Skip to main content
فهرست مقالات

توصیف و مقایسهء ویژگی های جسمانی دانش آموزان مقطع راهنمایی تهران در سال تحصیلی 83- 1382

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 133 تا 156)

کلید واژه های ماشینی : دانش‌آموزان ، نسبت پهنای شانه به لگن ، دختران ، چربی بدن دانش‌آموزان پایه‌های تحصیلی ، دانش‌آموزان مقطع راهنمایی تهران ، چگالی و درصد چربی بدن ، درصد چربی بدن دانش‌آموزان ، دانش‌آموزان مقطع راهنمایی ، بدن ، درصد چربی بدن دانش‌آموزان پسر

رشد جسمانی نه تنها تضمین کننده سلامتی افراد جامعه، بلکه زیر بنای رشد حرکتی آنهاست. رشد جسمانی دارای پتانسیل و زمان بندی منحصر به فردی است که تحت تاثیر ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی قرار دارد. به همین دلیل آگاهی از ویژگی های جسمی افراد هر جامعه، مبنای علمی جهت برنامه ریزی های کلان در سطح آن جامعه فراهم می آورد. با وجود اهمیت و ضرورت این مساله، در ایران تحقیقات کمی در این زمینه انجام گرفته است. بنابراین تحقیق حاضر به منظور توصیف ویژگی های جسمانی دردانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 83-1382 انجام گردید. به منظور این زمینه یابی، 1223 دانش آموز مقطع راهنمایی شهر تهران به صورت تصادفی خوشه ای و چند مرحله ای از مناطق 12،4،2،1 و19 آموزش و پرورش انتخاب، و با استفاده از طرحی مقطعی مورد مطالعه قرار گرفتند. پیکر سنجی ها توسط دو گروه آزمون گر اجرا شد. برای توصیف دادها و تعیین رتبه درصدی متغیرهای مختلف، از روش های آماری توصیفی، برای مقایسه متغیرهای دو جنس، از آزمونt مستقل و برای مقایسه متغیرها در دانش آموزان پایه های تحصیلی و مناطق مختلف از تحلیل واریانس استفاده شد. سطح معنی داری در کلیه آزمونهاp<0.05 بود. نتایج بررسی های انتروپومتریکی نشان داد که با افزایش سن و پایه های تحصیلی، تقریبا تمامی ابعاد انتروپومتریکی (بجز نسبت قد نشسته به قد، نسبت پهنای شانه به لگن، چگالی و درصدچربی بدن) به طور معنی داری افزایش یافت. تفاوت های جنسی ملاحظه شده در وزن، قد نشسته، نسبت قد نشسته به قد، فاصله شانه تا آرنج، پهنای لگن، پهنای مچ دست، محیط سینه و بازو به نفع دختران و در طول اندام تحتانی، طول ساق پا، طول دست، پهنای مچ پا، محیط شانه و مچ پا به نفع پسران بود. در بسیاری از ابعاد انتروپومتریکی تفاوت معنی داری بین دانش آموزان مناطق مختلف آموزش و پرورش تهران دیده نشد.

خلاصه ماشینی:

"مقایسه میانگین وزن،قد،قد نشسته و نسبت قد نشسته به قد دانش‌آموزان این سه پایه تحصیلی با استفاده از تحلیل واریانس(شکل و جدول 2)و آزمون تعقیبی LSD نشان داد که در پایه‌های تحصیلی بالاتر،وزن،قد و قد نشسته دانش‌آموزان به طور معنی‌داری بیشتر بود(000/0 P )؛و لیکن بین نسبت قد نشسته به قد دانش‌آموزان پایه‌های تحصیلی مختلف تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. جدول 8:خلاصه تحلیل واریانس یک طرفه محیط بخش‌های مختلف بدن دانش‌آموزان اول تا سوم راهنمایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقایسات آماری میانگین متغیرهای فوق در دانش‌آموزان مناطق مختلف نشان داد که بین میانگین محیط شانه، ساعد،مچ دست،ساق پا و مچ پای دانش‌آموزان مناطق مختلف تفاوت معنی‌داری وجود نداشت(به ترتیب‌ 601/0 F ،662/0 P ؛417/0 F ،797/0 P ؛43/0 F ،787/0 P ؛481/0 F ،75/0 P ؛087/1 F ، 362/0 P )؛و لیکن میانگین محیط سینه دانش‌آموزان منطقه 12 به طور معنی‌داری بیشتر از دانش‌آموزان‌ منطقه 1(05/0 P )و دانش‌آموزان منطقه 19 بیشتر از مناطق 1 و 4 بود(به ترتیب 003/0 P ، 004/0 P )،میانگین محیط بازوی دانش‌آموزان منطقه 1 به طور معنی‌داری کمتر از مناطق 2،12 و 19 (به ترتیب 002/0 P ،011/0 P ،025/0 P )و دانش‌آموزان منطقه 4 به طور معنی‌داری کمتر از مناطق‌ 2،12 و 19 بود(به ترتیب 000/0 P ،002/0 P ،004/0 P )،میانگین محیط ران دانش‌آموزان منطقه‌ 1 به طور معنی‌داری کمتر از مناطق 2 و 12(به ترتیب 007/0 P ،011/0 P و دانش‌آموزان منطقه 4 به طور معنی‌داری کمتر از مناطق 2 و 12 بود(به ترتیب 019/0 P ،026/0 P ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.