Skip to main content
فهرست مقالات

در دوره بازیافت زنان ورزشکار ldh و ck تأثیر گرم کردن بر رابطه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 97 تا 108)

کلیدواژه ها :

گرم کردن ،بازیافت ،CK و LDH ،تمرینهای کششی

کلید واژه های ماشینی : آنزیم، دوره بازیافت گروه تجربی ارتباط، دورهء بازیافت، گروه تجربی، آسیب، آسیب عضلانی، دوره بازیافت زنان ورزشکار، انقباض برونگرای شدید، گروه تجربی ارتباط معناداری، تمرینهای کششی

هدف از این تحقیق،بررسی اثر گرم کردن بر رابطهء CK و LDH در دوره بازیافت زنان ورزشکار،نمونهء آماری شامل 21 زن ورزشکار است که دواطلبانه در پژوهش شرکت کردند و به روش تصادفی ساده به دو گروه‌ تقسیم شدند.گروه تجربی 10 نفر(قد(به تصویر صفحه مراجعه شود)سانتی‌متر،وزن(به تصویر صفحه مراجعه شود)کیلوگرم و سن(به تصویر صفحه مراجعه شود) سال)و گروه شاهد 11 نفر(قد(به تصویر صفحه مراجعه شود)سانتی‌متر،وزن(به تصویر صفحه مراجعه شود)کیلوگرم و سن(به تصویر صفحه مراجعه شود)سال)را تشکیل می‌دهند.قبل از شروع آزمون از دست غیرقالب(دست چپ)هر دو گروه،نمونهء خون گرفته شد،سپس هر یک از آزمودنیهای گروه شاهد،80 انقباض برونگرای شدید انجام‌ دادند.گروه تجربی پس از اولین نمونه‌گیری خون،به انجام تمرینهای گرم کردن(تمرینات کششی)در عضلات‌ پرداخت و سپس برنامهء انقباضات را اجرا کردند.پس از پایان انقباشات و در دورهء بازیافت(24 و 48 ساعت‌ بعد)نمونه‌های خون از داوطلبان گرفته شد.از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه، Z فیشر و آزمون t برای بررسی تفاوت بین رابطه‌ها استفاده شد.نتایج نشان دادند که بین مقادیر CK هر دو گروه، LDH در گروه تجربی و بین CK و LDH دوره بازیافت گروه تجربی ارتباط معناداری وجود دارد.آزمون معنادار بودن،تفاوت بین ضرایب همبستگی و نیز تفاوت معناداری را بین مقادیر CK و LDH فقط در دورهء بازیافت نشان داد.بر اساس یافته‌های تحقیق می‌توان چنین بیان کرد که دورهء بازیافت،الگوی ثابتی را برای‌ دفع این آنزیمها ایجاد می‌کند و همچنین،تفاوت معنادار را بین رابطهء CK و LDH ،نشانگر تأثیر گرم‌ کردن بر تغییر سازوکار دفع این آنزیمها دردوره بازیافت می‌دانند.بنابراین،می‌توان نتیجه گرفت که در فعالیتهای شدید عضلانی،گرم کردن مناسب می‌تواند از کوفتگی و دردهای ناشی از تخریب سلولی جلوگیری‌ کند و بر رابطهء بین CK و LDH دورهء بازیافت اثرمعناداری داشته است.

خلاصه ماشینی:

"ارتباط بین CK و LDH به تفکیک گروه تجربی و شاهد،همچنین تفاوت بین آنها در چهار مقطع زمانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) *در سطح p>0/01 معنادار است **در سطح p>0/05 معنادار است ضرایب همبستگی CK و LDH در گروه تجربی و شاهد،تعیین آزمون معنادار بودن نیز تفاوت ضرایب‌ CK و LDH را در دورهء بازیافت(48 ساعت بعد)نشان‌ می‌دهد؛یعنی گرم کردن بر رابطهء بین این دو آنزیم در دورهء بازیافت اثر داشته است. بحث و نتیجه‌گیری تغییرات آنزیمهای CK و LDH بر اثر فعالیت و رابطهء بین آنها،بیانگر آثار قابل ملاحظهء گرم کردن بر میزان ترشح این آنزیمها پس از انقباضات در عضلات‌ درگیر است. چنانچه اشاره شد،در نتیجهء فعالیت برونگرای شدید و آسیبهای حاصله،این‌ آنزیمها ترشح می‌شوند(13 و 24 و9)و گرم کردن‌ ممکن است بر میزان تولید این آنزیمها مؤثر باشد و با توجه به تغییرات این دو آنزیم می‌توان گفت که گرم‌ کردن با استفاده از تمرینهای کششی ایستا،اثر معناداری بر رابطهء بین CK و LDH دورهء بازیافت‌ داشته است. دربارهء افزایش CK که در دورهء بازیافت(24 تا 48 ساعت بعد)ادامه داشته است،می‌توان اظهار داشت‌ که در بیشتر تحقیقات،این افزایش در همان بعد زمانی‌ گزارش شده‌اند(5 و 20)و بیشتر محققان،تحریکات‌ مکانیکی و متابولیکی را عامل آسیب عضلانی و آزاد شدن CK دانسته‌اند(5 و 20)و شاید اوج این آسیب‌ و افزایش،به خصوص در گروه تجربی،به دلیل کامل‌ شدن روند تخریب بافتی(5)،انجام فعالیت‌ درمانده سازه بی‌هوازی و تولید ADP باشد(4)،تأثیر تمرینهای کششی بر این آسیب نیز با نتایج تحقیقات‌ های‌1و هاولی‌2و سل‌3و ون‌4همسوست‌5."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.