Skip to main content
فهرست مقالات

کاربران اینترنت و افسردگی

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 131 تا 136)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،اینترنت ،کاربر ،غیرکاربر ،اتاقهای گفتگو

کلید واژه های ماشینی : اینترنت، افسردگی، کاربران، کاربران اینترنت، پرسشنامه افسردگی بک، کاربران اینترنت و افسردگی، اینترنت رابطه معناداری با افسردگی، استفاده از اینترنت، اتاقهای گفتگو، گروه کاربر و غیرکاربر اینترنت

با استفاده از یک طرح مقطعی 481 نفر از دانشجویان دانشگاه‌ هرمزگان و دانشگاه آزاد بندرعباس به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنیها در دو گروه غیرکاربر(حداکثر روزانه یک ساعت کار با اینترنت)و کاربر(روزانه بیش از یک ساعت کار با اینترنت)با استفاده‌ از پرسشنامه افسردگی بک‌ (BDI) مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته‌ها نشان دادند که میزان استفاده از اینترنت رابطه معناداری با افسردگی‌ نداشت.اما نوع کاربری در کاربران یک متغیر معنادار بود.به نحوی که‌ افسردگی در بین کارگرانی که بیشتر از اتاقهای گفتگو(چت)استفاده‌ می‌کردند به صورت معنی‌داری بیشتر از کاربرانی بود که استفاده علمی‌ از اینترنت داشتند.

خلاصه ماشینی:

"نتایج نشان‌ دادند افرادی که کمتر از اینترنت استفاده می‌کردند، روابط اجتماعی بهتری با مادران و دوستان خود داشتند اما در شاخص افسردگی بین دو گروه تفاوت معناداری به‌ دست نیامد. با توجه به نقش و اهمیتی که امروزه استفاده از اینترنت در زندگی انسانها به ویژه جوانان ایفا می‌کند و نتایج متناقضی که در ارتباط با بهداشت روانی کاربران‌ وجود دارد،در پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط افسردگی با استفاده از اینترنت پرسشهایی که در پی‌ می‌آیند مطرح شده‌اند: آیا بین کاربران و غیرکاربران اینترنت در متغیر افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد؟ آیا بین نوع کاربری اینترنت و متغیر افسردگی ارتباط معناداری وجود دارد؟ روش آزمودنیها شامل 481 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد و دانشگاه هرمزگان بندرعباس بودند که به طور تصادفی‌ انتخاب شدند. جدول 2:مقایسه کاربران و غیرکاربران اینترنت در رابطه با متغیر افسردگی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجه حاصل از مقایسه دو گروه،با استفاده از آزمون‌ مجذور کای تفاوت معناداری(0/50< P )را بین دو گروه نشان نداد. جدول 4:نتایج حاصل از مقایسه کاربران اینترنت از لحاظ نوع استفاده از آن و متغیر افسردگی (به تصویر صفحه مراجعه شود) تجزیه و تحلیل آماری تفاوت معناداری را بین نحوه‌ استفاده از اینترنت و متغیر افسردگی نشان داد(0/10> P 9/96- X2 ). بحث و نتیجه‌گیری در تحقیق حاضر ارتباط بین میزان استفاده از اینترنت و افسردگی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد بین‌ این دو متغیر ارتباط معناداری وجود ندارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.