Skip to main content
فهرست مقالات

تاریخ نگاری پارسی

ناقد:

مترجم:

خلاصه ماشینی:

"ملویـل بـا اشـاره بـه ایـن نکتـة مهـم ادامـه می دهـد کـه تاریـخ آن گونـه کـه در وقایع نامه هـا بـه دسـت مـا رسـیده لـوح رنگ باختـة خاطـره واری اسـت کـه رد پاهایــی از انتخاب هــای فرهنگــی را بــا خــود بــه همــراه دارد، و ایــن انتخاب هــا بســیار دورتـر از آن هسـتند کـه مـا بـه آنهـا دسترسـی داشـته باشـیم . نویســنده در اینجــا جســتجوی عمیق تــری بــرای یافتــن راهبردهـای خطابـی مـورد اشـارٔە میثمـی انجام می دهد، با تمرکز بر دورٔە پسـاـ سـلجوقی مقالـة پیـش رو ترجمـه ای اسـت از مـرور رودی متـی بـر کتـاب تاریخ نـگاری پارسـی کـه نشـانی ایــن مقالــه در ادامــه آمــده اســت . آنـان ازبرخـی ویژگی هـای متـداول تاریخ نـگاری صفـوی بحــث میکننــد کــه می تــوان آنهــا را در درگیــری ایــن نــوع از تاریخ نــگاری بــا پرســش از تبارشناســی و مشــروعیت یافــت ؛ بــه گرایش هــای اواخــر قــرن هفدهــم میــلادی (یازدهـم هجـری ) بـه تقلیـد از آثـار متقـدم اشـاره میکننـد؛ و از روش هـای تألیـف سـخن میگوینــد، بــا تمرکــز بــر مقدمه نویســی کــه در آن اغلــب متــن آثــار متقــدم کلمه به کلمــه تکـرار می شـده اسـت . مقالـة دوم او بـه سـنت کمترشناخته شـدٔە افغانسـتان از سرچشـمه هایش در میانـة قـرن هجدهـم میـلادی کـه بـه کشـوری مسـتقل بـدل شـد تـا قـرن بیسـتم می پـردازد و فعـالان برجسـتة مختلفـی را در ایــن حــوزه بررســی میکنــد کــه از مهم تریــن آنهــا فیض محمــد هــزاره «کاتــب » اســت ، یعنـی نامبردارتریـن تاریخ نـگار مـدرن ایـن کشـور (کسـی کـه مک چسـنی اخیـرا کتابـش را بـه انگلیسـی ترجمـه کـرده اسـت ) ."

کلید واژه های ماشینی:

ایـن جهـت اسـت کـه بـه ، ایــن اســت کــه تاریخ نــگاری ، تاریخ ، بـر کتـاب تاریخ نـگاری ، ـــ ، تاریخ نـگاری ، بـر ایـن کـه تاریـخ ، رودی متـی بـر کتـاب تاریخ ، تاریخ نــگاری ، ایـن دوره بـه سـنت


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.