Skip to main content
فهرست مقالات

دانشجویان فعال vo2max ارتباط بین آزمونهای یک مایل دویدن، پله کوئین و مدل بدون فعالیت برای برآورد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 85 تا 97)

کلیدواژه ها :

یک مایل دویدن ،پلهء کوئین ،مدل بدون فعالیت ،اکسیژن مصرفی بیشینه (VO2max)

کلید واژه های ماشینی : پلهء کوئین، آزمون، آزمون پلهء کوئین، مایل دویدن، پلهء کوئین و مدل، برآورد، ضریب همبستگی، میزان روایی آزمون پلهء کوئین، دویدن و پلهء کوئین، فعالیت

آمادگی قبلی تنفسی یکی از مهمترین بخشهای آمادگی جسمانی به شمار می‌رود که در سلامتی و تندرستی‌ افراد جامعه،همچنین در بسیاری از فعالیتهای ورزشی اهمیت ویژه‌ای دارد.بنابراین،هدف اصلی تحقیق‌ حاضر،تعیین ارتباط بین آزمونهای هوازی یک مایل دویدن،پلهء کوئین و مدل بدون فعالیت برای برآورد اکسیژن‌ مصرفی بیشینهء (VO2max) دانشج‌ویان پسر رشتهء تربیت بدنی سنین 20 تا 25 سال دانشگاه اصفهان به صورت در دسترس به عنوان نمونهء اماری انتخاب شدند.ابتدا مشخصات بدنی آزمودنیها مانند:قد(62/6-+6/175)به‌ سانتی‌متر،وزن(11/7-+68/68)به کیلوگرم و شاخص تودهء بدنی‌56/1-+29/22)به متر مربع/کیلوگرم‌ محاسبه شدند.سپس در طول دو هفتهء متوالی،از هر یک از آزمودنیها برای برآورد VO2max ،آزمونهای یک‌ مابل دویدن و پله کوئین گرفته شد.لازم به ذکر است که قبل از اجرای این دو آزمون،آزمودنیها پرسشنامه‌ی‌ مربوط به میزان فعالیت بدنی (PAR) و توانایی عملی ادراک شده (PFA) را برای برآورد VO2max بدون‌ فعالیت تکمیل کردند.در نهایت،از مدل آماری آنالیز رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان دادند که بین آزمونهای(یک مایل دویدن و پلهء کوئین 67/0- r ، 01/0> P ،یک مایل دویدن و مدل بدون فعالیت 76/0- r 01/0> P ،پلهء کوئین و مدل بدون فعالیت‌ 57/0- r ،01/0> P همبستگس مثبت و معناداری وجود دارند.با توجه به ضرایب همبستگی به دست آمده، این آزونها از قابلیت نسبی برای جایگزینی به جای یکدیگر برخوردار هستند و در موقع لزوم،می‌توان از این سه‌ آزمون با توجه به ضریب همبستگی بیشتر به جای یکدیگر استفاده کرد.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین،هدف اصلی تحقیق‌ حاضر،تعیین ارتباط بین آزمونهای هوازی یک مایل دویدن،پلهء کوئین و مدل بدون فعالیت برای برآورد اکسیژن‌ مصرفی بیشینهء (VO2max) دانشج‌ویان پسر رشتهء تربیت بدنی سنین 20 تا 25 سال دانشگاه اصفهان به صورت در دسترس به عنوان نمونهء اماری انتخاب شدند. نگارهء پراکندگی ارتباط بین VO2max پلهء کوئین‌و VO2max بدون فعالیت‌ چنانچه یافته‌های جدول 4 و نمودار نشان‌ می‌دهند،بین آزمونهای پلهء کوئین و مدل بدون فعالیت‌ در برآورد VO2max آزمودنیها،همبستگی تقریبا مستقیم‌ و معناداری وجود دارد(01/0> P بحث و نتیجه‌گیری آمادگی قلبی و تنفسی،از شاخصهای معتبر در سلامتی عملکرد دستگاه گردش خون،تنفس و قلمروی ورزش قهرمانی به‌شمار می‌رود و همواره مورد توجه و علاقهء متخصصان علوم ورزشی قرار گرفته و موجب شده است که آنها روشهای نوین و دستگاههای‌ جدیدی را برای تخمین شاخص طلایی حداکثر اکسیژن‌ مصرفی آزمودنیها ابداع کنند(10). یافته‌های به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری‌ داده‌ها نشان می‌دهند که بین آزمون یک مایل دویدن و آزمون پلهء کوئین همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (01/0> P و67/0- r این نتایج با گزارشهای‌ تحقیقاتی کرتون و همکارانش(16)که روی 753 نفر زن و مرد بررسی کرده بود،تقریبا همخوانی دارند (72/0- r ). نتایج گزارش تحقیقی حاضر در مورد مدل بدون‌ فعالیت نشان می‌دهند،بین این آزمون با آزمونهای یک‌ مایل دویدن و پلهء کوئین به ترتیب همبستگی معناداری‌ (01/0> P و76/0- r )،(01/0> P و58/0- r ) وجود دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.