Skip to main content
فهرست مقالات

اثر یک برنامه تمرین استقامتی بر مقدار نیتریک اکساید پلاسمایی و میزان تغییرات آن با دریافت مکمل ال - آرژینین در موش سفید

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 99 تا 114)

کلیدواژه ها :

تمرین استقامتی ،نیتریک اکساید ،مکمل ال-آرژینین ،آرژیناز ،موش صحرایی

کلید واژه های ماشینی : آرژینین، تمرین، تمرین استقامتی بر مقدار نیتریک‌اکساید، افزایش معنادار مقدار آنزیم آرژیناز، آنزیم آرژیناز، مکمل ال، تمرین استقامتی بر مقدار نیتریک، آنزیم آرژیناز در گروه آرژینین، مقدار آنزیم آرژیناز، میانگین مقدار آنزیم آرژیناز مشاهده

:هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر یک برنامه تمرین استقامتی بر مقدار نیتریک اکساید پلاسمایی و میزان تغییرات آن با دریافت مکمل ال-آرژینین، در موش صحرایی است.بدین منظور، 40 موش آزمایشگاهی نر از نژاد«ویستار»در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفتند.گروههای تحقیق عبارتند از:1.گروه تمرین، 2.گروه تمرین+مکمل ال-آرژینین، 3.گروه مکمل ال-آرژینین و 4.گروه شاهد.گروه‌های 1 و 2 به مدت نه هفته و پنج روز در هفته به طور متوسط 35 دقیقه، روی دستگاه نوار گردان به تمرین پرداختند و گروههای 3 و 4 بدون تمرین بودند.میزان دریافت مکمل ال-آرژینین در گروههای 2 و 3(براساس 5 گرم در هر کیلوگرم وزن بدن)محاسبه و به صورت محلول در آب به موشها داده شد.متغیرهایی که در این پژوهش مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند، شامل:نیترات اکساید( ON )، آنزیم آرژیناز 1 و آنزیم کراتین کینازتام 2 بود.ارزیابی مقدار ON گروه تمرین در سه مرحله، بلافاصله پس از قطع تمرین و در 48 و 72 ساعت پس از آن، به منظور بررسی ماندگاری‌ ON انجام گرفت.در بقیه گروهها بلافاصله پس از قطع تمرین، نمونه‌های (1). esanigrA (2). kc-latoT خونی برای ارزیابی متغیرهای پژوهش جمع‌آوری شدند.نتایج تحقیق نشان دادند که مقدار ON در گروههای تمرین، تمرین+مکمل ال-آرژینین و آرژینین افزایش معناداری داشته است.این افزایش بین گروه تمرین و تمرین+مکمل ال-آرژینین معنادار نبود(05/0 P ). تجزیه و تحلیل آماری نشان داد، تفاوت معناداری بین میانگینهای‌ ON بلافاصله پس از قطع تمرین و در 48 و 72 ساعت پس از آن وجود دارد که نشانه کاهش مقدار ON پس از قطع تمرین است.همچنان دیده شده است که میانگین مقدار ON با وجود کاهش آن در 48 و 72 ساعت پس از قطع تمرین در گروه تمرین، همچنان از گروه کنترل بالاتر بوده است.بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، افزودن مکمل ال-آرژینین به رژیم غذایی ورزشکاران استقامتی همراه با تمرین، آثار مثبتی بر عملکرد آنها دارد.اینکه تا سه روز پس از قطع یک فعالیت استقامتی(نه هفته و پنج روز در هفته)همچنان مقدار ON نسبت به گروه کنترل و حتی میزان پایه‌ ON (104/0 الی 408/0 میکرومول در لیتر)بالا باقی می‌ماند.این نتیجه می‌تواند، کاربرد عملی مهمی برای تنظیم برنامه‌های تمرینی ورزشکاران استقامتی داشته باشد.از نتایج دیگر این تحقیق، افزایش معنادار مقدار آنزیم آرژیناز در گروه آرژینین (01/0- P )است که در دیگر گروهها، تفاوت معناداری بین میانگین مقدار آنزیم آرژیناز مشاهده نشده است (06/0- P ).همچنین، تفاوت معناداری بین میانگین کراتین کینازتام( KC-latoT )در چهار گروه مشاهده (00/0- P )و نشان داده شد که مقدار KC تام در تمام گروهها، به جز گروه آرژینین نسبت به کنترل افزایش یافته است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 5، نتیجه آزمون تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون‌ DSL را در گروههای تحقیق نشان می‌دهد که مقدار آنزیم آرژیناز فقط در گروه آرژینین نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری وجود دارد(سطح 01/0). نتایج آزمون تحزیه و تحلیل واریانس میزان کراتین کینازتام در چهار گروه تحقیق نتیجه آزمون تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون‌ DSL در مورد میزان‌ KC-latoT آمده است که در گروههای تمرین و تمرین+مکمل ال-آرژینین میزان آنزیم افزایش معناداری داشته، ولی در گروه آرژینین نسبت به گروه کنترل این افزایش معنادار نبوده است. بحث و نتیجه‌گیری همان طور که قبلا اشاره شد هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر مقدار ON پلاسمایی و میزان تغییرات آن با دریافت مکمل ال-آرژینین در موش صحرایی است که در این قسمت، نتایج به دست آمده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. در مورد افزایش مدت ماندگاری مقدار ON پلاسما پس از قطع تمرین، می‌توان گفت که نتایج آماری تحقیق نشان دادند که تفاوت معناداری بین میانگینهای‌ ON بلافاصله پس از قطع تمرین و 48 و 72 ساعت پس از آن وجود دارد که نشاندهنده کاهش مقدار ON پس از قطع تمرین است. میزان‌ KC در گروه تمرین+مکمل ال-آرژینین نسبت به گروه تمرین کمتر افزایش یافته است(جدول 6)و مقدار ON نیز در این گروه پایین‌تر از گروه تمرین است که یک علت احتمالی آن، افزایش کمتر کراتین کینازتام در این گروه نسبت به گروه تمرین، علاوه بر کاهش مقدار ON ، می‌تواند دریافت مکمل ال-آرژینین به همراه تمرین بدنی باشد زیرا ال-آرژینین آثار قوی و متعددی بر تحریک و ترشح غدد درونریز بدن دارد و باعث رهایی تعدادی از هورمونهای بدن می‌شود، از جمله می‌توان به هورمون گلوکاگون اشاره کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.