Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اثرشدت تمرینات هوازی بر عاملهای خطرزای قلبی- عروقی در مردان بزرگسال

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 53 تا 68)

کلیدواژه ها :

تمرین هوازی ،لیپوپروتئین ،شدت تمرین ،عاملهای خطر زای قلبی-عروقی

کلید واژه های ماشینی : درصد ضربان قلب ذخیرهء بیشینه ، تمرین هوازی ، تمرین ، درصد ضربان قلب ذخیره ، هفته تمرین هوازی با شدت ، مقایسه اثر شدت تمرینات هوازی ، شدت تمرین ، LDL ، درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه ، گروه تجربی

53 مقدمه 54 روش‌شناسی تحقیق 55 یافته‌های تحقیق 57 بحث و نتیجه‌گیری 62 منابع و مأخذ 66 :تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثر شدت تمرینات هوازی(شدت تمرین با 60 تا 65 درصد،در برابر شدت‌ تمرین با 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیرهء بیشینه)بر TG ، LDL ، HDL و Chol در مردان بزرگسال‌ انجام گرفت.بدین منظور،30 نفر از مردان غیرفعال انتخاب شدند و به طور تصادفی در یکی از سه گروه‌ تجربی 1(تعداد 10 نفر،میانگین و انحراف معیار 55/2-+39 سال)،گروه تجربی 2(تعداد 9 نفر،با میانگین و انحراف معیار 25/1+-38 سال)و گروه گواه(تعداد 11 نفر،با میانگین و انحراف معیار 06/ 2-+43 سال)قرار گرفتند.آزمودنیهای گروه تجربی 1،فعالیتی با 60 تا 65 درصد و گروه تجربی 2،فعالیتی‌ با 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیرهء بیشینه را به مدت 8 هفته،هر هفته 3 بار و هر بار حداقل به مدت 30 دقیقه انجام دادند. یافته‌های تحقیق نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی با شدت 60 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیرهء بیشینه‌ بر میزان HDL و LDL تأثیر مثبت دارد و معنی‌دار نیست.[ HDL پیش آزمون 39/7-+95/33،پس از آزمون 16/9-+35/36 (mg/dl) ،31/0 P و LDL پیش آزمون 97/37-+7/106،پس آزمون‌ 51/35-+1/98 (mg/dl) ،35/0 P] یافته‌های همچنین نشان داد،8 هفته تمرین هوازی با شدت 60 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیرهء بیشینه، تاثیر معنی‌داری بر میزان TG و CHOL ندارد[ TG پیش آزمون 5/64-+6/148،پس آزمون 08/99-+ 9/164 (mg/dl) 85/0 P و CHOL پیش آزمون 79/41-+5/156،پس آزمون 79/44-+6/137 (mg/dl) ،35/0 P ]. نتیجه نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی با شدت 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیرهء بیشینه،تاثیر قابل‌ توجه ولی غیر معنی‌داری بر میزان HDL و LDL دارد.[ HDL پیش آزمون 09/9-+83/33،پس آزمون‌ 82/8-+61/43 (mg/dl) ،68/0 P و LDL پیش آزمون 11/32-+94/117،پس آزمون 25/21 -+17/106 (mg/dl) ،24/0 P]. یافته‌ها نشان داد،8 هفته تمرین هوازی با شدت 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیرهء بیشینه،تاثیر قابل توجه ولی غیر معنی‌داری بر میزان TG و chol دارد[پیش آزمون 94/60-+44/151،پس آزمون‌ 69/65-+56/200 (mg/dl) ،12/0 P و chol پیش آزمون‌24/33-+11/173،پس آزمون‌ 76/86-+33/162 (mg/dl) ،66/0 P ]. با توجه به نتیجه‌های به دست آمده،می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اجرای 8 هفته تمرین هوازی با شدت 60 تا 65 درصد و 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه،میزان لیپیدها و لیپوپروتیینهای پلاسما را به طور مفید و مثبت تحت تأثیر قرار داد.با این حال،پاسخ لیپیدها و لیپوپروتئین‌های پلاسما نسبت به تمرین با شدت 60 تا 65 درصد و 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیرهء بیشینه مشابه بود،لذا مردان بزرگسال می‌توانند از برنامه‌های‌ تمرینی با شدت 60 تا 65 درصد و 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیرهء بیشینه،با هدف پیشگیری از بروز بیماریهای قلبی-عروقی استفاده کنند.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های تحقیق نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی با شدت 60 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیرهء بیشینه‌ بر میزان HDL و LDL تأثیر مثبت دارد و معنی‌دار نیست. از طرفی گزارش شده است‌ که حداقل شدت تمرینی برای تأثیر گذاری مطلوب بر HDL ،75 درصد حداکثر ضربان قلب است(31)و از طرف دیگر،این یافته‌ها را محققان دیگر رد کرده‌اند (3،10،29)و تغییرات مطلوب لیپیدها و لیپوپروتیینها را در نتیجهء انجام فعالیتهای بدنی با شدت‌ پایین و متوسط نشان داده‌اند(17،20،28). روش‌شناسی تحقیق با توجه به هدفهای تحقیق حاضر و ارزیابی تأثیر 8 هفته تمرین هوازی،با شدت 60 تا 65 درصد و 70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیرهء بیشینه بر عاملهای‌ خطر زای قلبی-عروقی،از طرح تحقیقی با پیش آزمون‌ و پس آزمون با دو گروه تجربی(1 و 2)و یک گروه‌ گواه استفاده شد. تغییرات میزان HDL در آزمودنیهای سه گروه در مرحله پیش و پس آزمون باقی می‌ماند و حتی در حد ناچیز کاهش می‌یابد (46/0 P،نمودار 1،جدول 4)میزان LDL آزمودنیها در دو مرحله با توجه به نتیجه‌های به دست آمده در جدول 2 ملاحظه می‌شود که در گروه تجربی 1 تمرین هوازی‌ به مدت 8 هفته،با شدت 60 تا 65 درصد ضربان‌ قلب ذخیرهء بیشینه موجب کاهش میزان LDL شده‌ است. تغییرات میزان CHOL در آزمودنیهای سه گروه در مرحله پیش و پس آزمونبحث و نتیجه‌گیری تجزیه و تحلیل نتیجه‌های به دست آمده دربارهء تاثیر تمرینات هوازی،با 60 تا 65 درصد و 70 تا 75 ضربان‌ قلب ذخیرهء بیشینه بر میزان HDL ،به عنوان عامل ضد خطر قلبی-عروقی نشان داد که این گونه تمرینات،موجب‌ افزایش معنی‌دار میزان HDL نمی‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.