Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر بازیهای دبستانی منتخب بر رشد حرکتی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع دبستان منطقه 5 تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 77 تا 88)

کلیدواژه ها :

رشد حرکتی ،بازی ،تواناییهای ادراکی-حرکتی

کلید واژه های ماشینی : تأثیر بازیهای دبستانی منتخب، بازیهای دبستانی منتخب، رشد حرکتی دانش‌آموزان دختر سال، حرکتی، اوزرتسکی، آزمون، ورزش، رشد حرکتی، کنترل، تأثیر

هدف از این تحقیق،تعیین میزان تأثیر بازیهای دبستانی منتخب،بر رشد حرکتی دانش‌آموزان دختر سال سوم مقطع‌ دبستان منطقهء 5 تهران بوده است.برای انتخاب نمونهء آماری،از روش نمونه‌گیری تصادفی ناحیه‌ای استفاده شده و چهار مدرسه از این منطقه انتخاب شدند.سپس همه دانش‌آموزان کلاسهای سوم این مدرسه‌ها،با استفاده از پرسشنامه‌ای از نظر سن،قد،وزن،سلامت جسم،نوع فعالیت ورزشی،شغل والدین و محل سکونت،کنترل و یکسان شدند.در نهایت،از آنها آزمون هوش«ریون»گرفته شده تا اینکه در نمونهء آماری نهایی،48 نفر مشخص‌ شدند.از تمام 48 نفر،آزمون رشد حرکتی لینکلن-اوزرتسکی گرفته شد،سپس آزمودنیها به صورت کاملا تصادفی،در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند.برنامهء بازیهای دبستانی منتخب،به مدت شش هفته،هفته‌ای دو جلسه و هر جلسه 45 دقیقه‌ روی گروه تجربی اعمال شد.در نهایت،مجددا از هر دو گروه آزمون لینکلن- اوزرتسکی گرفته شد و امتیازات آنها در برگه‌های مخصوص ثبت شدند.سپس با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی،به ویژه آزمون F و توزیع T وابسته،تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت گرفت و این نتایج به دست آمد که‌ بازیهای دبستانی منتخب بر تعادل پویا،تعادل ایستا،هماهنگی،سرعت و دقت حرکت،از آزمون لینکلن- اوزرتسکی در نزد آزمودنیها تأثیر معنی‌دار آماری دارند،اما بر قدرت از این آزمون،تأثیر معنی‌دار آماری ندارند.به‌ طور کلی،بازیهای دبستانی منتخب،بر رشد حرکتی آزمودنیها تأثیر معنی‌دار آماری دارد(034/0 P).

خلاصه ماشینی:

"شاخصهای آماری مربوط به تواناییهای ادراکی-حرکتی گروه تجربی در پیش آزمون و پس آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود) قسمت برای هر یک از متغیرهای تحقیق مانند:تعادل‌ پویا،تعادل ایستا،هماهنگی،سرعت،دقت و قدرت‌ مربوط به رشد حرکتی و نیز بازیهای دبستانی منتخب، در پیش آزمون و پس آزمون از شاخصهای آماری مانند: میانگین،انحراف معیار و نیز تعداد نمونه‌های،برای‌ محاسبه استفاده شده‌اند که در جداول شماره 2 تا 5 ملاحظه می‌شوند. نتیجه‌های تجزیه و تحلیل آماری اختلاف میانگینهای مربوط به دو گروه تجربی و کنترل، در تعادل پویا و بازیهای دبستانی منتخب (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 7. نتیجه‌های تجزیه و تحلیل آماری اختلاف میانگینهای مربوط به دو گروه تجربی و کنترل، در دقت و بازیهای دبستانی منتخب (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 11. نتیجه‌های تجزیه و تحلیل آماری اختلاف میانگینهای مربوط به دو گروه تجربی و کنترل، در قدرت و بازیهای دبستانی منتخب (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 12. نتیجه‌های تجزیه و تحلیل آماری اختلاف میانگینهای مربوط به دو گروه تجربی و کنترل،در رشد حرکتی و بازیهای دبستانی منتخب (به تصویر صفحه مراجعه شود) بازیهای دبستانی باشند،مستلزم رشد حرکتی بهینه و تواناییهای ادراکی و حرکتی بالای کودکان است که این‌ خود یک رابطهء تنگاتنگ و متقابل را بین بازی و رشد حرکت نشان می‌دهد. نتایج این پژوهش،از این نظر که بازیهای دبستانی‌ منتخب بر قدرت،از آزمون لینکلن-اوزرتسکی‌ مربوط به رشد حرکتی در نمونه‌های تحقیق تأثیر معنی‌ دار آماری ندارد،منطبق با تحقیقات آقای حسن رهبانفر و جلالی سردرودی است ولی با تحقیق آقای بلیانی‌ همسو نیست،زیرا هر برنامهء حرکتی،آثار متفاوتی بر عاملهای زیر ساختی تواناییهای ادراکی-حرکتی دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.