Skip to main content
فهرست مقالات

تنیدگی والدینی و سلامت عمومی: پژوهشی درباره رابطه تنیدگی حاصل از والدگری با سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه دار دارای کودکان خردسال

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 171 تا 184)

کلیدواژه ها :

سلامت عمومی ،تنیدگی والدینی ،مادر پرستار ،مادر خانه‌دار ،کودک خردسال

کلید واژه های ماشینی : تنیدگی والدینی و سلامت عمومی، تنیدگی والدینی، پرستار، مادر، سلامت عمومی در مادران پرستار، کودک، تنیدگی والدینی بر سلامت مادر، رابطه تنیدگی حاصل از والدگری، سلامت عمومی، اشتغال

پژوهش حاضر با بررسی ارتباط بین تنیدگی والدینی و سلامت عمومی‌ در مادران دارای فرزندان خردسال و آزمودن روی‌آورد ضربه‌گیر اشتغال در یک بافت پر تنیدگی حرفه‌ای(پرستاری)اجرا شد.بدین منظور گروه نمونه‌ای‌ به حجم 140 نفر(70 پرستار،70 خانه‌دار)از مادران شهر رشت با روشهای‌ نمونه‌گیری سهمیه‌ای(گروه پرستار)و در دسترس(گروه خانه‌دار)انتخاب‌ شدند.ابزارهای پژوهش شاخص تنیدگی والدینی (PSI) ،پرسشنامه سلامت‌ عمومی (GHQ) و یک پرسشنامه حاوی گزاره‌هایی برای کنترل برخی از متغیرهابودند.آزمودنیها در دو نوبت ابتدا به شاخص تنیدگی والدینی پاسخ‌ دادند و سپس پرسشنامه سلامت عمومی را تکمیل کردند.نتابج نشان دادند که بین میزان سطوح تنیدگی والدینی دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد،اما تفاوت بین میزان سلامت عمومی دو گروه فقط در زیر-مقیاس افسردگی‌ معنادار است.نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز انسان داده اثر منفی‌ تنیدگی والدینی بر سلامت مادر را تعدیل می‌کند.این یافته‌ها با توجیه‌ اهمیت دوره خردسالی در تجربه تنیدگی مادران خانه‌دار،بر پیامدهای‌ روانشناختی و جسمانی زیان‌آور این تنیدگی و ضرورت طرح برنامه‌های‌ پیشگیرانه حمایتی تأکید می‌کنند و نقش تعدیل‌کننده اشتغال حتی در وضعیتهای تنیدگی‌زای حرفه‌ای مانند پرستاری را مورد تأیید قرار می دهند.

خلاصه ماشینی:

"جدول 1:نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه سطوح تنیدگی والدینی مادران پرستار و خانه‌دار (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقدار آماره باکس‌1که قبل از مقایسه دو گروه از لحاظ نمره‌های تنیدگی والدین در قلمروهای کودک و والد محاسبه شد،381/4 بود که معنادار نیست(230/0- P ) از این رو در ماتریس واریانس دو گروه‌ تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1:ترسیم اثرهای متقابل تنیدگی والدینی و اشتغال بر سلامت عمومی به تفکیک نمره‌های مرکزی شده و مرکزی نشده متغیر پیش‌بین جدول 7:معناداری ضرایب رگرسیون سلامت عمومی بر تنیدگی والدین به تفکیک دو گروه (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و تفسیر نتایج پژوهش حاکی از آنند که سطوح تندیگی والدین‌ مادران خانه‌دار بالاتر از پرستار است و این تفاوت حاصل‌ ویژگیهای تنیدگی‌زای کودک‌است؛اشتغال نقش‌ تعیین‌کننده‌ای بر میزان سلامت مادر ندارد؛تنیدگی‌ والدین داری آثار منفی و معنادار بر سلامت عمومی‌ است و بلاخره اشتغال مادر حتی در حرفه پرتنیدگی‌ پرستاری نیز اثرهای منفی تندگی والدینی بر سلامت‌ مادر را تعدیل می‌کند. اشتغال می‌تواند اثر تنیدگی والدین بر سلامت مادر را تعدیل کند اما درباره این نقش تعدیل‌کننده‌ در وضعیتهای پر تندیگی حرفه‌ای،ما بر این باوریم که‌ تفاوتهای فردی در مادران شاغل،بازخورد مادر نسبت به‌ والدگری،رضایتمندی حرفه‌ای و حمایتهای اجتماعی کیفیت‌ تعامل والد-کودک را بهتر پیش‌بینی می‌کنند و تعامل این‌ عوامل با عوامل مربوط به وضعیت اشتغال،تعیین‌کننده نقش‌ تعدیل‌گر یا تندیگی‌زای اشتغال است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.