Skip to main content
فهرست مقالات

وابستگی هیجانی و رضایت شغلی

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 217 تا 226)

کلیدواژه ها :

جنس ،سن ،رضایت‌ شغلی ،وابستگی هیجانی ،وابستگی روان آزرده‌وار ،رضایت از سرپرستی ،کارمندان

کلید واژه های ماشینی : وابستگی هیجانی و رضایت شغلی، وابستگی، رضایت شغلی، وابستگی هیجانی، سطوح رضایت شغلی، سن، رضایت از سرپرستی، مؤلفه‌های وابستگی هیجانی، کارمندان، وابستگی روان‌آزرده‌وار

در این پژوهش ارتباط بین وابستگی هیجانی و رضایت شغلی کارمندان‌ دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظور 91 مرد و 115 زن کارمند از واحد تهران جنوب به گونه تصادفی طبقه‌ای انتخاب‌ شدند و به مقیاس وابستگی هیجانی سوچا (SEDS) و شاخص‌ توصیف‌کننده شغل (JSl) پاسخ دادند.نتایج تحلیل واریانس چند متغیری و رگرسیون چند متغیری نشان داد که وابستگی روان آزارده‌وار، یکی از مؤلفه‌های وابستگی هیجانی،می‌تواند رضایت از سرپرستی را به منز-له یکی از سطوح رضایت شغلی به صورت معنادار در زنان و مردان‌ متفاوت بود،اما این تفاوت در سنین مختلف تأیید نشد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحلیل واریانس چند متغیری و رگرسیون چند متغیری نشان داد که وابستگی روان آزارده‌وار، یکی از مؤلفه‌های وابستگی هیجانی،می‌تواند رضایت از سرپرستی را به منز-له یکی از سطوح رضایت شغلی به صورت معنادار در زنان و مردان‌ متفاوت بود،اما این تفاوت در سنین مختلف تأیید نشد. مسلینگ،1986)و تحت تأثیر اشخاص دارای مرتبه بالا قرار می‌گیرند(برن اشتاین،مسلینگ و پوینتن،1987)، به نظر می‌رسد که ارتباط وابستگی با رضایت از سرپرستی‌ (یکی از سطوح رضایت شغلی)-به شرط دریافت پشتیبانی‌ و حمایت-می‌تواند معنادار باشد. به منظور دستایبی به توان پیش‌بینی میزان رضایت‌ شغلی بر مبنای وابستگی هیجانی از روش تحلیل رگرسیون‌ چند متغیری و برای تعیین میزان ارتباط بین وابستگی‌ هیجانی و رضایت شغلی در دو جنس و در سنین مختلف از طرحهای تحلیل واریانس چند متغیری،تک متغیری و آزمون شفه استفاده شد. سهم عامل‌ سن 7% و سهم عامل جنس 2% از واریانس کل بود و با توجه به ارتباط مثبت بین این متغیرها بر مبنای محاسبه‌ ضریب بتا(سن،712/0؛سن و جنس،143/0)مشخص شد که رضایت از کار با افزایش سن افزایش می‌یابد و رضایت‌ از کار مردان بیش از زنان است(جدول 2). در مورد متغیر رضایت از سرپرستی نیز نتایج مبین این مطلب بودند که‌ 5% واریانس رضایت از سرپرستی،براساس مؤلفه وابستگی‌ روان‌آزرده‌وار قابل تبیین است و با توجه به وجود ارتباط منفی بین متغیرها بر مبنای ضریب بتا (ضریب بتا-223/0-)،رضایت از سرپرستی با کاهش‌ وابستگی روان‌آزرده‌وار مرتبط است(جدول 2). بنابراین، ارتباط مؤلفه‌های وابستگی هیجانی(خانوادگی و روان‌آزرده‌وار)با یکی از سطوح رضایت شغلی(رضایت از سرپرستی)مورد تأیید قرار گرفت(جدول 1)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.