Skip to main content
فهرست مقالات

توصیف و مقایسه سبک های مختلف رهبری با تعهد سازمانی و ابعاد آن از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 83 تا 94)

کلید واژه های ماشینی : ابعاد تعهد سازمانی اعضاء هیأت‌علمی، اعضاء هیأت‌علمی، دیدگاه اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های کشور، مدیران، کارکنان، تعهد سازمانی، میزان تعهد سازمانی اعضاء هیأت‌علمی، سبک‌های رهبری مدیران، سبک‌های رهبری، مقایسه

شناسایی الگوهای رفتاری مدیران، رابطه و تاثیر آن، بر نگرش های شغلی کارکنان یکی از مباحث مورد توجه مدیریت در چند دهه گذشته است. هدف کلی این پژوهش توصیف و مقایسه سبک های مختلف رهبری و تعهد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور بود. بدین منظور، گروه نمونه ای به تعداد 220 نفر از اعضای هیات علمی که 83% کل جامعه را تشکیل می دادند به پرسش نامه استاندارد رهبری هرشی و بلانچارد و تعهد سازمانی می یر که به عنوان ابزار اندازه گیری در نظر گرفته شده بود، پاسخ دادند. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از روش های آماری مجذور کای، تحلیل واریانس و آزمون های تعقیبی توکی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد بین ادراک اعضا هیات علمی از سبک های رهبری مدیران خود، اختلاف معنی داری در حد P<0.01 و در مورد میزان و ابعاد تعهد سازمانی، تفاوت معنی داری در حد P<0.01 به دست آمد و در مقایسه میزان و ابعاد تعهد سازمانی اعضا هیات علمی مورد مطالعه با ادراک آن ها از سبک های رهبری مدیران نیز تفاوت معنی داری در حد P<0.01 به دست آمد که بیشترین میزان به ترتیب از تعهد عاطفی، هنجاری و در آخر عقلایی به دست آمد. همچنین نتایج مقایسه های زوجی، حاکی از وجود تفاوت معنی دار در حد P<0.05 بین ابعاد متفاوت تعهد سازمانی با انواع سبک های رهبری در جامعه مورد مطالعه بود. در انتها با توجه به نتایج حاصله به منظور افزایش تعهد سازمانی و هر یک از ابعاد آن، در جامعه مذکور، سبک های رهبری کارآمدتر به مدیران پیشنهاد گردید.

خلاصه ماشینی:

"1-ویژگی‌های فردی اعضاء هیأت علمی: جدول 1-ویژگی‌های فردی اعضاء هیأت علمی (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-بررسی انواع سبک‌های رهبری مدیران: برای دستیابی به نتایج هدف دوم تحقیق که تعیین و مقایسه سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه اعضاء هیأت‌ علمی بود داده‌های استخراج شده از پرسش نامه با استفاده از روش مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج در جدول 2 ارایه شده است. جدول 2-انواع سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه اعضاء هیأت علمی (به تصویر صفحه مراجعه شود) مطابق نتایج جدول 2:اختلاف نظر اعضاء هیأت علمی در مورد ادراک آن‌ها از انواع سبک‌ها مورد استفاده مدیران‌ با توجه به مقدار مجذور کای به دست آمده 52/52 (به تصویر صفحه مراجعه شود)و 1%&gt; P معنی‌دار است لذا فرض تصادفی بودن اختلاف‌ بین انواع سبک‌ها رد می‌شود و بر طبق اطلاعات جدول فوق سبک‌های رهبری مدیران به ترتیب شامل سبک‌ استدلالی با 40%،سبک مشارکتی 6/33%،سبک دستوری 4/16% و سبک تفویضی 10% می‌باشد. یافته‌های حاصله با نتایج مطالعات ساین شیم و همکاران(2002)که بین ابعاد تعهد سازمانی به ترتیب به رابطه تعهد عاطفی،مستمر و تکلیفی با اتخاذ سبک رهبری از سوی مدیر اشاره نموده همخوانی دارد زیرا در این تحقیق نیز بین‌ ابعاد تعهد سازمانی با ادراک از سبک‌های رهبری تفاوت معنی‌دار در هر سه بعد عاطفی،عقلایی و هنجاری به‌د ست‌ آمد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.