Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در مناطق روستایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 77 تا 106)

گردشگری یک فعالیت مبتنی بر منبع است و وابستگی مستقیمی به جاذبهها و خدمات دارد، اما در عین حال توسعه موفقیت آمیز آن مستلزم پذیرش گردشگر توسط جوامع میزبان، بویژه در مناطق روستایی است. بنابراین درک واکنش جامعه محلی و عوامل موث ر بر آن ، د ر راستا ی مشارک ت و حمایت مطلوب جامعه روستایی از توسعه گردشگری امری ضروری به شمار میآید . هدف این پژوهش، شناخت ادراک جامعه محلی نسبت به پیامدهای توسعه گردشگری در میان ساکنین روستای دماب، از توابع دهستان مهردشت در نجفآباد اصفهان بوده است. با مرور برخی از متون موجود، عمدهترین شاخصهای ارزیابی نگرش جوامع میزبان به توسعه گردشگری و پیامدهای آن در حوزههای مختلف محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی، شناسایی و با طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامهای، دادههای مورد نیاز از طریق مصاحبه با ساکنین روستا گردآوری شد. مطابق نتایج حاصل از ارزیابی نگرش مردم محلی، توسعه گردشگری تاثیرات مثبت گستردهتری بر کالبد و تا حدی وضعیت اقتصادی ساکنین روستا داشته است، اما پیامدهای آن در زمینههای محیطی و اجتماعی، منفی و شدیدتر ارزیابی گردیده است. مثبت بودن ارزیابی جامعه محلی نسبت به تاثیرات اقتصادی و کالبدی میتواند ناشی از کوتاه مدت بودن بروز و ادراک این تاثیرات باشد، در حالیکه تاثیرات منفی در حوزههای حساستر محیطی و اجتماعی، در بلندمدت میتواند تاثیرات مثبت آن را نیز تحت تاثیر قرار دهد. لذا برنامهریزی برای مواجهه و مقابله منطقی با این تاثیرات، اقدامی لازم و ضروری ب ه نظ ر میرسد، در غی ر این صورت، چشم انداز توسعه گردشگری در این روستا چندان روشن و خوشبینانه نخواهد بود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.