Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

بررسی روش برگزاری مسابقات مدرسه قهرمان از دیدگاه کارشناسان، مدیران مدارس و مربیان استانهای موفق و غیر موفق

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 25 تا 38)

این مقاله، حاصل نتایج طرحی پژوهشی و ملی است.هدف آن عبارت است از بررسی و تجزیه و تحلیل روش برگزاری مسابقات مدرسه قهرمان از دید کارشناسان، مدیران مدارس، و مربیان تیمهای استانها موفق و ناموفق.این تحقیق از نوع توصیفی است و به شکل میدانی اجرا شده است.برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته به کار رفته است.پس از آنکه روایی پرسشنامه را 4 نفر از متخصصان از رشته تربیت بدنی تایید کردند، پایایی آن با روش آلفای کرونباخ، 9/0 محاسبه شد.نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای و به‌طور تصادفی انجام شد.حجم نمونه آماری معلمان تربیت بدنی زن و مرد استانهای موفق براساس جدول مورگان 381 نفر، حجم نمونه آماری مدیران مرد و زن مدارس این استانها نیز 381 نفر، حجم نمونه آماری معلمان تربیت بدنی زن و مرد استانهای ناموفق 375 نفر، و حجم نمونه آماری مدیران مرد و زن مدارس این استانها نیز 375 نفر برآورد شد.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آماری استنباطی(کروسکال و الیس، آزمون‌ U -من ویتنی و خی 2، در سطح 01/0- p استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که از دید آزمودنیها، طرح مدرسه قهرمان در توسعه ورزش مدارس و افزایش دانش‌آموزان تحت پوشش، در فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان تحت پوشش، دراستفاده از ظرفیتهای خالی امکانات مدارس در تربیت بدنی و ورزش، و در ایجاد زمینه مناسب‌تر در مدارس برای فعالیت بیشتر معلمان تربیت بدنی و ورزش تاثیر معنی‌داری داشته است.همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که از دید آزمودنیها، طرح مدرسه قهرمان، نسبت به روش سنتی برگزاری مسابقات، برتری معنی‌داری داشته است.بنابراین، براساس یافته‌های تحقیق حاضر، ادامه طرح مدرسه قهرمان و گسترش آن در مدارس کشور ضروری به نظر می‌رسد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.