Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط میزان فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان دختر 17- 15 سال تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 1 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی ، ارتباط میزان فعالیت بدنی ، میزان فعالیت بدنی ، اقتصادی ، آمادگی جسمانی ، خلاقیت ، اطلاعات ، متغیرهای وضعیت اجتماعی‌اقتصادی خانواده ارتباط ، فرهنگ سازمانی ، چاقی

هدف از این پژوهش، بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت اعضای هیات علمی گروه ها و دانشکده های تربیت بدنی در دانشگاه های کشور بود. نمونه آماری شامل 157 عضو هیات علمی دانشکده/ گروه های تربیت بدنی بود. ابزار اندازه گیری این تحقیق شامل پرسش نامه ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAQ) و پرسش نامه خلاقیت رندسیپ (Randsepp) بود. نتایج نشان داد که میانگین نمره فرهنگ سازمانی 91 )از حداکثر نمره ممکن (150 و میانگین نمرات زیرمجموعه های هماهنگی با تغییر (17.3)، هم سویی اهداف فردی و گروهی (18.2)، کار گروهی هماهنگ (19.1)، مشتری گرایی (18.8) و قدرت فرهنگی سازمانی (17.6) از حداکثر نمره 30 بود. نمرات فوق نشان می دهد که فرهنگ سازمانی موجود در سطحی متوسط قرار دارد. میزان خلاقیت اعضای هیات علمی نیز با میانگین 1.3 )از حداکثر نمره ممکن (100 در حد بسیار پایین و غیر خلاق بود. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که همبستگی بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت برابر با 0.63 بود که در سطح (P=0.05) معنی دار بود. این نتیجه موید زیر بنای نظری تحقیق است که فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل تسهیل کننده و برانگیزنده به طور مستقیم و غیر مستقیم بر میزان خلاقیت افراد اثر دارد. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که زیر مجموعه های قدرت فرهنگ سازمانی (P<0.05 و (t=5.12، هماهنگی با تغییر (P<0.05 و (t=3.64 و هم سویی اهداف فردی و گروهی (P=0.031 و (t=-2.17، دارای رابطه خطی با متغیر معیار بوده و واجد شرایط پیش بینی خلاقیت هستند. با توجه به یافته های تحقیق چنین استنباط می شود که سازمان ها می توانند با توافق بر سر ارزش ها و باورهای موجود در سازمان، تطابق با تغییر، توجه به افراد، هماهنگی در کار و همسو کردن اهداف فردی و سازمانی به افزایش خلاقیت افراد کمک کنند و برنامه ریزان نیز نمی توانند اساس و معیار افزایش خلاقیت افراد را بدون توجه به فرهنگ سازمانی پایه ریزی کنند.

خلاصه ماشینی:

"ابزارهای مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسش نامه فعالیت بدنی بک،پرسش نامه وضعیت اجتماعی اقتصادی،آزمون‌های‌ ویژه ارزیابی عوامل آمادگی جسمانی شامل حداکثر اکسیژن مصرفی(20 متر شاتل‌ران)،استقامت عضلانی(دراز و نشست)، انعطاف‌پذیری(خمش به جلو)،توان انفجاری(پرش عمودی)،چابکی(دو 9*4 متر)و قدرت نسبی پاها(نیروسنج پا)و آزمون‌های ویژه ارزیابی ترکیب بدنی شامل اندازه دور کمر( WC )،درصد چربی بدن و دور کمر به باسن( WHR ) بود. با توجه به این که شاخص‌های پیکر سنجی تحت تأثیر عواملی مانند جنس،سن،قوم و نژاد،فرهنگ اجتماعی و وضعیت‌ اقتصادی هستند و با توجه به خطرات ناشی از آمادگی جسمانی پایین و ناهنجاری‌ها ترکیب بدنی در تندرستی افراد و به‌ طور کلی جامعه،برای برخورداری از یک جامعه سالم شناخت زمینه‌های خطرزا ضروری است،بر همین اساس پژوهش‌ حاضر بر آن است تا ارتباط بین عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با شرایط اجتماعی-اقتصادی دانش‌آموزان دختر 17-15 سال تهران را مطالعه کند. جدول 7 نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اجتماعی اقتصادی با عوامل آمادگی جسمانی آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر اساس اطلاعات جدول 8،بین شاخص‌های پیکرسنجی و متغیرهای وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد(158/0 p 3097/0 R ). جدول 9 نتایج رگرسیون چند متغیره در مورد پیشگویی سطح فعالیت بدنی از روی عوامل اجتماعی اقتصادی آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری هدف از پژوهش حاضر،تعیین ارتباط بین وضعیت آمادگی جسمانی و شاخص‌های پیکرسنجی و میزان فعالیت بدنی با وضعیت اجتماعی-اقتصادی دانش‌آموزان دختر 17-15 سال تهران بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.