Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی زنان روسپی و عادی شهر خرم آباد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 43 تا 56)

کلیدواژه ها :

ویژگی شخصیتی ،زنان روسپی ،خرم‌آباد

کلید واژه های ماشینی : شخصیتی زنان روسپی و عادی ، زنان روسپی ، مقایسه ویژگی‌های شخصیتی زنان روسپی ، زنان ، شخصیت ، عادی ، باوجدان بودن ، گشودگی ، زنان عادی ، روان رنجوری

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی زنان روسپی و عادی شهر خرم‌آباد انجام شده است. به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 18 نفر از زنان روسپی مراجعه‌کننده به مرکز نگهداری ترنم سازمان بهزیستی انتخاب و متناسب با آن‌ها تعداد 18 نفر زن عادی که به لحاظ سن و تحصیلات با آن‌ها همتا شدند نیز انتخاب شدند جهت سنجش ویژگی‌های شخصیتی از پرسشنامه 5 عاملی شخصیت نئو (مک کری، کاستا،1985) (فرم کوتاه 60 سؤالی) استفاده شد. داده‌ها به روش تحلیل واریانس چند راهه(مانوا) تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین دو گروه ازلحاظ ویژگی‌های گشودگی، موافق بودن و باوجدان بودن تفاوت وجود دارد که در سطح(P<00/1) معنی‌دار می‌باشد. به عبارتی زنان روسپی از گشودگی، موافق بودن و باوجدان بودن پایین‌تری نسبت به زنان عادی برخوردارند؛ اما ازلحاظ روان رنجوری و برون‌گرایی بین دو گروه تفاوت وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان با شناخت ویژگی‌های شخصیتی زنان روسپی، بررسی علل این پدیده، تشخیص صحیح و درمان به‌موقع به کاهش مشکلات زنان و همچنین پیشگیری از این معضل در جامعه کمک نمود.

خلاصه ماشینی:

"در مدل پنج عامل بزرگ کاستا و مک کرا 5 اعتقاد بر این است که شخصیت از پنج بعد نسبتا Mansini Lim Lawrence Neg Casta, & Mc Crae مستقل تشکیل شده است که طبقه‌بندی معناداری را برای مطالعه تفاوت‌های فردی شکل می‌دهد(روبی، براون و بلای 1 ، 2005) عامل برونگرایی 2 شامل تمایلات رفتاری بیرونی و ارتباطی نظیر اجتماعی بودن، پرحرف بودن، قاطعیت، هیجان خواهی و فعال بودن است(مک کرا 3 ، 2002). نتایج تحقیق زارعی دوست و همکاران(1386) نشان داد زنان روسپی بیش از زنان عادی Danito Lucas Miller Cusick در برخورد با رویدادها و مشکلات زندگی دست به کارهای هیجانی و شیوه‌های مقابله‌ای متمرکز بر هیجان می‌پردازند، در برابر تغییر درماندگی بیشتر احساس می‌کنند و میزان نگرانی توأم با اضطراب در آنان بالاتر است. نتایج تفکیکی تحلیل واریانس تک متغیری مربوط به مؤلفه‌های شخصیت زنان روسپی و عادی متغیرها مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدار f سطح معنی‌داری مجذور اتا روان رنجوری 11/7 1 11/7 83/1 185/0 051/0 برون‌گرایی 694/0 1 694/0 172/0 681/0 005/0 گشودگی 11/75 1 11/75 53/19 000/0 365/0 موافق بودن 03/148 1 03/148 93/36 000/0 521/0 باوجدان بودن 44/160 1 44/160 42/45 000/0 572/0 یافته‌های جدول فوق نشان می‌دهد که دو گروه روسپی و عادی ازلحاظ گشودگی، موافق بودن و باوجدان بودن دارای تفاوت معنی‌داری می‌باشند. (p) با نگاهی به میانگین‌های گروه‌ها، نتایج حاکی از آن است که گروه زنان عادی از میزان گشودگی، موافق بودن و باوجدان بودن بالاتری برخوردارند، ولی زنان روسپی در این سه مؤلفه شخصیتی میانگین نمرات پایین‌تری دارند، ولی بین روان رنجوری و برون‌گرایی دو گروه تفاوت معنی‌داری به دست نیامد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)