سبک رهبری انسان‌گرایی ارتباط معنی‌داری به میزان 46% در سطح آلفای 027/0 وجود داشت،و جهت این ارتباط مثبت بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.