Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین هوازی با ترکیب و ابعاد بدن دانش آموزان دختر غیر ورزشکار

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 57 تا 66)

کلید واژه های ماشینی : توان هوازی، بدن دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار، ابعاد بدن دانش‌آموزان دختر غیر، بدن، وزن، همبستگی معکوس معنی‌داری مشاهده، وزن چربی و توان هوازی، درصد چربی و توان هوازی، چربی و توان هوازی، ترکیب و ابعاد بدن دانش‌آموزان

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین توان هوازی که یکی از مهمترین عوامل آمادگی جسمانی است و ترکیب و بعضی ابعاد منتخب بدن در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار 18-17 ساله شهر تهران است. بدین منظور 80 نفر از داشن آموزان دختر غیر ورزشکار که در دامنه سنی 18-17 ساله قرار داشتند، از 20 منطقه آموزش و پرورش تهران به صورت تصادفی خوشه ای تعیین و سپس آزمون های لازم از آنان به عمل آمد. متغیرهای مستقل این تحقیق شامل ترکیب بدن (وزن چربی - وزن بدون چربی - درصد چربی) ابعاد بدن (وزن – قد - BMI – سطح بدن) و متغیر وابسته توان هوازی VO2max بود که به ترتیب با کالیپر، لایه های زیر پوستی آزمودنی ها تعیین شد سپس با تعیین قد و وزن سایر ابعاد آزمودنیها محاسبه و توان هوازی نیز با روش های میدانی و پله استراند اندازه گیری و در نهایت اطلاعات به دست آمده مربوط به هر آزمودنی ثبت شد. نتایج حاصل از این تحقیق به شرح زیر است: ? - بین درصد چربی و توان هوازی آزمودنی ها همبستگی معکوس معنی داری مشاهده شد (P?0.01). ? - بین وزن چربی و توان هوازی آزمودنی ها همبستگی معکوس معنی داری مشاهده شد (P?0.01). ? - بین وزن بدون چربی و توان هوازی آزمودنی ها همبستگی معنی داری مشاهده نشد. ? - بین وزن و توان هوازی آزمودنی ها همبستگی معکوس معنی دار مشاهده شد. .(P?0.01) ? - بین قد و توان هوازی آزمودنی ها همبستگی معنی داری مشاهده نشد. ? - بین BMI و توان هوازی آزمودنی ها همبستگی معکوس معنی داری مشاهده شد .(P?0.01) ? - بین سطح بدن و توان هوازی آزمودنی ها همبستگی معکوس معنی داری مشاهده شد .(P?0.01) بنابراین نتیجه میگیریم هر چند در تحقیق حاضر بین قد و وزن بدون چربی با توان هوازی رابطه ای به دست نیامده است، اما ارتباط معکوس بین توان هوازی با چهار مورد از متغیرها (درصد چربی بدن، وزن بدن، وزن چربی بدن و BMI) اهمیت زیادی دارد و تاییدی بر ضرورت اجرای همزمان تمرین های استقامت قلبی - تنفسی به همراه برنامه های کنترل وزن به منظور بهبود توان هوازی دارد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج حاصل از این تحقیق به شرح زیر است: 1-بین درصد چربی و توان هوازی آزمودنی‌ها همبستگی معکوس معنی داری مشاهده شد((01/0> (P . محمد یاری در سال 1376،با بررسی ارتباط بین درصد چربی بدن و توان هوازی دانشجویان پسر رشته تربیت‌بدنی دانشگاه گیلان،به این نتایج رسید که بین درصد چربی با توان هوازی آزمودنی‌های‌ موردنظر،همبستگی منفی و معنی داری وجود داشته است(6). نتیجه بعدی این تحقیق حاکی از این است که بین وزن‌ چربی و توان هوازی (VO2max) آزمودنی‌ها رابطهء همبستگی معکوس و معنی داری وجود دارد (01%- (P یعنی با افزایش یکی از مغیرها،متغیر دیگر کاهش می‌یابد. نتیجه بعدی این تحقیق نشان داده است بین‌ وزن چربی و توان هوازی (VO2max) آزمودنی‌ها همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد (564%-- (r . سومین نتیجهء تحقیق حاضر بیان کننده نبود رابطهء معنی‌دار بین وزن بدون چربی و توان هوازی‌ (VO2max) و این نتیجه با نتایج تحقیقات کورتن و ویلسون‌2(1991)لوسیدی‌3و همکاران(1993) جانز و ماهونی‌4(1997)مطابقت ندارد و ممکن‌ است به دلیل سن آزمودنی‌ها و غیر ورزشکار بودن‌ آنها باشد. بنابراین،نتیجه می‌گیریم هرچند در تحقیق حاضر بین قد و وزن بدون چربی با توان هوازی رابطه‌ای‌ به‌دست نیامده است،وجود ارتباط معکوس بین توان‌ هوازی با چهار متغیر تحقیق حاضر (1-درصد چربی بدن 2-وزن چربی بدن 3-وزن بدن‌ 4- BMI از اهمیت زیادی برخوردار است و نشان‌ می‌دهد اگر تمرین‌های استقامت قلبی-تنفسی به منظور افزایش توان هوازی به همراه برنامه‌های کنترل وزن‌ برای کاهش چربی بدن با هم اجرا شوند،اثر بهتری‌ خواهند داشت و مزایای بیشتری را به منظور بهبود تندرستی و عملکرد ورزشی به ارمغان خواهند آورد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.