Skip to main content
فهرست مقالات

فرسودگی شغلی و سلامت روانشناختی در دبیران

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 15 تا 24)

کلیدواژه ها :

فرسودگی شغلی ،سلامت روانشناختی ،دبیر

کلید واژه های ماشینی : فرسودگی شغلی و سلامت روانشناختی ، سلامت روانی ، سلامت روانشناختی ، فرسودگی شغلی ، روانی ، سلامت روانشناختی در دبیران ، تنیدگی ، متغیرهای سلامت روانشناختی ، متغیرهای سلامت روانشناختی در دبیران ، متغیرهای فرسودگی شغلی

روابط بین متغیرهای فرسودگی شغلی و سلامت روانشناختی در دبیران‌ دبیرستانهای تهران در این پژوهش،بررسی شد.فهرست فرسودگی‌ مازلاچ( MBI :مازلاچ و جکسون،1981)و فهرست تجدیدنظر شده‌ نشانه‌های روانی( SCL-90-R ،دروگاتیس،1975)در 137 زن و 163 مرد از دبیران شاغل در دبیرستانهای تهران که با روش نمونه‌گیری‌ تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند،اجراشد.برای تحلیل داده‌ها،ضریب‌ همبستگی پیرسون به کار رفت.نتایج همبستگیهای مثبت معنادار بین‌ متغیرهای سلامت روانشناختی شامل شکایتهای جسمانی،وسواس‌ بی‌اختیاری،حساسیت در روابط بین فردی،افسردگی،اضطراب، پرخاشگری،هراس،افکار پارانویید و روان‌گسستگی را در زنان و مردان نشان داند.افزون بر این،بین فقدان تحقق شخصی(به منزله‌ یکـ متغیر فرسودگی)و همه متغیرهای سلامت روانشناختی در دبیران‌ مرد همبستگی منفی و معنادار مشاهده شد.استلزامهای این یافته‌ها و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده مورد بحث قرار گرفت.

خلاصه ماشینی:

"تحقیقات مازلاچ و جکسون(1981)نشان دادند که فرسودگی شغلی یک ساختار چندبعدی است و از سه‌ مؤلفه مرتبط با هم تشکیل شده است:تحلیل رفتگی یا خستگی هیجانی‌1که به از دست رفتن انرژیهای عاطفی‌ شخص مربوط است و در این حالت سطح انگیزش فرد در اثر فرسودگی کاهش می‌یابد. در این پژوهش فرضیه‌های زیر آزمون می‌شوند: 1-بین مؤلفه خستگی هیجانی فرسودگی شغلی و متغیرهای‌ سلامت روانشناختی همبستگی مثبت وجود دارد. 3-بین مؤلفه فقدان تحقق شخصی فرسودگی شغلی و متغیرهای سلامت روانشناختی همبستگی مثبت وجود دارد. این یافته‌ها با تأیید فرضیه‌های اول و دوم پژوهش‌ نشان می‌دهند که بین مؤلفه‌های خستگی هیجانی و شخصیت‌زدایی فرسودگی شغلی و متغیرهای روانشناختی‌ همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد(به استثنای‌ اضطراب). validity cofficient (5) Minnesota Multiphasic Personality Invetntory جدول 1:ماتریس همبستگی بین متغیرهای فرسودگی شغلی و سلامت روانشناختی در بین دبیران مرد (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2:ماتریس همبستگی بین متغیرهای فرسودگی شغلی و سلامت روانشناختی در بین دبیران زن (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و تفسیر تأیید فرضیه‌های اول و دوم پژوهش،مبنی بر وجود همبستگی مثبت بین مؤلفه خستگی هیجانی فرسودگی‌ شغلی از یکسو،و بین مؤلفه شخصیت‌زدایی فرسودگی‌ شغلی با متغیرهای سلامت روانشناختی،از سوی دیگر، نشان می‌دهد که نمره بالا در زیر مقیاسهای خستگی هیجانی و شخصیت‌زدایی،سلامت روانی افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد. ایجاد نزدیکی و یکرنگی بین افراد،رعایت زمانهای استراحت و کلاس درس،رسیدگی به امور شخصی،توجه به‌ شایستگیهای افراد و تأمین مالی آنان از جمله عواملی‌ هستند که می‌توانند به افزایش رضایت شغلی دبیران و کاهش تنیدگی شغلی کمک کنند و زمینه مساعدی را برای تأمین سلامت روانی آنها به وجود آورند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.