Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 109 تا 122)

کلیدواژه ها :

بازیابی ،آموزش راهبرد ،راهبردهای حل مسئله ،صلاحیت‌ راهبردی ،راهبرد پشتیبان ،راهبرد کمینه

کلید واژه های ماشینی : راهبردهای ، کودکان ، راه‌برد ، راه‌برد کمینه در گروه آزمایشی ، آموزش ، آزمون ، آزمون ، راهبردهای پشتیبان و راه‌برد کمینه ، سیگلر ، راه‌برد کمینه

نموونه مشتمل بر 60 دانش‌آموز پسر و دختر پایه تحصیلی اول شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند و براساس یک طرح تحقیق‌ آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل،با فرم الف«آزمون‌ تفاوتهای فردی در انتخابهای راهبرد جمع»(کرکمن و سیگلر،1997) مورد ارزشیابی قرار گرفتند.پس از آن،آزمودنیهای گروه آزمایشی در معرض آموزش راهبرد کمینه قرار گرفتند.در مرحله پس‌آزمون،فرم ب‌ آزمون مذکور در مورد هر دو گروه اجرا شد.نتایج نشان دادند که آموزش‌ بر فراوانی استفاده از راهبرد کمینه در گروه آزمایشی تأثیر گذاشته است. اما به رغم آنکه میزان درستی پاسخهای بازیابی شده در دو گروه‌ تف اوت معناداری نداشت،میزان درستی راهبردهای پشتیبان و راهبرد کمینه‌ در گروه آزمایشی بیش از گروه کنترل بود.افزون بر این،دو گروه از لحاظ سرعت اعمال راهبرد کمینه به طور معناداری متفاوت بودند و گروه آزمایشی از گروه کنترل سرعت بیشتری داشت.استلزامهای کاربردی‌ یافته‌های به دست آمده مورد بحث قرار گرفت.

خلاصه ماشینی:

"تأثیر آموزش بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی‌ Competency in Iranian Children The Effect of Instruction on the Development of Strategic ARITHMETIC دکتر نعمت طاوسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبچکیده نموونه مشتمل بر 60 دانش‌آموز پسر و دختر پایه تحصیلی اول شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند و براساس یک طرح تحقیق‌ آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل،با فرم الف«آزمون‌ تفاوتهای فردی در انتخابهای راهبرد جمع»(کرکمن و سیگلر،1997) مورد ارزشیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از اجرای آزمون t برای تعیین معناداری‌ تفاوت بین میانگین نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون‌ دانش‌آموزان دو گروه آزمایشی و کنترل در سطح اجرای‌ درست راهبردها در جدول 3 مبین آن است که بین‌ گروههای آزمایشی و کنترل از لحاظ پاسخهای بازیابی‌ شده درست تفاوت معناداری مشاهده نمی‌شود. جدول 3:میانگین و انحراف استاندارد تفاوت نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون و نتایج آزمون t برای مقایسه تفاوت‌ میانگینهای نمره‌های آزمودنیهای دو گروه آزمایشی و کنترل در سطح اجرای درست(30- n ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) آزمون t (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2:تفاوت بین میانگین نمره‌های دو گروه آزمایشی‌ و کنترل در سطح اجرای درست راهبرها میانگین تفاوت مدت زمان اجرای راهبرها در پیش‌ آزمون و پس‌آزمون در گروه آزمایش بیش از گروه کنترل‌ است(جدول 4):میانگین تفاوت مدت زمان پاسخهای‌ بازیابی شده(1442/15 در مقابل 4207/2)،مدت زمان‌ اجرای راهبردهای پشتیبان(1151/86 در مقابل 9545/55) و مدت زمان اجرای راهبرد کمینه(5472/12 در مقابل‌ 0969/6)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.