Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (7 صفحه - از 27 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد ، اضطراب امتحان ، عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی ، راهبردهای ، خودکارآمدی ، دانش‌آموزان ، آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ، عملکرد تحصیلی ، رابطه باورهای انگیزشی

هدف: هدف پژوهش، بررسی رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی، اضطراب امتحان) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی، خودتنظیمی) با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان بود.روش: در این پژوهش 120 دانش آموز پایه سوم دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری (MSLQ) و برای اندازه گیری عملکرد تحصیلی از معدل نمرات سال دوم دانش آموزان استفاده شد.یافته ها: تحلیل چند متغیری (رگرسیون) نشان داد که خودتنظیمی، خودکارآمدی و اضطراب امتحان، بهترین پیش بینی کنندگان عملکرد تحصیلی می باشند (p>0/05). نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که بین دانش آموزان دختر و پسر در زمینه اضطراب امتحان تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0/003). نتایج همچنین حاکی از آن بود که در سایر متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری بین دانش آموزان دختر و پسر وجود ندارد.نتیجه گیری: به نظر محققان شایسته است معلمان و مربیان با فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد خودکارآمدی و کاهش اضطراب امتحان و با آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، به دانش آموزان فرصت بیشتری برای یادگیری بدهند.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اهداف‌ مذکور و با در نظر گرفتن تحقیقات پیشین در قلمرو موضوع مورد بررسی،فرضیه‌های زیر تدوین گردیدند: 1-بین باورهای انگیزشی(خودکارآمدی،ارزشگذاری درونی، اضطراب امتحان)و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی‌ (راهبردهای شناختی،خودتنظیمی)با عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان رابطه وجود دارد. بررسی‌های پینتریچ و دی‌گروت(1990)برای تعیین پایایی و روایی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی در یادگیری( MSLQ )نشان‌ داد که قابلیت پایایی برای عوامل سه‌گانه باورهای انگیزشی،یعنی‌ خودکارآمدی،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان،به ترتیب‌ 89/0،87/0 و 75/0 و برای دو عامل مقیاس راهبردهای یادگیری‌ خودتنظیمی،یعنی راهبردهای شناختی و خودتنظیمی بود،به ترتیب‌ 83/0 و 74/0 بود. یافته‌ها برای بررسی میزان رابطهء هر کدام از متغیرهای باورهای‌ انگیزشی و راهبردهی یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی‌ از نرم‌افزار10- SPSS استفاده شد،به این ترتیب که ابتدا ماتریس‌ ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش محاسبه شد که نتایج آن‌ در جدول 1 ارائه گردیده است. جدول 1-ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش جدول 2-نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام برای کل آزمودنی‌ها جدول 3-نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری و رابطه بین متغیرهای تحقیق با عملکرد تحصیلی بحث هدف از پژوهش حاضر،بررسی رابطه بین باورهای انگیزشی‌ و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان بود. تجزیه و تحلیل داده‌های آماری مبنی بر تفاوت دانش‌آموزان‌ دختر و پسر در زمینه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری‌ خودتنظیمی نشان داد که فقط میزان اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دختر به طور معناداری بیشتر از دانش‌آموزان پسر بود. براساس این نتایج،شایسته است به معلمان و مربیان تعلیم و تربیت سفارش شود تا با فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد خودکارآمدی و کاهش اضطراب امتحان و با آموزش راهبردهای‌ یادگیری خودتنظیمی،به دانش‌آموزان فرصت بیشتری برای‌ یادگیری بدهند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.