Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد منطق فازی در درجه بندی کشمش مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (‎14 صفحه - از 173 تا 186 )

چکیده:

در بازاریابی محصولات کشاورزی، درجه‌بندی آن‌ها بسیار مهم است. اما هزینههای بالا، عدم یکنواختی و تناقضهای مرتبط با این درجه بندی باعث بروز مشکلاتی میگردد. به این جهت محققان سعی در معرفی روشی خودکار برای این مشکل دارند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و تنظیم برنامة فازی، منطبق بر درجهبندی محصول کشمش و مقایسه آن با ارزیابی دستی کیفیت کشمش توسط متخصصین است. در این مطالعه، از منطق فازی به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری در درجهبندی کشمش استفاده شده است. با استفاده از روش‌های گوناگون، ویژگیهای کیفی مانند رنگ، اندازه و نقصهای کشمش اندازهگیری شد. درجهبندی کشمش با کمک کارشناسان و همین طور طراحی سیستم فازی صورت گرفت. نتایج حاصل از فرایند فازی، برای کشمش، نمرات بین 30-100 را نشان داد که دامنة نمرات برای طبقة با بهترین کیفیت 80-93، برای طبقه متوسط 60-80 و برای طبقة با پایینترین کیفیت، 33-60 است. در نهایت نتایج به دست آمده از نمرهگذاری فازی، توافق کلی80% را با نتیجه کار کارشناسان نشان میدهد.

خلاصه ماشینی:

"همچنین از منطق فازی در طبقه بندی ساختمان گیاه (١٩٩٣ ,Simonton؛ Chen and ١٩٩٤ ,Roger)، تصمیم گیری برای انتقال گاوهای شیری(١٩٩٤ Grinspan, etal)، پیش بینی عملکرد دقیق کشاورزی(١٩٩٤ Ambuel, etal)، هدایت خودکار سمپاش ( ,Ki and Cho ١٩٩٦)، پیش بینی شکستگی ذرت (١٩٩٠ Zhang, etal)، مدیریت تولید محصولات کشاورزی (١٩٩٠ ,Kurata and Eguchi) و برای مدیریت تأمین مواد غذایی (Ben-abdennour and ١٩٩٦ ,Mohtar) استفاده نمود. از قوانین مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت کشمش میتوان به این موارد اشاره نمود: اگر رنگ زرد کهربایی باشد، نقص وجود ندارد و همچنین کشمش اندازة بزرگ و امتیاز مثبت بیشتری داشته باشد آن محصول از کیفیت بالایی برخوردار است (قاعده ١,١ در جدول ١). (4) روش حداقلی که در معادلۀ ٢ فرض شده است ، برای ترکیب درجه های عضویت از قوانین به وجود آمده ، استفاده می کند. یک مثال از روش فازی «و» (روش حداقل ) در قانون «اگر آن گاه » برای تشکیل گروه کیفی Q١١، در جدول ١، در زیر فرض شده است : Q11 (C1 S1 D1)min(C1 S1 D1) (5) از طرف دیگر، قانون فازی «یا» (روش حداکثر) برای ارزیابی نتایج قوانین فازی مفروض در جدول ١ استفاده میگردد؛ تعیین گروه کیفی که مثلا کشمش به آن تعلق دارد و با محاسبۀ محتمل ترین درجۀ عضویت با استفاده از معادلات ٦ تا ٨ انجام میشود: k1 (Q1. -دانه دار بودن کشمش را به این ترتیب که تعداد کشمش های هسته را که در نمونه موجود است را بر عدد ٧ تقسیم کرده و آن را به صورت درصد بیان می کنیم ."

کلیدواژه ها:

منطق فازی ، کشمش ، درجه بندی

کلید واژه های ماشینی:

منطق فازی در درجه‌بندی کشمش ، کشمش ، کاربرد منطق فازی در درجه‌بندی ، منطق فازی ، محصولات ، ارزیابی دستی کیفیت کشمش ، کیفیت ، درجه‌بندی محصول کشمش و مقایسه ، رنگ ، ارزیابی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.