Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (32 صفحه - از 103 تا 134)

کلیدواژه ها :

مقاومت ،تغییر توسعه ای ،تغییر انتقالی ،تغییردگرگون ساز ،بیتفاوتی

کلید واژه های ماشینی : شرکت ملی صنایع مس ایران ، کارکنان شرکت ملی صنایع مس ، کارکنان ، پذیرش کارکنان شرکت ملی صنایع ، مقاومت کارکنان شرکت ملی صنایع ، مس ، تغییر ، مقاومت ، بی‌تفاوتی کارکنان شرکت ملی صنایع ، مدیران شرکت ملی صنایع مس

تحقیق حاضر با هدف بررسی الگوهای رفتاری کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران در مقابل تغییرات سازمانی انجام گرفته است . از بین الگوهای رفتاری سه گانه : مقاومت در مقابل تغییر، پذیرش تغییر و بی تفاوتی نسبت به تغییر (متغییرهای وابسته ) و از تغییرات نیز سه نوع تغییر توسعه ای، انتقالی و دگرگون ساز (متغییرهای مستقل ) مورد مطالعه قرار گرفته اند. جامعه آماری تحقیق شامل کارمندان و مدیران شرکت ملی مس ( ٤٨٢٥ نفرکارمند زن و مرد) میباشدکه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه از جامعه محدود٣٥٦ نفر مورد مطالعه قرار گرفته است . روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ پیمایشی و همبستگی میباشد. داده های حاصل از اجرای تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع بندی و روایی آن نیز با نظر اساتید و خبرگان و آزمون میانگین واریانس و همچنین پایایی آن نیز از طریق آزمون های ضریب همگرایی و آلفای کرونباخ مورد آزمون و تایید قرار گرفته و با استفاده از آزمون های کالموگروف و اسمیرونوف ، تی ـ استیودنت ، ضریب همبستگی پیرسون ، روش کمترین توان دوم جزیی و مدل معادلات ساختاری LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های نه گانه مبین آن است که کارکنان تغییرات توسعه ای و تغییرات انتقالی را پذیرفته و نسبت به آن بی تفاوت نبوده و در مقابل آنها مقاومتی از خود نشان نمیدهند. اما تغییرات دگرگون ساز را نپذیرفته و نسبت به آنها مقاومت نشان میدهند. در پایان پیشنهاداتی در خصوص پذیرش تغییرات دگرگون ساز داده شده است .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.