Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکت های بیمه

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (17 صفحه - از 231 تا 247)

کلیدواژه ها :

سازمان یادگیرنده ،یادگیری سازمانی ،آمادگی برای تغییر

کلید واژه های ماشینی : بیمه ، سازمان یادگیرنده ، آمادگی ، یادگیری سازمانی ، آمادگی کارکنان ، یادگیری سازمانی و آمادگی ، رابطه میان یادگیری سازمانی ، پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده واتکینز ، سازمان یادگیرنده در صنعت بیمه ، تغییر

با توجه به اهمیت سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر، تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و آمادگی برای تغییر با توجه به ویژگیهای سازمان یادگیرنده در صنعت بیمه انجام گرفته است . جامعه آماری این تحقیق شرکت های بیمه خصوصی در ایران هستند. تعداد ١١٠ نفر از مدیران این شرکت ها به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک و نیز از پرسشنامه تغییر دانهام و همکاران استفاده گردید. برای آزمون فرضیه ها با توجه به داده های پرسشنامه از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف ، آزمون t- استیودنت و آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها حاکی از وجود فرهنگ یادگیری سازمانی در شرکت های بیمه است . بنابراین ، ابعاد مختلف یادگیری سازمانی در شرکت های بیمه در وضعیت بالاتر از متوسط قرار دارند. در کل با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها و هم چنین با در نظر گرفتن ضریب رگرسیون استاندارد میتوان استدلال کرد که ارتباط بین یادگیری سازمانی و آمادگی برای تغییر در شرکت های بیمه خصوصی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، به خصوص در ارتباط با بعد تحقیق و گفت وگو برای آمادگی برای تغییر که یکی از ابعاد مهم مدل است .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.