Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین بر عملکرد سرعتی شناگران غیر حرفه ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 19 تا 28)

کلیدواژه ها :

مکمل ،کراتین مونوهیدرات ،فسفوکراتین ،تمرینهای سرعتی

کلید واژه های ماشینی : کراتین ، مکمل کراتین ، مصرف کوتاه‌مدت مکمل کراتین ، مصرف ، تأثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل ، کراتین بر عملکرد سرعتی ، عملکرد سرعتی شناگران غیر ، سرعتی شنا ، گروه کراتین ، گروه شبه‌دارو

هدف این مطالعه،بررسی تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین بر رکورد شناهای سرعتی(25 متر،50 متر و 100 متر کرال سینه)بوده است.بدین منظور،20 دانشجوی شناگر کردستان با دامنهء سنی‌ 18 تا 25 سال(61/2 8/20)به عنوان آزمودنی در نظر گرفته شدند و به طور مساوی در دو گروه تجربی‌ و کنترل(به ترتیب هدف،کراتین و شبه دارو)تقسیم شدند.گروه کراتین روزانه 20 گرم کراتین را در چهار وعدهء 5 گرمی(به مدت 6 روز)دریافت کردند،در حالی که گروه شبه دارو در چهار وعدهء 3 گرمی،آرد گندم مصرف کردند.قبل و بعد از اتمام دورهء 6 روزهء تمرینی،رکوردگیری در مسافتهای 25 متر،50 متر و 100 متر شنای کرال انجام گرفت.در ضمن،تمرینهای سرعتی شنا در طول دوره برای هر دو گروه به طور یکسان و همزمان در نظر گرفته شدند.نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها که با آزمون آماری t وابسته و مستقل انجام گرفت،نشان دادند:در گروه شبه دارو هیچ تغییر معناداری در زمان مسافتهای یاد شده ایجاد نشد،همچنین در گروه کراتین،زمان مسافتهای 25 متر(14/0 P )و 100 متر(299/0 P )تغییر معناداری نیافت،اما رکورد شنای 50 متر در حد معناداری کاهش یافت(044/0 P ).همچنین دو گروه در مسافتهای یاد شده با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند.نتایج تحقیق حاضر،انجام پژوهشهای بیشتر را به منظور میزان اثر بخشی مکمل کراتین بر اجراهای سرعتی توصیه می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین‌ بر عملکرد سرعتی شناگران‌ غیر حرفه‌ایداریوش شیخ الاسلامی وطنی،عضو هیأت علمی دانشگاه کردستاندکتر عباسعلی گائینی،دانشیار دانشکدهء تربیت بدنی دانشگاه تهرانفهرست چکیده 19 مقدمه 20 روش شناسی تحقیق 21 یافته‌های تحقیق 24 بحث و نتیجه‌گیری 24 منابع و مآخذ 27چکیده: هدف این مطالعه،بررسی تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین بر رکورد شناهای سرعتی(25 متر،50 متر و 100 متر کرال سینه)بوده است. روش شناسی تحقیق روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است که در آن، اثر متغیر مستقل(برنامهء تمرینهای سرعتی شنا و نیز مصرف کراتین)در گروه تجربی بر متغیرهای وابسته‌ (رکورد شنای 25 متر،50 متر و 100 متر کرال سینه) با انجام پیش آزمون و پس آزمون سنجیده شده است. در گروه شبه دارو هیچ تغییری مشاهده نشد،در حالی‌ که کار انجام شده در گروه کراتین در شش نوبت 6 ثانیه‌ای با زمانهای بازیافت 54 و 84 ثانیه‌ای بهبود پیدا کرد و نشانگر این مطلب است که برای استفادهء بهینه از سیستم فسفاژن در تمرینهای اینتروال،باید فرصت کافی برای دوباره سازی آن در زمانهای‌ استراحتی داده شود(18). در تحقیق حاضر چنین به‌ نظر می‌رسد که مکمل کراتین،تا حدودی بر فعالیتهای سرعتی شنا تأثیر مثبت داشته است،هر چند که تنها در یک مورد تغییرات ایجاد شده معنادار بود(میانگین زمان شنای 50 متر گروه کراتین از 1/53 ثانیه در پیش آزمون به 7/50 ثانیه در پس آزمون کاهش یافت،044/0 P )،ولی‌ گروهی که دریافت مکمل کراتین را توأم با تمرینهای‌ سرعتی شنا انجام داده بودند،نسبت به گروه‌ شبه دارو،تقریبا در همهء مواد کاهش بیشتری را در زمان شنای خود به ثبت رساندند،به طوری که میانگین‌ زمان شنای 25 متر در گروه شبه دارو از 44/20 ثانیه‌ در پیش آزمون به 05/21 در پس آزمون رسیده."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.