Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه آثار یک جلسه تمرین شدید در محیطهای معمولی و گرم بر غلظتهای ایمونوگلوبولین A و کورتیزول بزاقی در دوندگان استقامت مرد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 41 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : کورتیزول بزاقی، تمرین، کورتیزول بزاقی در دوندگان استقامت، جلسه تمرین شدید، کورتیزول بزاقی دوندگان استقامت مرد، دوندگان استقامت مرد، محیطهای معمولی و گرم، غلظت IgA، دستگاه ایمنی دوندگان استقامت مرد، غلظت کورتیزول بزاقی

پژوهش حاضر، به منظور تعیین اثر یک جلسه تمرین شدید تناوبی در محیطهای معمولی و گرم بر غلظتهای IgA و کورتیزول بزاقی، در دوندگان استقامت مرد انجام شد.آزمودنیهای پژوهش را هشت مرد دونده استقامت دانشجو از دانشگاههای تهران و تربیت معلم، با میانگین سنی 1.41 22.5 ±سال، میانگین وزن 4.18 68.48± کیلوگرم، میانگین قد 7.04 174.37±سانتی متر، میانگین درصد چربی 1.42 5.55± و رکورد دوی 800 متر 6.78 129.37± ثانیه تشکیل دادند. دوندگان پنج بار، مسافت 800 متر را با 80 درصد بهترین رکورد در دوی 800 متر و با فاصله استراحتی 1.5 برابر زمان دویدن روی نوار گردان، یک بار در محیط معمولی (حرارت 20 درجه سانتی گراد و رطوبت 30 درصد) و بار دیگر در محیط گرم (حرارت 30 درجه سانتی گراد و رطوبت 30 درصد) دویدند. نمونه های بزاقی آزمودنیها در سه مرحله قبل از تمرین، بلافاصله پس از تمرین و دو ساعت پس از تمرین به صورت تحریک نشده جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد: یک جلسه تمرین شدید در محیطهای معمولی و گرم، تفاوت معناداری را در سطوح غلظت IgA بزاقی (P>0.05) و کورتیزول بزاقی (P>0.05) در دوندگان استقامت مرد موجب نشده است. همچنین، همبستگی معناداری بین غلظتهای IgA و کورتیزول بزاقی دوندگان استقامت بلافاصله و دو ساعت پس از یک جلسه تمرین شدید در محیطهای معمولی و گرم مشاهده نشد (P>0.05).

خلاصه ماشینی:

"تجزیه و تحلیل یافته‌های‌ پژوهش نشان داد:یک جلسه تمرین شدید در محیطهای معمولی و گرم،تفاوت معناداری را در سطوح غلظت IgA بزاقی(05/0< P )و کورتیزول بزاقی(05/0< P در دوندگان استقامت مرد موجب نشده است. روش گرد آوری اطلاعات پس از انتخاب نمونه،آزمودنیها در مرحلهء اول به‌ اجرای یک جلسه تمرین شدید پرداختند که شامل پنج‌ دور دویدن مسافت 800 متر با 80 درصد بهترین اجرا در دوی 800 متر،فاصلهء استراحت 5/1 برابر زمان‌ فعالیت بین دورهای دویدن روی نوار گردان در محیطی‌ با درجه حرارت 20 درجهء سانتی‌گراد و رطوبت 30 درصد به عنوان محیط معمولی بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تغییرات غلظتهای IgA و کورتیزول بزاقی دوندگان‌ استقامت مرد بلافاصله پس از یک جلسه تمرین شدید در محیطهای معمولی و گرم‌ جدول 6. نتایج جدولهای 5 و 6 نشان می‌دهند که‌ همبستگی معناداری بین غلظت‌های IgA و کورتیزول‌ بزاقی دوندگان استقامت مرد پس از یک جلسه تمرین‌ شدید در محیطهای معمولی و گرم وجود ندارد. (1)- Vuorimaa et al(1999) (2)- Duklos et al(1998) همبستگی بین IgA و کورتیزول بزاقی یافته‌های پژوهش حاضر نشان دادند که بین‌ سطوح غلظت IgA و کورتیزول بزاقی پس از یک‌ جلسه تمرین در محیطهای معمولی و گرم همبستگی‌ معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که یک‌ جلسه تمرین شدید در محیط معمولی،در مقایسه با یک جلسه تمرین شدید در محیط گرم بر شاخص‌ دستگاه ایمنی مخاطی(ایمونوگلوبولین A )و کورتیزول‌ بزاقی تأثیر معناداری نداشت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.