Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه دو نوع برنامه تمرین اصلاحی ساختاری و اصلاحی هوازی بر برخی از شاخصهای اساسی عملکرد ریوی دانشجویان مبتلا به کیفوز دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 61 تا 70)

:هدف از تحقیق حاضر، مقایسه تأثیر دو نوع برنامه اصلاحی ساختاری و اصلاحی هوازی برخی از شاخصهای عملکرد ریوی دانشجواین مبتلا به کیفوز دانشگاه شهید چمران اهواز بود.بدین منظور، 45 آزمودنی با میانگین سنی 81/1+-39/21 سال، قد 09/3+-16/172 سانتی متر و وزن 72/4+-93/66 کیلوگرم از بین دانشجویان مرد دانشگاه شهید چمران اهواز به‌طور تصادفی انتخاب شدند.سپس آزمودنیها به‌طور کاملا تصادفی در سه گروه:کنترل، تجربی 1(گروهی که فقط تمرین اصلاحی را اجرا می‌کردند)و گروه تجربی 2 (گروهی که اتمام برنامه اصلاحی تمرین هوازی را نیز اجرا می‌کردند)، تقسیم‌بندی شدند.برای اجرای تحقیق، نخست پرسشنامه تعیین سلامتی را تکمیل کردند، سپس وزن، قد، دامنه کیفوز و شاخصهای اسپیرومتری ظرفیت حیاتی( CV )، حداکثر تهویه ارادی( VVM )، ظرفیت حیاتی با فشار( CVF )و حجم هوای بازدمی با فشار در ثانیه اول 1 ( 1VEF )اندازه‌گیری شد.برای اطمینان از یکسان بودن گروه‌های تجربی، کنترل و همتراز بودن نمونه‌ها از نظر شاخصهای ریوی، قبل از وارد کردن هرگونه تغییری از آزمون آنالیز واریانس یک سویه استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌های تجربی متعاقب 12 هفته تمرین اصلاحی ساختاری و تمرین اصلاحی هوازی از آزمونهای‌ t وابسته، AVONA (آنالیز واریانس یک سویه)و برای تعیین تفاوت میان گروه‌ها از آزمون‌ D.S.L استفاده شد و حداقل سطح معناداری برای تحقیق 05/0 تعیین شد.نتایج تحقیق نشان دادند که بین‌ VVM ، CV ، CVF و 1VEF گروهی که تمرین اصلاحی هوازی و گروهی که تمرین اصلاحی ساختاری را اجرا کردند، تفاوت معناداری وجود داشت(05/0- P )با این حال، بین دامنه کیفوز در گروه تمرین اصلاحی ساختاری و اصلاحی هوازی تفاوت معناداری وجود نداشت05/0<- P ).

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.