Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر توجه متمرکز و تقسیم شده بر حافظه کلامی و عملی دانش آموزان نارساخوان و عادی

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 25 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : نارساخوان ، حافظه ، اطلاعات ، رمزگردانی ، توجه متمرکز ، سرنخ ، دانش‌آموزان نارساخوان ، تکالیف ، توجه متمرکز و تقسیم‌شده ، کلامی

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه فرآیندهای توجه دانش آموزان نارساخوان و عادی بر پایه دومحور توجه متمرکز (focused) و توجه تقسیم شده (divided)و بررسی تاثیر این شرایط بر کارکرد آنها در تکالیف حافظه عملی و کلامی (verbal) است. اساس این پژوهش، مدل کرمی نوری و همکاران (1994) است؛ با این تفاوت که مدل ذکر شده، روی افراد عادی انجام شده است. در این پژوهش 56 دانش آموز (دختر و پسر) نارساخوان و عادی پایه چهارم شرکت داشتند. به منظور انتخاب گروه نمونه، از دو روش نمونه گیری چند مرحله ای و قضاوتی یا هدفمند استفاده شده است. ابزارهای مورد استفاده عبارت اند: تکالیف اولیه (کلامی و عملی)، تکالیف ثانویه، آزمون هوش ریون، آزمون آناگرام، آزمون یادآوری آزاد و آزمون یادآوری یا سرنخ. طرح پژوهش از نوع طرح پس آزمودنی با دو گروه مستقل (نارساخوان و عادی) می باشد. نتایج نشان داد که رمزگردانی عملی موثرتر از رمزگردانی کلامی است و به یادآوری بهتری نیز می انجامد. همچنین توجه متمرکز به بهبود عملکرد حافظه منجر می شود و تاثیر آن بر رمزگردانی عملی بیشتر از رمزگردانی کلامی است و اراده سرنخ می تواند با تسهیل بازیابی، یادآوری اطلاعات در کودکان نارسا خوان را بهبود بخشد. به ویژه در هر گروه استفاده از سرنخ اسم در تکالیف یادآوری همراه با رمزگردانی عملی، بر سرنخ فعل ارجح بود و شرایط توجه متمرکز بهتری را دربر داشت.

خلاصه ماشینی:

"در مورد عامل M (ماده‌ها)نیز چون برای F محاسبه شده جدول 2-خلاصه اطلاعات تحلیل واریانس پنج متغیره مربوط به یادآوری آزاد(اسامی و افعال)،تحت شرایط توجه متمرکز و تقسیم‌شده(نمره‌گذاری سخت) (01/45 F )سطح معناداری 000/0 بزرگتر از 001/0-a است، فرض صفر رد و نتیجه‌گیری می‌شود که بین میانگین‌های سطوح‌ عامل M (اسم و فعل)تفاوت معنادار وجود دارد و این تفاوت به‌ یادآوری آزاد اسم مربوط می‌شود. دربارهء اثر تعاملی GA (گروه‌ها و توجه)،چون برای F محاسبه شده(46/3 F )سطح معناداری 07/0 است،فرض صفر رد و نتیجه گرفته می‌شود که بین سطوح عوامل G (عادی و نارساخوان)و A (توجه متمرکز و تقسیم‌شده)کنش متقابل وجود دارد و این تعامل عملکرد آزمودنی‌ها،یادآوری آزاد را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد. در مورد سایر اثرهای تعاملی دوگانه،چون مقدار F محاسبه‌ شده به ترتیب برای اثر AE 98/7- F )،اثر AM (22/10- F )و اثر EM (98/16- F )به ترتیب سطوح معناداری 007/0،002/0 و 0001/0است،فرض صفر در مورد تمام این اثرها رد و نتیجه‌ گرفته می‌شود که بین سطوح عوامل A (توجه متمرکز و تقسیم‌ شده)و E (رمزگردانی عملی و کلامی)، A (توجه متمرکز و تقسیم‌شده)، M (اسم و فعل)کنش متقابل وجود دارد و وجود این تعامل‌ دوگانه،عملکرد دانش‌آموزان در یادآوری آزاد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. نتایج مربوط به عامل A (توجه)نیز نشان می‌دهد که چون‌ برای F محاسبه شده(09/17 F )با سطح معناداری 0001/0 بزرگتر از 001/0-a است،بنابراین فرض صفر رد می‌شود و می‌توان چنین اظهار داشت که بین میانگین‌های سطوح عامل A (توجه متمرکز و تقسیم‌شده)تفاوت معنادار وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.