Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت محتوای درس تربیت بدنی در مدرسه های راهنمایی دخترانه کشور و ارائه الگوی پیشنهادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 27 تا 40)

کلیدواژه ها :

درس تربیت بدنی ،حیطه روانی-حرکتی ،حیطه نشاختی ،حیطه عاطفی ،مدرسه راهنمایی

کلید واژه های ماشینی : بررسی وضعیت محتوای درس تربیت‌بدنی، مدرسه‌های راهنمایی دخترانه کشور، محتوای درس تربیت‌بدنی، درس تربیت‌بدنی در مدرسه‌های راهنمایی، دبیران تربیت‌بدنی مدرسه‌های راهنمایی دخترانه، تربیت‌بدنی مدرسه‌های راهنمایی دخترانه کشور، دبیران تربیت‌بدنی مدرسه‌های راهنمایی، دیدگاه دبیران تربیت‌بدنی مدرسه‌های راهنمایی، دبیران تربیت‌بدنی مدرسه‌های راهنمایی استفاده، تربیت

هدف این تحقیق، بررسی وضعیت محتوای درس تربیت بدنی در مدرسه‌های راهنمایی دخترانه ایران بود.طراحی الگویی براساس نظر سنجی از دبیران تربیت بدنی و مطالعه محتوا در مدرسه‌های برخی از کشورها هدف دیگر این تحقیق را تشکیل داد.نمونه‌ها که شامل 700 دبیر تربیت بدنی زن بودند، از بین تمام استانها که طبق شرایط جغرافیایی به پنج منطقه تقسیم شده بودند، به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند.از پرسشنامه بریا نظرسنجی دبیران تربیت بدنی مدرسه‌های راهنمایی استفاده شد.ضریب پایایی پرسشنامه 96/0- r در سطح 05/0 p معنادار بود و اعتبار این ابزار، به روش اعتباریابی سازه‌ای معنادار گزارش شد.نتایج توصیفی اطلاعات نشان دادند که دبیران تربیت بدنی در مناطق پنج‌گانه، متغیرهای تحقیق محتوای درس تربیت بدنی(آمادگی جسمانی، مهارتهای ورزشی، مفاهیم حیطه شناختی و حیطه عاطفی)را متوسط ارزیابی کردند.نتایج برخی از سؤالات باز پاسخ نشان دادند که دبیران فرصت کافی برای تدریس محتوای درس تربیت بدنی را در ساعت موظف ندارند.علاوه بر این، نتایج نشان دادند که محتوای آموزشی درس تربیت بدنی در تمام مدرسه‌های راهنمایی دخترانه کشور یکسان ارائه نمی‌شود.نتایج تحلیل فرضیه‌های تحقیق نشان دادند که بین دیدگاه دبیران تربیت بدنی مدرسه‌های راهنمایی دخترانه کشور نسبت به درس تربیت بدنی در مناطق پنج‌گانه، تفاوت معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، بین دیدگاههای دبیران تربیت بدنی مدرسه‌های راهنمایی دخترانه کشور نسبت به مؤلفه‌های محتوای درس تربیت بدنی(آمادگی جسمانی، مهارتهای ورزشی، مفاهیم حیطه عاطفی)تفاوت معناداری وجود دارد. نهایتا، براساس مبانی نظری تحقیق و نتایج اطلاعات به دست آمده از نظرسنجی دبیران و یافته‌های دیگران و مطالعه محتوا در مدرسه‌های برخی از کشورها، الگویی برای استفاده دبیران و مسئولان تربیت بدنی مدرسه‌های راهنمایی دخترانه کشور پیشنهاد شد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحلیل فرضیه‌های تحقیق نشان دادند که بین دیدگاه دبیران تربیت بدنی مدرسه‌های راهنمایی دخترانه کشور نسبت به درس تربیت بدنی در مناطق پنج‌گانه، تفاوت معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، بین دیدگاههای دبیران تربیت بدنی مدرسه‌های راهنمایی دخترانه کشور نسبت به مؤلفه‌های محتوای درس تربیت بدنی(آمادگی جسمانی، مهارتهای ورزشی، مفاهیم حیطه عاطفی)تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به آماره آزمون و حداقل سطح معناداری که در این جدول ارائه شده است(05/00001/0- P ، 66/12- F می‌توان گفت که بین دیدگاه دبیران نسبت به محتوای درس تربیت بدنی در مناطق پنج‌گانه مورد تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد. جدول 4، نتایج تحلیل واریانس چند راهه را نشان می‌دهدکه بین دیدگاههای دبیران تربیت بدنی مدرسه‌های راهنمایی دخترانه مناطق پنج‌گانه مورد تحقیق نسبت به متغیرهای تحقیق(آمادگی جسمانی، مهارتهای ورزشی، مفاهیم شناختی و عاطفی)در شرایط موجود تفاوت محود دارد. همچنین آزمون وی برای متغیرهای تحقیق نشان داد که از دیدگاه دبیران تربیت بدنی مدرسه‌های راهنمایی دخترانه در مناطق پنج‌گانه، مورد تحقیق، بین آمادگی جسمانی و حرکتی تفاوت معناداری وجود جدول 2. نتایج تحلیل یافته‌های این فرضیه نشان دادند که بین دیدگههای دبیران تربیت بدنی مدرسه‌های راهنمایی دخترانه مناطق پنج‌گانه نسبت به مؤلفه‌های محتوای درس تربیت بدنی(آمادگی جدول 3. نتایج نظرسنجی از دبیران تربیت بدنی مدرسه‌های راهنمایی دخترانه مناطق پنج‌گانه، درباره محتوای ارائه شده در ساعت تربیت بدنی نشان دادند که برنامه‌ریزی برای اجرای محتوای درس تربیت بدنی چندان رضایتبخش ارزشیابی نمی‌شود و از نظر دبیران، متوسط ارزیابی شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.