Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر 10 هفته بازیهای دبستانی بر برخی تواناییهای ادراکی- حرکتی دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی شهرماهشهر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 55 تا 66)

کلیدواژه ها :

چابکی ،تواناییهای ادراکی-حرکتی ،بازیهای دبستانی ،تعادل ایستا ،تعادل پویا

کلید واژه های ماشینی : تعادل ایستا و تعادل پویا ، تعادل ایستا ، تعادل ، تعادل پویا ، هفته بازیهای دبستانی ، حرکتی ، کودکان ، بازیهای دبستانی ، تعادل پویای دانش‌آموزان دختر ، بازیهای دبستانی بر توانایی‌های چابکی

بازیهای متنوع می‌توانند زیر ساختهای توانایی ادراکی-حرکتی کودکان دبستانی را بهبود بخشند.هدف این‌ تحقیق،بررسی تأثیر 10 هفته بازیهای دبستانی بر تواناییهای چابکی،تعادل ایستا و تعادل پویای دانش آموزان‌ دختر پایهء سوم مدرسه‌های ابتدایی شهرستان ماهشهر بود.روش این تحقیق،آزمایشی-میدانی بود که در آن، دانش آموزان دو کلاس از دو مدرسهء متفاوت به طور تصادفی،یکی در گروه آزمایش(27 نفر)و دیگری در گروه‌ گواه(28 نفر)گزینش شدند.برای اندازه گیری چابکی،تعادل ایستا و تعادل پویا از آزمون رشد ادراکی- حرکتی بروئینکز-ازرتسکی(1978)استفاده شد.روایی این آزمونها،به وسیلهء آزمونهای تعادل روچ و کفارت‌ (1864)و چابکی مورد تأیید قرار گرفت.ابتدا از آزمودنیهای دو گروه پیش آزمون گرفته شد.سپس گروه آزمایش‌ به مدت 10 هفته،هفته‌ای دو جلسه به مدت 45 دقیقه،به تمرینهای متنوع بازیهای دبستانی به‌ صورت انفرادی،گروهی،امدادی با چشمان باز و بسته پرداختند.مقایسهء نتایج تفاوت میانگینهای پیش آزمون‌ و پس آزمون دو گروه آزمایش و گواه نشان داد که شرکت در بازیهای دبستانی موجب شد که آزمودنیهای گروه‌ آزمایش در مقایسه با گروه گواه،مهارتهای چابکی،تعادل ایستا و تعادل پویای خود را پیشرفت دهند.این‌ تفاوت در سطح احتمال معنادار بود.علاوه بر این،مقایسهء انفرادی تعادل ایستا،تعادل پویا و چابکی گروه آزمایش و گواه نشان داد که این عاملها،در گروه آزمایش در سطح تأثیر معناداری‌ داشتند.همچنین بین نمره‌های پس آزمون چابکی و تعادل ایستا،همچنین چابکی و تعادل پویا گروه آزمایش‌ رابطهء مثبت و معنادار مشاهده شد.

خلاصه ماشینی:

"تأثیر 10 هفته بازیهای دبستانی بر برخی تواناییهای‌ ادراکی-حرکتی دانش آموزان دختر پایهء سوم‌ مدرسه‌های ابتدایی شهرستان ماهشهردکتر پریوش نوربخش،استادیار دانشگاه شهید چمران اهوازرضوان رضوانی اصل،کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهوازفهرست: چکیده 55 مقدمه 56 روش شناسی تحقیق 58 یافته‌های تحقیق 59 بحث و نتیجه گیری 62 منابع و مآخذ64 چکیده:بازیهای متنوع می‌توانند زیر ساختهای توانایی ادراکی-حرکتی کودکان دبستانی را بهبود بخشند. مقایسهء نتایج تفاوت میانگینهای پیش آزمون‌ و پس آزمون دو گروه آزمایش و گواه نشان داد که شرکت در بازیهای دبستانی موجب شد که آزمودنیهای گروه‌ آزمایش در مقایسه با گروه گواه،مهارتهای چابکی،تعادل ایستا و تعادل پویای خود را پیشرفت دهند. تحقیقات خارج از کشور نیز،تأثیر مثبت‌ برنامه‌های تربیت بدنی مانند بازیها و فعالیتهای جسمانی را بر توسعهء تواناییهای ادراکی-حرکتی کودکان پیش دبستانی‌ و دبستانی در افزایش تعادل و چابکی نشان داده‌اند(10، 26،17،25،20،22،18،19). از این‌رو،هدف این تحقیق بررسی تأثیر 10 هفته‌ بازیهای دبستانی بر برخی تواناییهای ادراکی-حرکتی‌ دانش آموزان دختر پایهء سوم مقطع ابتدائی شهرستان‌ ماهشهر است. مقایسهء تفاوت بین میانگینهای پیش آزمون‌ پس آزمون دو گروه آزمایش و گواه نشان می‌دهد که‌ بازیهای دبستانی بر تواناییهای ادراکی-حرکتی‌ دانش آموزان مورد تحقیق تأثیر معناداری داشته است. بر اساس نتایج آزمون،اجرای بازیهای دبستانی به طور متنوع بر برخی تواناییهای ادراکی-حرکتی(چابکی، تعادل ایستا،تعادل پویا)دانش آموزان دختر پایهء سوم‌ ابتدائی تأثیر مثبت و معناداری داشته است. از این‌رو مسئولان و دست اندرکاران برنامه ریزی درس تربیت بدنی در مدرسه‌های ابتدائی،باید با استفاده از بازیهای ویژه‌ به طور همزمان،هماهنگی بین چند مهارت یا توانایی‌ را توسعه دهند و نیز برای حفظ سلامتی،شادابی و ارتقای عملکرد ورزشی دانش آموزان،از بازیهای‌ دبستانی برای توسعهء تواناییهای ادراکی-حرکتی‌ استفاده کرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.