Skip to main content
فهرست مقالات

(bdi-13) ویژگیهای روانسنجی ماده های فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی یک

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 291 تا 298)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،پرسشنامهء افسردگی بک ،روانسنجی

کلید واژه های ماشینی : ماده‌های فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی ، فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک ، روان‌سنجی ماده‌های فرم کوتاه پرسشنامه ، فرم کوتاه پرسشنامهء افسردگی بک ، ماده‌های فرم کوتاه پرسشنامهء افسردگی ، پرسشنامه فرم کوتاه افسردگی بک ، پرسشنامه ، پرسشنامهء افسردگی بک ، فرم اصلی پرسشنامه افسردگی بک ، ویژگیهای روان‌سنجی ماده‌های فرم کوتاه

هدف پژوهش حاضر بررسی همسانی درونی و اعتبار ماده‌های فرم‌ کوتاه پرسشنامهء افسردگی بک (BDI-13) در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود.194 دانشجوی دانشگاه شهید چمران،فرم کوتاه‌ پرسشنامهء 13 سؤالی افسردگی یک ویرایش ایرانی را تکمیل کردند.بر اساس تحلیل مؤلفه‌های اصلی،دو عامل به دست آمد:عامل اول، عاطفه منفی نسبت به خود،9/43% واریانس و عامل دوم،بی لذتی، 6/8% واریانس ماده‌های پرسشنامه را تبیین کرد.ضریب القای کرونباخ‌ و دو نیمه کردن برای کل پرسشنامه 89/0 و 82/0 و ضریب همبستگی‌ بین فرم کوتاه و فرم 21 سؤالی پرسشنامهء افسردگی بک 67/0 بودند. براساس نتایج این پژوهش،فرم کوتاه BDI واجد شرایط لازم برای‌ کاربرد در پژوهشهای روانشناختی و غربالگری افسردگی در جامعهء بهنجار در ایران است.

خلاصه ماشینی:

"ویژگیهای روانسنجی ماده‌های فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک Short Form Items (BDI-13) Psychometric Properties of Beck Depression Inventory (BDI-13) دکتر غلامرضا رجبی دانشگاه شهید چمرانچکیده هدف پژوهش حاضر بررسی همسانی درونی و اعتبار ماده‌های فرم‌ کوتاه پرسشنامهء افسردگی بک (BDI-13) در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. گراث- مارنات(1990)نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای‌ محاسبه همسانی درونی پرسشنامه فرم کوتاه افسردگی بک‌ (BDI-13) دریافت که آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه‌ افسردگی بک 89/0،عامل اول 85/0 و عامل دوم 81/0 بودند. برای تعیین این‌ موضوع که پرسشنامه افسردگی از چند عامل معنادار اشباع‌ شده،سه شاخص عمده مورد نظر قرار گرفت:(1)ارزش جدول 2:ماتریس ضرایب همبستگی ساده سؤالهای پرسشنامه افسردگی بک(194- n )(به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3:ماده‌های دو عاملی فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک (BDI-13 و بارهای عاملی آنها (به تصویر صفحه مراجعه شود) ویژه‌1(2)نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل و(3) آزمون اسکری‌2. جدول 5:نمره‌های دانشجویان در پرسشنامه فرم کوتاه افسردگی بک به تفکیک سطوح افسردگی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی همسانی درونی و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک (BDI-13) برای سنجش‌ میزان افسردگی در دانشجویان بود. در این تحقیق، پژوهشگر با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی موفق‌ شد نشان دهد که پرسشنامه افسردگی بک ابزار یک بعدی‌ است و دارای دو عامل است که عامل اول بیشترین سهم‌ تبیین واریانس و عامل دیگر سهم کمتری را در تبیین‌ واریانس پرسشنامه بیان می‌کند(جدول 4)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.