Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر کاهش درماندگی آموخته شده دانش آموزان پسر

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 10 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : آموزش بازسازی شناختی ، کاهش درماندگی آموخته‌شده دانش‌آموزان پسر ، درماندگی آموخته‌شده ، درمانی ، میزان درماندگی آموخته‌شده ، اثربخشی آموزش بازسازی شناختی ، آموزش بازسازی شناختی به نوجوانان ، کاهش درماندگی آموخته‌شده در نوجوانان ، دانش‌آموزان ، کوواریانس تأثیر آموزش بازسازی شناختی

عصر کنونی، عصر شناخت گرایی در روان شناسی نامیده شده است. یکی از فرایندهای شناختی که می تواند برای نوجوانان دبیرستانی مشکل ساز باشد، «درماندگی آموخته شده» است. آموزش بازسازی شناختی به نوجوانان کمک می کند تا بتوانند میزان درماندگی آموخته شده را کاهش دهند. این تحقیق به منظور بررسی اثر آموزش بازسازی شناختی، بر کاهش درماندگی آموخته شده در نوجوانان دبیرستانی شهرستان همدان انجام شده است. بدین منظور، 100 دانش آموز دبیرستانی به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس، آزمون سبک اسناد به عنوان پیش آزمون اجرا شد. 20 نفر از افرادی که کمترین نمره را به دست آورده بودند، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایشی هشت جلسه، تحت آموزش بازسازی شناختی قرار گرفت، ولی گروه گواه این آموزش را دریافت نکرد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که آموزش بازسازی شناختی میزان درماندگی آموخته شده را به طور معنی داری کاهش داده است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحلیل آماری نشان داد که آموزش بازسازی‌ شناختی میزان درماندگی آموخته شده را به طور معنی‌داری کاهش داده است. در این پژوهش دو فرضیه در نظر گرفته شده است:1) آموزش بازسازی شناختی،میزان درماندگی دانش‌آموزان را جدول 1-نتایج تحلیل کوواریانس اثر آموزش بازسازی شناختی بر کاهش میزان درماندگی آموخته شده‌ در دو گروه آزمایشی و کنترل پس از کنترل متغیرهای مداخله‌گر کاهش می‌دهد. بعد از اعلام موافقت یا مخالفت آزمودنی‌ها برای شرکت در جدول 2-نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش بازسازی شناختی بر افزایش اسناد درونی رویدادهای مثبت‌ در دو گروه آزمایشی و کنترل پس از کنترل متغیرهای مداخله‌گر کلاس‌ها،کلاس‌های آموزشی به صورت رسمی تشکیل‌ گردیدند. نتایج تحلیل کوواریانس آموزش بازسازی شناختی بر کاهش‌ میزان درماندگی آموخته شده،در جدول 1 ارائه شده است. نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش بازسازی شناختی بر افزایش اسناد درونی رویدادهای مثبت،در دو گروه آزمایشی و کنترل،در جدول 2 ارائه شده است. میزان این تفاوت 46/0 است؛یعنی 46 درصد واریانس نمرات باقیمانده اسناد درونی رویدادهای مثبت، مربوط به آموزش بازسازی شناختی بوده است. نتایج تحلیل کوواریاسن تأثیر آموزش بازسازی شناختی بر افزایش اسناد بیرونی رویدادهای منفی،در دو گروه آزمایشی و کنترل،پس از کنترل متغیرهای مداخله‌گر سن،سطح تحصیلات و پیش‌آزمون در جدول 3 ارائه شده است. جدول 3-نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش بازسازی شناختی بر افزایش اسناد بیرونی رویدادهای منفی‌ در دو گروه آزمایشی و کنترل پس از کنترل متغیرهای مداخله‌گربحث و نتیجه‌گیری فرضیه اول مبنی بر اینکه آموزش بازسازی شناختی‌ درماندگی آموخته شده را کاهش می‌دهد،مورد تأیید قرار گرفت؛به این معنی که آموزش شناختی بک،در کاهش‌ درماندگی مؤثر بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.