Skip to main content
فهرست مقالات

واکنش پذیری هیجانی در بیماران افسرده ناخوشکام (کاربرد محرک های بویایی برای القای هیجان)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ناخوشکام ، هیجانی ، واکنش‌پذیری گروه بیش ناخوشکام ، بیماران افسرده ناخوشکام ، میزان ناخوشکامی در بیماران افسرده ، واکنش‌پذیری هیجانی ، بویایی ، گروه بیش ناخوشکام ، بیماران افسرده ، خوشایند

این مطالعه برای یافتن چگونگی ارتباط واکنش پذیری هیجانی و میزان ناخوشکامی در بیماران افسرده، سامان داده شده است. چهل بیمار در این پژوهش شرکت داشتند که به دو گروه همتا شده کم ناخوشکام و بیش ناخوشکام (بر اساس پرسشنامه اسنیت-همیلتون) تقسیم شدند. در این مطالعه از محرک های بویایی خوشایند و خنثی برای القای هیجان، و از یک مقیاس درجه بندی کمی، برای سنجش واکنش پذیری هیجانی استفاده شد. گذشته از آن که نتایج حاکی از افسردگی و ناامیدی بیشتر گروه بیش ناخوشکام نسبت به گروه کم ناخوشکام بود، واکنش پذیری گروه بیش ناخوشکام در برابر محرک های خوشایند و نیز ناخوشایند، کاهش معنی داری را نشان داد.

خلاصه ماشینی:

"واکنش‌پذیری هیجانی در بیماران افسرده ناخوشکام‌ کاربرد محرک‌های بویایی برای القای هیجان) این مطالعه برای یافتن چگونگی ارتباط واکنش پذیری هیجانی و میزان ناخوشکامی در بیماران افسرده،سامان داده شده است. در این مطالعه از محرک‌های بویایی خوشایند و خنثی برای القای هیجان،و از یک مقیاس درجه بندی کمی،برای سنجش واکنش پذیری هیجانی استفاده شد. در مطالعه حاضر از مجموعه بوهای خوشایند،ناخوشایند و خنثی استفاده شده است تا حالت‌های هیجانی مثبت و منفی در افسرده‌های کم ناخوشکام و بیش خوشکام القا گردد و سرانجام، ارزیابی کمی واکنش پذیری هیجانی در این دو گروه را ممکن‌ سازد. در یک مطالعه مقدماتی،یک گروه پنجاه نفری در معرض پنج‌ بوی متفاوت گلاب(خوشایند)،آب(خنثی)، عرق مصنوعی حیوانات(ناخوشایند)و آشغال مصنوعی متعفن‌ (ناخوشایند)قرار گرفتند تا براساس میزان خوشایند-ناخوشایند و براساس«مقیاس درجه بندی کمی میزان پاسخ دهی هیجانی به‌ محرک‌ها،بوها در دو ترتیب متوازن(counterbalanced)ارائه‌ شد،به گونه ای که 25 نفر از آزمودنی‌ها بوها را در یک ترتیب‌ خاص و 25 نفر دیگر به صورت ترتیب معکوس آن دریافت‌ کردند. به این ترتیب در دو گروه بیش ناخوشکام خوشایندترین پاسخ‌ هیجانی به بوی خوشایند t(19)-10/47ṣP> 0/0001[]و ناخوشایندترین پاسخ هیجانی به بوی ناخوشایند]t(19)-80/70 ṣP> 0/001[بوده است و پاسخ هیجانی به بوی خنثی از نظر میزان خوشایندی بین این دو قرار می‌گیرد. در گروه کم‌ ناخوشکام ناخوشایندترین پاسخ هیجانی به بوی خوشایند ]t(19)-16/70ṣP> 0/001[و ناخوشایندترین پاسخ هیجانی به‌ بوی ناخوشایند]t(19)-13/10ṣP> 0/001[می‌باشد و پاسخ‌ هیجانی به بوی خنثی از نظر میزان خوشایندی بین این دو قرار می‌گیرد. ضمنا،در تحقیق حاضر همچنین میزان افسردگی بدون در نظر گرفتن ارتباط میان میزان‌ ناخوشکامی با میزان پاسخ هیجانی به بوی خوشایند دارای‌ همبستگی معنی دار منفی است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.